Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2697/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian