Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Uruchomienie i prowadzenie rodzinnego domu pomocy” w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2023

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2019/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian