Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2023
DPRG-UA-VI.6733.42.2023 103619.TG
Data dokumentu: 22.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.42.2023
103619.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 14 lutego 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.74.P.2023 z dnia 22 marca 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 160 RC na terenie przy ul. Łaskowice, wzdłuż ul. Nad Dobrzynką, w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 127/4, 775/2, 247/3, 247/4 obr. G-53.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 marca do 4 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 22.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.34.2023 62178.TG
Data dokumentu: 22.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.34.2023
62178.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 30 stycznia 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.73.P.2023 z dnia 22 marca 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowych SN-15 kV wraz z kanalizacją kablową na terenie przy Al. Tadeusza Kościuszki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 28/59, 28/81, obr. S-8.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 marca do 4 kwietnia 2023 r. Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 22.03.2023
DPRG-UA-X.6730.199.2022 MCZ
Data dokumentu: 21.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.03.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.199.2022
MCZ

Obwieszczenie
o podjęciu postępowania w sprawie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam

że na wniosek strony zostało podjęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na :

budowie budynku usługowego (pow. sprzedaży do 1999 m2) wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 189/70 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 22.03.2023 r. do 04.04.2023 r.
W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie - (42) 638-56-94 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638-56-94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 21.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.29.2023 MS
Data dokumentu: 21.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.29.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w dniu 21 marca 2023r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.72.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji przewidzianej do realizacji przy ul. Dąbrowskiego 17A - działki o numerach ewidencyjnych 40/45, 40/46, 40/27 w obrębie G-14, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej LOD1259A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dachu budynku usługowego.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 21.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 21.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.28.2023 45585.KUW
Data dokumentu: 21.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.28.2023
45585.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 21 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.71.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Gajcego, w granicach działki ewidencyjnej nr 187/26, 186/1, 324 obręb geodezyjny W-42.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 21.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.18.2023 TG
Data dokumentu: 21.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.18.2023
TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, złożonego w dniu 13 stycznia 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.70.P.2023 z dnia 20 marca 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Franciszkańskiej, ul. Zawiszy Czarnego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 56/33, 56/32, 56/68, 56/36, 56/15, obr. B-48.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 marca do 3 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.03.2023
DPRG-UA-VIII.6730.295.2022 PK
Data dokumentu: 21.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.03.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.295.2022
PK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 21.03.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.294.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Zbożowej 7, na działce nr 557/2 w obrębie B-49.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.03.2023 r. do 05.04.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numerem telefonu inspektora prowadzącego sprawę 42 638-51-21, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Korwek
Data opracowania: 21.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.57.2023 141663BN
Data dokumentu: 21.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.57.2023
141663BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN i złącza kablowego SN, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Mickiewicza na działkach nr 41/33, 41/34 w obrębie P-28.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 21.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.48.2023 113386BN
Data dokumentu: 21.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.48.2023
113386BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 21 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.69.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Ludowej na działce nr 28/17 w obrębie B-34.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 21.03.2023
DPRG-UA-X.6730.49.2023 MCZ
Data dokumentu: 20.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.03.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.49.2023
MCZ

Obwieszczenie
o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na:

  • rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz nadbudowie budynku usługowego wraz ze zmiana sposobu użytkowania na obiekt mieszkalny jednorodzinny

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 13, na terenie oznaczonym jako działka o numerze ewidencyjnym 632/2 w obrębie geodezyjnym numer G-27.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 21.03.2023 r. do 03.04.2023 r.
W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie - (42) 638 56 94 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 20.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.60.2023 145750.TG
Data dokumentu: 20.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.60.2023
145750.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PDC Industrial Center 189 Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Plac Europejski 1, złożony w dniu 3 marca 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 2/6, obr. G-32, 71/75, 71/78, obr. W-36.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 marca do 3 kwietnia 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.59.2023 144968.KUW
Data dokumentu: 20.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.59.2023
144968.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 32/10, 32/9, 1/39, 1/21, 1/18, 1/24, 1/40, 1/25, 37/1 obręb geodezyjny S-4.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 marca 2022 r. do 03 kwietnia 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 20.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.58.2023 144623.KUW
Data dokumentu: 20.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.58.2023
144623.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rentownej, ul. Grażyny, ul. K. Łazowskiego, ul. Białostockiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 1102/2, 1102/3, 1077/1, 1159/27, 1159/21, 1102/5, 1081/2, 1102/4, 1159/15, 1070/32, 1059/3, 1041, 1042 obręb geodezyjny G-26.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 marca 2022 r. do 03 kwietnia 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 20.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.19.2023 30349BN
Data dokumentu: 17.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.19.2023
30349BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 17 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.68.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Rojnej część działki nr 72/54 obręb B-38.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 marca 2023 r. do 2 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.52.2023 MS
Data dokumentu: 17.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.52.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A, ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zmiennej, Strykowskiej, Wojska Polskiego na działkach nr 223/13, 223/2, 233, 236/49, 236/47, 239/3, 239/9 w obrębie B-50 oraz nr 249, 26/9, 26/43, 26/16, 139/11, 137, 133/4 w obrębie B-52.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20.03.2023 r. do 02.04.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-57-45, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 17.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.53.2023 MS
Data dokumentu: 16.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.53.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – firmy HREIT S.A., ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, planowanej do realizacji w Łodzi, przy ul. Kilińskiego/Przybyszewskiego, na działkach nr 28/9, 38/7, 40/4, 40/5 w obrębie G-05.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-57-45, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 638-57-45

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 16.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.45.2023 115602.KUW
Data dokumentu: 16.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.45.2023
115602.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr LOD1292A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rzgowskiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 3/49 obręb geodezyjny G-28.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 marca 2023 r. do 30 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 16.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.47.2023 114347.TG
Data dokumentu: 16.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.47.2023
114347.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Plac Europejski 1, złożony w dniu 17 lutego 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie przy ul. Nery, ul. Kątnej, Al. Cezarego Józefiaka w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 45/2, 70/4, 66/2, 71/7, 71/9, 72/1, 47/10, 47/9, 48/7, 73/1, 74/9, 74/4, 74/8, 75/8, 75/10, 76/14, 76/15, 76/36, 76/5, 76/34, 76/19, 60/1, 60/2, 77/1, 78/5, 78/6, obr. W-39.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 do 29 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 16.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.38.2023 86858.TG
Data dokumentu: 15.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.38.2023
86858.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, złożony w dniu 8 lutego 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z budową przyłącza ciepłowniczego do projektowanej hali magazynowej na terenie przy ul. Nery, Al. Cezarego Józefiaka w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 70/4, 66/2, 46, 47/6, 47/3, 71/9, 72/1, 73/1, 74/9, 74/8, 74/4, 55/4, 55/8, 56/5, 56/10, 56/11, 56/12, 58/9, 59/16, 59/4, 60/1, 60/2, obr. W-39.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 do 28 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.6.2023 MS
Data dokumentu: 15.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.6.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w dniu 15 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.66.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianej do realizacji na terenie w Łodzi w rejonie ul. Świtezianki, na działkach nr 342/12 oraz 340/15 w obrębie B-08 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej LOD1264B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 16.03.2023 r. do dnia 29.03.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 15.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.51.2023 M
Data dokumentu: 15.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.51.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 15 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.67.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Turniejowej na działce o numerze ewidencyjnym 292/2 (część działki); znajdującej się w obrębie geodezyjnym P-40.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-43-17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 16 marca 2023 r. do dnia 29 marca 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 15.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.63.2023 155000BN
Data dokumentu: 14.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.63.2023
155000BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Bławatnej na działkach nr 17/20, 17/21 w obrębie G-19.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 14.03.2023
DPRG-UA-VII.6730.84.2022 IK
Data dokumentu: 14.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14-03-2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.84.2022
IK

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, drogi wewnętrznej ze zjazdem z ul. Podchorążych, infrastruktury technicznej i niezbędnych urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych 67/ Podchorążych, na działkach o numerach ewidencyjnych 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/16, fragmencie działki drogowej o numerze ewidencyjnym 24/11, w obrębie P-2.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 05-04-2023 r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-03-2023 r. do 29-03-2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 14.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.50.2023 119438BN
Data dokumentu: 14.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.50.2023
119438BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 14 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.65.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny na działkach nr 365/2, 364/4 w obrębie G-55, oraz dz. nr 168/1 obręb G-56.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 14.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.15.2023 21050.KUW
Data dokumentu: 14.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.15.2023
21050.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.64.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Listopadowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 93/13, 93/14 obręb geodezyjny W-11, 164/14 obręb geodezyjny W-10.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 14.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.39.2023 89512.KUW
Data dokumentu: 13.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.39.2023
89512.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 13 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.62.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 43 obręb geodezyjny P-21.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 13.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.37.2023 62747BN
Data dokumentu: 13.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.37.2023
62747BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 10 marca 2023r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.61.P.2023 o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Bławatnej na działkach nr 17/20, 17/21 w obrębie G-19.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 13.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.14.2023 18909BN
Data dokumentu: 13.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.14.2023
18909BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 13 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.63.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z wnętrzową stacją transformatorową SN/nN w celu przyłączenia zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej na działkach nr 12, 13/19 w obrębie S-3.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 13.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.54.2023 137384.TG
Data dokumentu: 10.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.54.2023
137384.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, złożony w dniu 1 marca 2023 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie abonenckiej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi dla zadania „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej – Osiedle Łódź ul. Kotoniarska Furma” na terenie przy ul. Kotoniarskiej, ul. Startowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 106/13,106/14, 106/15, 106/16, 106/17, 106/18, 106/19, 119/5, obr. G-19.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 23 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.44.2023 113388BN
Data dokumentu: 10.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.44.2023
113388BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 9 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.58.P.2023 o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie preizolowanego przyłącza ciepłowniczego wody gorącej wysokich parametrów do budynku przy ul. Pojezierskiej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90 na dz. nr: 74/2, 74/3, 74/4 obręb B-31.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 10.03.2023
DPRG-UA-VII.6730.121.2022 L
Data dokumentu: 10.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10-03-2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.121.2022
L

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10.03.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.264.2023 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG-UA-VII.1127.2022 z dnia 05.09.2022 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie oraz przebudowie budynku biurowo-technicznego, zmianie jego sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego i mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową i techniczną, budowie budynku garażowego z agregatem prądotwórczym, budowie urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowie zjazdu z ul. Aleksandra Zelwerowicza, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Narutowicza 107A na terenie działki nr 38/4 oraz na fragmentach działek drogowych ulicy Zelwerowicza nr 75/17 i 75/62 w obrębie S-5.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 13-03-2023 r. do 27-03-2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 53 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 10.03.2023
DPRG-UA-VII.6733.22.2023 S
Data dokumentu: 10.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 marca 2023 r.

DPRG-UA-VII.6733.22.2023
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - w dniu 10 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VII.60.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w Łodzi, na działkach drogowych tj.:

  • ul. Czechosłowacka - działka o numerze 44/34 (fragment) znajdująca się w obrębie W-15, działka o numerze 161/2 znajdująca się w obrębie W-14,
  • ul. Johna Wayne’a - działki o numerach 157/7, 157/8, 157/9, 161/2, 163/1 znajdujące się w obrębie W-14,
  • ul. Ormiańska - działka o numerze 146/2 (fragment) znajdująca się w obrębie W-14,

dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c (na odcinku od ul. Czechosłowackiej (dz. nr 44/34 obręb W-15) do ul. Ormiańskiej (dz. nr 176 obręb W-14) wraz z przyłączeniem do nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ormiańskiej 11, 12, 14, 18, i 18A).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w okresie: od 11.03.2023 r. do 24.03.2023 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 10.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.55.2023 MS
Data dokumentu: 09.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.55.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – firmy ACTIV GÓRKA NARODOWA 2 Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Lipińskiego 3A, 30-349 Kraków toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, telekomunikacyjnych oraz kontenerowych stacji transformatorowych dla obsługi budynków o funkcji mieszkaniowej i biurowej z garażami planowanego do realizacji w Łodzi, przy ul. Hipotecznej i Srebrnej, na działkach nr 280/44, 280/45, 280/46, 280/47, 280/49, 280/50, 280/51, 28/52, 280/53, 280/54, 280/55, 280/35, 280/39, 280/30, 299/17, 299/18, 280/27, 279/20, 279/17, 279/1, 279/19, 279/15, 268/4 w obrębie B-29 oraz 141/21 w obrębie B-28.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.03.2023 r. do 23.03.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-57-45, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 09.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.36.2023 M
Data dokumentu: 09.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.36.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92 550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z budową przyłącza ciepłowniczego do projektowanej hali magazynowej z zapleczami socjalno-biurowymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi w rejonie ul. Dostawczej na terenie działek o numerach: nr 134/112, 134/111, 134/11, 134/10, 134/9 (części działek) w obrębie W-31, nr 219/2 (część działki) w obrębie G-7.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 638-43-17; kierownika – 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 09.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.17.2023 24733.KUW
Data dokumentu: 09.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.17.2023
24733.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 9 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.59.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kwiatowej, w granicach działki ewidencyjnej nr 2/13 obręb geodezyjny P-5.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 09.03.2023
DPRG-UA-VIII.6733.2.2023 AJ
Data dokumentu: 07.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.03.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6733.2.2023
AJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasto Łódź reprezentowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ w dniu 6.03.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.53.P.2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi o szyb windowy, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 6, na fragmencie działki nr ewid. 12/32 w obr. B-42.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 8.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 07.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.41.2023 95959TG
Data dokumentu: 07.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.41.2023
95959TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, złożony w dniu 10 lutego 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Cieplarnianej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, obr. P-1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 do 21 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 07.03.2023
DPRG-UA-VIII.6733.5.2023 AJ
Data dokumentu: 07.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, dnia 7.03.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6733.5.2023
AJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasto Łódź reprezentowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ w dniu 6.03.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.56.P.2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie głównego budynku Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi im. Mikołaja Reja o szyb windowy, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Edwarda 41, na fragmencie działki nr ewid. 320/7 w obrębie W-14.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 8.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 07.03.2023
DPRG-UA-VIII.6733.1.2023 AJ
Data dokumentu: 07.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.03.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6733.1.2023
AJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Miasto Łódź reprezentowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ w dniu 6.03.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.52.P.2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi (filia) o szyb windowy, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Traktorowej 35, na fragmencie działki o nr ewid. 50 w obr. B-43.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 07.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.23.2023 44387.KUW
Data dokumentu: 07.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.23.2023
44387.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, DYNAMIX Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 276E, 90-361 Łódź, w dniu 07 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.57.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi i oświetleniowej wraz ze słupem latarni, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Grażyny, w granicach działki ewidencyjnej nr 1033/84 obręb geodezyjny G-26.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 marca 2023 r. do 21 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 07.03.2023
DPRG-UA-VIII.6733.3.2023 AJ
Data dokumentu: 07.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.03.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6733.3.2023
AJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasto Łódź reprezentowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ w dniu 6.03.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.54.P.2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi o szyb windowy, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3, na fragmencie działki o nr ewid. 326/4 w obr. B-49.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 8.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 07.03.2023
DPRG-UA-VIII.6733.4.2023 AJ
Data dokumentu: 07.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.03.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6733.4.2023
AJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasto Łódź reprezentowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ w dniu 6.03.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.55.P.2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego w Łodzi o szyb windowy, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wróbla 5, na fragmentach działek o nr ewid. 197/27 i 197/28 obr. B-46.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 8.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 07.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.21.2023 S
Data dokumentu: 06.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.21.2023
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w dniu 6 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.51.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, planowanej do realizacji w Łodzi, ul. Pryncypalna na działkach znajdujących się w obrębie G-26 o numerach 350/18, 701/8 oraz na fragmentach działek o numerach 189/69, 189/71, 701/14 oraz ul. Tuszyńska na fragmentach działek o numerach 350/17, 597/89, 597/90, polegającej na: budowie sieci gazowej n/c (na odcinku od działki o numerze 350/16 do działki o numerze 707, znajdujących się w obrębie G-26 wraz z przyłączeniem obiektów budowlanych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 34 oraz 11).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w okresie 7- 21.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miasta Łodzi, 90-026 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 06.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.245.2022 714500.KUW
Data dokumentu: 06.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.245.2022
714500.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 06 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.50.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN110, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny, w granicach działki ewidencyjnej nr 20/4 obręb geodezyjny G-45 oraz 45/3 obręb geodezyjny G-46.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 7 marca 2023 r. do 20 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 06.03.2023
DPRG-UA.III.6740.60.2023
Data dokumentu: 06.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 marca 2023 r.

DPRG-UA.III.6740.60.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 6 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości przy ul. Ziarnistej w Łodzi, dz. nr ewid. 517 oraz część dz. 195/17 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 7 marca 2023 r. do 21 marca 2023 r.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), a także uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną oraz składać uwagi i wnioski w sprawie, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub do kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi (Budynek B), przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi do dnia 21 marca 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Radosław Naskręcki
Data opracowania: 06.03.2023
DPRG-UA-X.6730.15.2023 EJG
Data dokumentu: 06.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6.03.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.15.2023
EJG

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 tj.), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 tj.)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2023 r. wydano w dniu 6.03.2023 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.244.2023, dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych na terenie oznaczonym jako działka o numerze ewidencyjnym 105/62 w obrębie geodezyjnym numer G-55.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 8.03.2023 r. do dnia 20.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Elżbieta Juraś-Gnatkowska
Data opracowania: 07.03.2023
DPRG-UA-IX.6730.324.2020 KS
Data dokumentu: 06.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6.03.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.324.2020
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 6.03.2023 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.238.2023 umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym m. in. drogą dojazdową z układem komunikacji wewnętrznej, sieciami/instalacjami zewnętrznymi, kanalizacją lokalną) przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Listopadowej 28, na działkach 77/19, 77/9, 77/13 i części działki nr 77/25 w obrębie W-10.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638-55-67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 7.03.2023 r. do 21.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 06.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.9.2023 M
Data dokumentu: 03.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.9.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92 550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi w rejonie ul. Jędrzejowskiej, ul. Zagrodowej, ul. Przy PKP na terenie działek o numerach ewidencyjnych 71/114, 71/112, 71/111, 71/109, 71/64, 71/107, 71/106, 71/104, 71/103, 71/101, 71/100, 71/99, 71/97, 71/96, 71/94, 71/93, 71/92, 71/135, 71/90, 71/85, 71/70, 71/83, 71/37, 71/79 (część działki), 71/78 (część działki), 77, 135/1 (część działki), 71/117 (część działki) znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 3 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora - 42 638-43-17; kierownika – 42 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 03.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.49.2023 119944.TG
Data dokumentu: 03.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.49.2023
119944.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożony w dniu 21 lutego 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 315/63 mm na terenie przy Rondzie Władysława Broniewskiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Alojzego Felińskiego, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Władysława Umińskiego, ul. Wojciecha Gersona w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 28/77, 28/75, 28/35, 28/34, 28/33, 28/32, 165, 166, 167, 168, 169, 158/44, 158/61, 158/63, 158/64, obr. G-15, 328, 329/136, 329/137, 329/138, 329/139, 620, 182/81, 182/83, 182/84, 182/45, 182/88, 182/87, 182/103, 182/75, 182/104, 182/89, 182/49, 182/32, 181/2, 209/29, 209/31, 209/28, 209/27, 209/30, obr.G-17.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 3 do 16 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 03.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.10.2023 M
Data dokumentu: 03.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.10.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92 550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie: osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz linii kablowej SN 6kV, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Senatorskiej, ul. Słowiańskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: nr 41/4 (część działki), 41/8, 41/9, 41/10, 41/6, 41/16, 41/11,16/2 (część działki), 16/1 (część działki) w obrębie G-4.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 3 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 03.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.32.2023 MS
Data dokumentu: 02.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.03.2023r.

DPRG-UA-VI.6733.32.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – firmy SKAMEX Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych średniego napięcia, elektroenergetycznej niskiego napięcia, kanalizacji teletechnicznej planowanego do realizacji w Łodzi, przy ul. Technicznej, na działkach nr 25/30, 25/35, 25/41, 25/51, 25/52, 25/60, 32/33, 32/34, 39/16, 39/17 w obrębie W-33, nr 1/2, 2/1, 3/1, 4/3, 4/4, 5/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 8/2, 9/1 w obrębie W-36, nr 207/56, 207/57 w obrębie G-07 oraz nr 44/2, 44/3 w obrębie G-20.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 03.03.2023 r. do 16.03.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 02.03.2023
DPRG-UA-VII.6733.13.2023 S
Data dokumentu: 02.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 marca 2023 r.

DPRG-UA-VII.6733.13.2023
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - w dniu 2 marca 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VII.49.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przepiórczej na działkach o numerach 189/5, 328/19 znajdujących się w obrębie B-11.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w dniach 3-17 marca 2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 02.03.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.5.2023 DPRG-UA-V.6740.2.14.2022, 610953/2022.RJ
Data dokumentu: 01.03.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) i art. 11c i 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), Prezydent Miasta Łodzi zawiadamia się, że:

  1. w dniu 23 lutego 2023 r. została wydana decyzji Nr DPRG-UA-XIII.2.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Nad Dobrzynką na odcinku od DK 14 do ul. Nad Dobrzynką w rejonie km 0+880 w Łodzi;
  2. w dniu 24 lutego 2023 r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi - nr DPRG-UA-XIII.329.2023 dotyczące nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji.

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji i postanowienia na stronie internetowej: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-46-77).

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 6 marca 2023 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.2.5.2023
DPRG-UA-V.6740.2.14.2022, 610953/2022.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (1-03-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 06.03.2023 r. – 23.03.2023 r.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_2_2023_postanowienie_329_2023_20230306.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 01.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.8.2023 M
Data dokumentu: 01.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 1.03.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.8.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92 550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Helskiej, ul. Swojskiej na działkach o numerach: 98/26 (część działki), 98/19, 97/14 (część działki), 98/25, 98/20 (część działki), 96/2 (część działki), 97/15, 98/5 (część działki), 161/50 (część działki), znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-31.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora - 42 638-43-17; kierownika – 42 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 01.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.42.2023 103619.TG
Data dokumentu: 01.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 1 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.42.2023
103619.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożony w dniu 14 lutego 2023 r., uzupełniony w dniu 28 lutego 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 160 RC na terenie przy ul. Łaskowice, wzdłuż ul. Nad Dobrzynką, w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 127/4, 775/2, 247/3, 247/4 obr. G-53.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 do 15 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora - 42 638-47-58, kierownika - 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 01.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.31.2023 TG
Data dokumentu: 01.03.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 1 marca 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.31.2023
TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o. 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 53, złożonego w dniu 24 stycznia 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.48.P.2023 z dnia 1 marca 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV z dwoma stanowiskami słupowymi na terenie przy ul. Zygmunta w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki 54/13, obr. G-48.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 do 15 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 01.03.2023
DPRG-UA-VI.6733.19.2023 30349BN
Data dokumentu: 28.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 luty 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.19.2023
30349BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku pełnomocnika Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej ś/c przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Jastrzębia na działce nr 72/54 obręb B-38.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 marca 2023 r. do 14 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 28.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.51.2023 M
Data dokumentu: 28.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.51.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Turniejowej na działce o numerze ewidencyjnym: nr 292/2 (część działki); znajdującej się w obrębie geodezyjnym P 40.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 28 lutego 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.02.2023
DPRG-UA.III.6740.491.2022
Data dokumentu: 28.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 lutego 2023 r.

DPRG-UA.III.6740.491.2022
RPW/647473/2022/IG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 28 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA.III.374.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę:

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości przy ul. Listopadowej w Łodzi, działka nr ewid. 77/27 w obrębie W-10.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ przy al. Kościuszki 59/61 (tel. 42 638-53-50) oraz składać odwołanie w sprawie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi (Budynek B), przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi, do dnia 29 marca 2023 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-III_374_2023_20230301.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Igor Grzegory
Data opracowania: 28.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.7.2023 MS
Data dokumentu: 28.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.02.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.7.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej BT31285 na dachu istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego na terenie w Łodzi przy ul. Jaracza 36, na działce nr 453 w obrębie S-01.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01.03.2023 r. do 14.03.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 28.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.43.2023 112884.KUW
Data dokumentu: 28.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.43.2023
112884.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, KIERPCOWA ATJ INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Wólczańska 265, 93-035 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kierpcowej, ul. Kobzowej, ul. Beskidzkiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 237/1, 238, 252/4, 252/5, 252/15 obręb geodezyjny W-6.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01 marca 2023 r. do 14 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 28.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.48.2023 113386BN
Data dokumentu: 28.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 luty 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.48.2023
113386BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku pełnomocnika Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Ludowej na działce nr 28/17 w obrębie B-34.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 marca 2023r. do 14 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 28.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.245.2022 714500.KUW
Data dokumentu: 28.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.245.2022
714500.KUW

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że wydano postanowienie Nr DPRG-UA-VI.110.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

o podjęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN110 na terenie przy ul. Kolumny w Łodzi, w granicach działek ewidencyjnych nr 20/4 obręb geodezyjny G-45 oraz 108/1, 45/3 obręb geodezyjny G-46.

Powyższe postępowanie zostało zawieszone na wniosek Inwestora postanowieniem Nr DPRG-UA-VI.17.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.

W związku z korektą zakresu wniosku obecnie toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN110 na terenie przy ul. Kolumny w Łodzi, w granicach działek ewidencyjnych nr 20/4 obręb geodezyjny G-45 oraz 45/3 obręb geodezyjny G-46.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01 marca 2023 r. do 14 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272 65 54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 28.02.2023
DPRG-UA-VIII.6730.295.2022 PK
Data dokumentu: 27.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.02.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.295.2022
PK

