Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2023
DPRG-UA-VI.6733.178.2023 BN
Data dokumentu: 02.10.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 października 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.178.2023
BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 2 października 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.217.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną, budowie wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Smutnej, Stokowskiej na działkach nr: 241/14, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 46/4 w obrębie B-52; dz. nr: 70/24, 70/9, 70/14, 157/8 obręb B-53; dz. nr: 216, 230/6, 2/4, 3 obręb W-8.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 października 2023 r. do 15 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu kierownika (42) 638-57-92, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Wujek
Data opracowania: 02.10.2023
DPRG-UA-VI.6733.184.2023 500962BN
Data dokumentu: 02.10.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 października 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.184.2023
500962BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 2 października 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.216.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, budowie wewnętrznej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej na działkach nr 18/17, 29/29, 29/30, 19/2, 19/4, 29/31, 29/32, 29/33, 28/11, 28/12, 29/35, 29/36, 29/37, 29/56, 29/57, 29/58, 29/59, 29/60, 29/61, 29/40, 82/6, 29/42, 29/43, 29/47, 29/3, 96/4, 96/69 w obrębie S-2.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 października 2023 r. do 15 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu kierownika (42) 638-57-92, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Wujek
Data opracowania: 02.10.2023
DPRG-UA-X.6730.157.2023 DP
Data dokumentu: 29.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926

Łódź, dnia 29.09.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.157.2023
DP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), działając w trybie art. 49a ww. ustawy, zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 13.09.2023 r. wydano w dniu 28.09.2023 r. decyzję nr DPRG-UA-X.1103.2023

umarzającą w całości postępowanie

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (do 40 budynków) wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym komunikacją wewnętrzną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dorszowej na terenie oznaczonym, jako działki o nr ewidencyjnych 47, 48/1, 48/3 w obrębie geodezyjnym nr G-49.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 29.09.2023 r. do 12.10.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z ww. decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, budynek G - wejście z Pasażu Schillera, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem numeru telefonu podinspektora prowadzącego niniejszą sprawę - (42) 638 56 93.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: podinspektor Daniel Płóciennik, pok. 204, e-mail: d.plociennik@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 56 93

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Daniel Płóciennik
Data opracowania: 29.09.2023
DPRG-UA-X.6730.300.2023 MMS
Data dokumentu: 28.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28-09-2023 r.

DPRG-UA-X.6730.300.2023
MMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 28.09.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.1105.2023

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Krasickiego 11, na działce nr 276 w obrębie G-12.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (tel. 42 638 54 44).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29.09.2023 r. do 12.10.2023 r.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: podinspektor Marzena Similak, pok. 204, tel. (42) 638 54 44

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marzena Similak
Data opracowania: 28.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.252.2023 SW
Data dokumentu: 28.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.252.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 120a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892) oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 28.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.645.2023 zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Goryczkowej, na działce o numerze ewidencyjnym 331/7 w obrębie W-44.

Obwieszczenie o postanowieniu zawieszającym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.09.2023 do 13.10.2023.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 28.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.251.2023 SW
Data dokumentu: 28.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.251.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 120a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892) oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 28.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.644.2023 zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Goryczkowej, na działce o numerze ewidencyjnym 331/6 w obrębie W-44.

Obwieszczenie o postanowieniu zawieszającym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.09.2023 do 13.10.2023.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 28.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.250.2023 SW
Data dokumentu: 28.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.250.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 120a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892) oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 28.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.643.2023 zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Goryczkowej, na działce o numerze ewidencyjnym 331/5 w obrębie W-44.

Obwieszczenie o postanowieniu zawieszającym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.09.2023 do 13.10.2023.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 28.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.164.2023 M
Data dokumentu: 28.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.164.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w dniu 28 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.215.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Legionów (w rejonie od nr 88 do nr 96A), na działkach o numerach: nr 143/4 (część działki), 104/37 (część działki), 104/95 (część działki), 148 (część działki) znajdujących się w obrębie P 9.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 29 września 2023 r. do dnia 12 października 2023.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.177.2023 489731.TG
Data dokumentu: 28.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.177.2023
489731.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 22 sierpnia 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.214.P.2023 z dnia 28 września 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie przy ul. Wiskickiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 210/8, 211/14 obr. G-54.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 września do 11 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.176.2023 489730.TG
Data dokumentu: 28.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.176.2023
489730.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 22 sierpnia 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.213.P.2023 z dnia 28 września 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie przy ul. Biwakowej i drodze bez nazwy w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 672/4, 649/4 obr. G-53.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 września do 11 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.250.2023 SW
Data dokumentu: 27.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 27.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.250.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.639.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Goryczkowej, na działce o numerze ewidencyjnym 331/5 w obrębie W-44.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28.09.2023 r. do 12.10.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 27.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.252.2023 SW
Data dokumentu: 27.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 27.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.252.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.641.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Goryczkowej, na działce o numerze ewidencyjnym 331/7 w obrębie W-44.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28.09.2023 r. do 12.10.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 27.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.251.2023 SW
Data dokumentu: 27.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 27.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.251.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.640.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Goryczkowej, na działce o numerze ewidencyjnym 331/6 w obrębie W-44.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28.09.2023 r. do 12.10.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 27.09.2023
DPRG-UA-VII.6730.160.2023 EO
Data dokumentu: 26.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 września 2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.160.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 26-09-2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.1089.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kirasjerów, na działce o numerze ewidencyjnym 12/11 w obrębie P-10.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27-09-2023 r. do 11-10-2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 26.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.159.2023 428583.TG
Data dokumentu: 26.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.159.2023
428583.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1, złożonego w dniu 21 lipca 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 212. P. 2023 z dnia 26 września 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOD1288A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie przy ul. Ksawerowskiej 22 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 212/2 obr. G-50.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27 września do 10 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 26.09.2023
DPRG-UA-II.6740.122.2023 226359.MAN
Data dokumentu: 25.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.09.2023 r.

DPRG-UA-II.6740.122.2023
226359.MAN

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), art. 34a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 t.j.) art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora została wydana decyzja nr DPRG-UA-II.1707.2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielono pozwolenia na budowę:

  • zespołu 23 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi,
  • przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową,
  • przebudowę istniejącego budynku biurowego,
  • niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych,

do zrealizowania w etapach, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Smutnej 28, na działkach o nr 241/6, 241/7, 241/9, 241/14, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 241/20, 241/21, 241/22, 241/23, 242/9 w obrębie B-52 zgodnie z projektami, będącymi załącznikiem do niniejszej decyzji.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.09.2023 r. – 09.10.2023 r. Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. obwieszczenia po wskazanym okresie.

Załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr DPRG-UA-II.1707.2023 z dnia 22.09.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Marta Nagrodzka-Gonciarz

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-II-1707-2023_20230925.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marta Nagrodzka-Gonciarz
Data opracowania: 25.09.2023
DPRG-UA-VII.6730.161.2023 MF
Data dokumentu: 22.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Łódź, dnia 22.09.2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.161.2023
MF

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w związku z zażaleniem Inwestora, reprezentowanego przez pełnomocnika, z dnia 18.09.2023 r., na postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.549.2023 z dnia 05.09.2023 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na, budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych na działce o numerze ewidencyjnym 8/7 w obrębie P-40. Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi przekazał akta postępowania nr DPRG-UA-VII.6730.161.2023, zgodnie z art. 133 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 22.09.2023 r. do 06.10.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: podinspektor Magdalena Fikus, pok. 310, tel. (42) 638 52 50.

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 22.09.2023
DPRG-UA-VII.6730.163.2023 MF
Data dokumentu: 22.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Łódź, dnia 22.09.2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.163.2023
MF

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w związku z zażaleniem Inwestora z dnia 15.09.2023 r., na postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.550.2023 z dnia 05.09.2023 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na, budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych na działce o numerze ewidencyjnym 8/8 w obrębie P-40. Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi przekazał akta postępowania nr DPRG-UA-VII.6730.163.2023, zgodnie z art. 133 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 22.09.2023 r. do 06.10.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora Wydziału
Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: podinspektor Magdalena Fikus, pok. 310, tel. (42) 638 52 50.

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 22.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.179.2023 494720BN
Data dokumentu: 21.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.179.2023
494720BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania
że z wniosku Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na działce nr: 55/14 w obrębie G-6.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 września 2023 r. do 4 października 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 21.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.182.2023 494721BN
Data dokumentu: 21.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.182.2023
494721BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania
że z wniosku Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110 przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Poznańskiej, Kilińskiego, Łęczyckiej na działkach nr: 22/35, 22/41, 93/1 w obrębie G-5, dz. nr: 250/34, 250/35 w obrębie W-29.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 września 2023 r. do 4 października 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 21.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.180.2023 494718BN
Data dokumentu: 21.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.180.2023
494718BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania
że z wniosku Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Niskiej na działkach nr: 18/1, 115/31 w obrębie W-26.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 września 2023 r. do 4 października 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 21.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.175.2023 MS
Data dokumentu: 20.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.09.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.175.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 )

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Miasta Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń odwadniających - zbiorników rurowych i studni chłonnych wraz z układem rurociągów doprowadzających wody opadowe do tych urządzeń przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na terenie działki zbiornika Mileszki oznaczonej numerem 212/11, usytuowanej w obrębie W-44.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21.09.2023 r. do 4.10.2023 r. Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-57-45, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 638-57-45

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 20.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.157.2023 421632.KUW
Data dokumentu: 20.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.157.2023
421632.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 20 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.211.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV oraz słupa typu E13,5/25, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Łupkowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 164, 165 obręb geodezyjny W-1.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 września 2023 r. do 04 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 20.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.190.2023 524081.TG
Data dokumentu: 20.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.190.2023
524081.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 7 września 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Kirasjerów w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 1/1, 2/5, 2/7 obr. P-10.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 września do 3 października 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.09.2023
DPRG-UA-VIII.6730.70.2023 (AJ)
Data dokumentu: 19.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.09.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.70.2023
(AJ)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 - tekst jednolity) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 18.09.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.1058.2023