Obwieszczenie
o ponownie zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.), działając w trybie art. 49a ww. ustawy,

zawiadamiam

że po zmianie wniosku dokonanej przez inwestora w dniu 22.02.2023 r. – ponownie zebrano dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Zbożowej 7, na działce nr 557/2 w obrębie B-49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 28.02.2023 r. do 14.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się – zgodnie z art. 73 § 1 i 1a Kpa – z zebranymi materiałami i dowodami (w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania pod numerem telefonu inspektora prowadzącego postępowanie – tel. 42 638 51 21) oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, do dnia wydania decyzji.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Korwek
Data opracowania: 27.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.44.2023 113388BN
Data dokumentu: 27.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.44.2023
113388BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku pełnomocnika Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie preizolowanego przyłącza ciepłowniczego wody gorącej wysokich parametrów do budynku przy ul. Pojezierskiej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90 na dz. nr: 74/2, 74/3, 74/4 obręb B-31.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27 lutego 2023 r. do 12 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 27.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.50.2023 119438BN
Data dokumentu: 27.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.50.2023
119438BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku pełnomocnika Inwestora wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny na działkach nr 365/2, 364/4 w obrębie G-55, oraz dz. nr 168/1 obręb G-56.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27 lutego 2023r. do 12 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 27.02.2023
DPRG-UA-X.6730.13.2023 MMS
Data dokumentu: 24.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 24.02.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.13.2023
MMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 24.02.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.211.2023

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży jednostanowiskowych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gabrieli Zapolskiej 94A, na działce nr 409/2 w obrębie G-17.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (tel. 42 638 54 44).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27.02.2023 r. do 12.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: podinspektor Marzena Similak, pok. 204, tel. (42) 638 54 44

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marzena Similak
Data opracowania: 24.02.2023
DPRG-UA-I.6740.23.2023 62643 LZ
Data dokumentu: 23.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104 

Łódź, dnia 23 lutego 2023 r.

DPRG-UA-I.6740.23.2023
62643 LZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że na wniosek Inwestora PDC Industrial Center 210 sp. z o.o. w dniu 23.02.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-I.346.2023 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, obejmującego:
• halę produkcyjno–magazynowo-usługową z zapleczem biurowo-socjalnym
• budynek portierni
• wiaty na rowery
• zbiornik wody p.poż. wraz z pompownią
• wewnętrzny układ drogowy wraz z miejscami postojowymi
• infrastrukturę techniczną w zakresie doziemnych instalacji, w tym:
instalację wody wraz z instalacją hydrantową, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i urządzeniami towarzyszącymi (w tym zbiornik retencyjny wody), kanalizacji sanitarnej, elektryczną 15 KV i 0,4 KV wraz z oświetleniem terenu, instalację teletechniczną
na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lodowej 88, na działce nr: 170/53 w obrębie W-31.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 24.02.2023 r. do dnia 09.03.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że:
- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr DPRG-UA-I.346.2023 z dnia 23.02.2023 r., udostępniona w dniach 24.02.2023 – 09.03.2023 r.,
- stronom postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia ostatniego dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia,
- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy – w trybie określonym w dziale II ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego I
Lidia Zysiak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Lidia Zysiak
Data opracowania: 22.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.24.2023 42699.KUW
Data dokumentu: 23.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.24.2023
42699.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w dniu 23 lutego 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.46.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Obywatelskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 140, 141, 142, 143/2, 143/3, 144/2, 144/3, 100/114, 100/99, 100/177 obręb geodezyjny P-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 lutego 2023 r. do 09 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 23.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.2.2023 800307.KUW
Data dokumentu: 23.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.2.2023
800307.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Novisa Development Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa, w dniu 23 lutego 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.45.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pabianickiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 43 obręb geodezyjny G-49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 lutego 2023 r. do 09 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 23.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.11.2023 12207BN
Data dokumentu: 23.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 luty 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.11.2023
12207BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 23 lutego 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.44.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0 4kV , przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rembielińskiego na działkach nr 64/123, 64/124, 63/3 w obrębie P-29.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 lutego 2023 r. do 9 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 23.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.20.2023 29710BN
Data dokumentu: 23.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 luty 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.20.2023
29710BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 23 lutego 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.43.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jasień na działkach nr 285, 286/13 w obrębie G-1.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 lutego 2023 r. do 9 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 23.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.37.2023 62747BN
Data dokumentu: 22.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 luty 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.37.2023
62747BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Bławatnej na działkach nr 17/20, 17/21 w obrębie G-19.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 22.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.33.2023 M
Data dokumentu: 21.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.33.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) oraz rozbudowie słupowej stacji transformatorowej (15kV/0,4kV) przy ul. Moskuliki, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie działek ewidencyjnych o numerach 175/4 (część działki), 108/6 (część działki), 236/3 (część działki), 114 (część działki) znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-2.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora - 42 638-43-17; kierownika – 42 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 21.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.35.2023 62179.KUW
Data dokumentu: 21.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.35.2023
62179.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowych SN-15kV wraz z kanalizacją kablową w ramach zadania: „Przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kasprzaka dz. nr 17/57, 46/47, 46/44, 46/43, 46/48, 32/52, 46/16, Łódź”, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kasprzaka, ul. Srebrzyńskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 8/11, 10/66, 15/15, 15/6, 15/4, 32/50, 32/51, 6/18 obręb geodezyjny P-8.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 21.02.2023
DPRG-UA.III.6740.34.2023 RPW/69952/2023/IG
Data dokumentu: 21.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2023 r.

DPRG-UA.III.6740.34.2023
RPW/69952/2023/IG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 21 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

  • Budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości przy ul. Listopadowej w Łodzi, działka nr ewid. 77/26 w obrębie W-10.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 22 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), a także uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną oraz składać uwagi i wnioski w sprawie, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub do kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi (Budynek B), przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi do dnia 8 marca 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Igor Grzegory
Data opracowania: 21.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.14.2023 18909BN
Data dokumentu: 21.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.14.2023
18909BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z wnętrzową stacją transformatorową SN/nN w celu przyłączenia zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej na działkach nr 12, 13/19 w obrębie S-3.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 21.02.2023
DPRG-UA-VIII.6730.8.2023 KAC
Data dokumentu: 20.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.02.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.8.2023
KAC

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029.), zawiadamiam, że w dniu 17.02.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.184.2023

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącej hali produkcyjno-magazynowo-biurowej pomiędzy osiami 1/14-C/G w związku z podjęciem w części obiektu działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (montaż instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Duńskiej 1J na fragmentach działek o nr ewidencyjnych 171/17, 171/21, 171/22, 171/44, 171/38, 171/39 obręb B-32.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.02.2023 r. do 6.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie na adres e-mail wuia@uml.lodz.pl lub telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu 42 638-51-29.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Pliki do pobrania: UA_decyzja_184-2023__20230220.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 17.02.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.7.2023 DPRG-UA-V.6740.2.10.2022 219087/2022.RJ
Data dokumentu: 20.02.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z dnia 28 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 października 2014 r. Nr DAR-UA-V.43.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Liściastej na odcinku od ul. Mglistej do granicy terenu PKP.

Zmiana dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy po telefonicznym umówieniu (tel. 42 638-46-77) oraz zgłosić uwagi i wnioski drogą elektroniczną (ePUAP), korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 lub w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi – w terminie 7 dni od skutecznego doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 22 lutego 2023 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.2.7.2023
DPRG-UA-V.6740.2.10.2022 219087/2022.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (20-02-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 22.02.2023 r. – 8.03.2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 20.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.12.2023 13294.TG
Data dokumentu: 20.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.12.2023
13294.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora TR Development Sp. z o.o. 95-002 Smardzew Czaplinek 47A, złożonego w dniu 5 stycznia 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.42.P.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Złotno w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. 32/2, 25/29, 25/31 obr. P-3.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 lutego do 6 marca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.34.2023 62178.TG
Data dokumentu: 20.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.34.2023
62178.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 30 stycznia 2023 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowych SN-15 kV wraz z kanalizacją kablową na terenie przy Al. Tadeusza Kościuszki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 28/59, 28/81, obr. S-8.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 lutego do 3 marca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.02.2023
DPRG-UA-VI.6733.22.2023 S
Data dokumentu: 20.02.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.22.2023
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 §1, art. 61 §4, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeznaczonej do realizacji w Łodzi, na działkach drogowych tj.:

ul. Czechosłowacka - działka o numerze 44/34 (fragment) znajdująca się w obrębie W-15, działka o numerze 161/2 znajdująca się w obrębie W-14,

ul. Johna Wayne’a - działki o numerach 157/7, 157/8, 157/9, 161/2, 163/1 znajdujące się w obrębie W-14,

ul. Ormiańska - działka o numerze 146/2 (fragment) znajdująca się w obrębie W-14,

polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (na odcinku od ul. Czechosłowackiej (dz. nr 44/34 obręb W-15) do ul. Ormiańskiej (dz. nr 176 obręb W-14) wraz z przyłączeniem do nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ormiańskiej 11, 12, 14, 18, i 18A).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w okresie: od 20.02.2023 r. do 5.03.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-43-69, kierownika 42 638-52-45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 20.02.2023


Metryka strony i historia zmian