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków o funkcji mieszkaniowej, biurowej i usługowej, garaży, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi oraz dróg o nawierzchni twardej, układem komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Hipotecznej 7/9 na działkach nr 280/27, 280/30, 280/35, 280/39, 280/44, 280/45, 280/46, 280/47, 280/49, 280/50, 280/51, 280/52, 280/53, 280/54, 280/55, 299/17 i 299/18 w obr. B-29.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.09.2023 r. do 04.10.2023 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu 42 - 638 44 02.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-VIII_1058_2023_20230920.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 19.09.2023
DPRG-UA-IX.6733.1.2023 KTW
Data dokumentu: 19.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19-09-2023 r.

DPRG-UA-IX.6733.1.2023
KTW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na urządzeniu publicznie dostępnego samorządowego Parku Widzewska Górka, poprzez rozbudowę placu zabaw, w tym m.in.: budowie fundamentów pod konstrukcję urządzeń zabawowych, budowie urządzeń budowlanych, w tym m.in.: nawierzchni, oraz budowie obiektów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych, przewidzianej do realizacji w Łodzi pomiędzy ul. Chmielowskiego i ul. Koplowicza, na działce nr 631/264 w obrębie W-21.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (tel. (42) 638 53 49) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.09.2023 r. do 04.10.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok. 205, tel. (42) 638 53 49.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 19.09.2023
DPRG-UA-VIII.6730.70.2023 (AJ)
Data dokumentu: 19.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.09.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.70.2023
(AJ)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 – tekst jednolity)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Activ Górka Narodowa 2 Sp. z o.o. Sp. k. - ul. Lipińskiego 3A, 30-349 Kraków, w dniu 18.09.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.1058.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków o funkcji mieszkaniowej, biurowej i usługowej, garaży, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi oraz dróg o nawierzchni twardej, układem komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Hipotecznej 7/9 na działkach nr 280/27, 280/30, 280/35, 280/39, 280/44, 280/45, 280/46, 280/47, 280/49, 280/50, 280/51, 280/52, 280/53, 280/54, 280/55, 299/17 i 299/18 w obr. B-29.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 20.09.2023 r. do 04.10.2023 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 / 638 44 02, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 19.09.2023
SKO.4150.386.2023
Data dokumentu: 19.09.2023
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 19 września 2023 r. nr SKO.4150.386.2023 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 lipca 2023 r. nr DPRG-UA-IX.848.2023 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną (w tym: drogą dojazdową oraz siecią wodociągową), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej na działce o numerze ewidencyjnym 34/21 oraz na części działki nr 31/25 i 34/22 w obrębie W-3.

Pliki do pobrania: UA_SKO_4150-386-2023_20230928.pdf
Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
Data opracowania: 19.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.173.2023 478121BN
Data dokumentu: 19.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.173.2023
478121BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 19 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.210.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN dla przyłączenia budynku administracyjno-biurowego, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 71 na działce nr 2/39 w obrębie P-33.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 września 2023 r. do 3 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 19.09.2023
DPRG-UA-VII.6730.252.2022 IK
Data dokumentu: 19.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19-09-2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.252.2022
IK

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 19-09-2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-VII.590.2023 podejmujące postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków handlowo-usługowych, niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej na działce o numerze ewidencyjnym 583, w obrębie P-15.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20-09-2023 r. do 04-10-2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 19.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.167.2023 445098.TG
Data dokumentu: 18.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.167.2023
445098.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Perfectum Development Sp. z o.o. 40-049 Katowice, ul. T. Kościuszki 6 lok.4, złożonego w dniu 31 lipca 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.208.P.2023 z dnia 18 września 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie przy ul. Wodnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 160/4, 160/8, 65/28 obr. W-24.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 września do 2 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 18.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.162.2023 443111.KUW
Data dokumentu: 18.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.162.2023
443111.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 18 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.209.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, ul. Kilińskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 256/46, 256/44, 256/5 obręb geodezyjny S-1.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 września 2023 r. do 02 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 18.09.2023
DPRG-UA-V.6740.2.12.2023 196551.RJ
Data dokumentu: 15.09.2023
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 7 w związku z ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamia się, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DPRG-UA-XIII.10.2023 – o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 kwietnia 2021 r. Nr DPRG-UA-V.3.2021 (znak: DPRG-UA-V.6740.2.10.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg F i H na odcinku od ul. Narutowicza/Wschodnia do ul. Narutowicza bez skrzyżowania.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-46-77).

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia: 18 września 2023 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-V.6740.2.12.2023
196551.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (15-09-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 18.09.2023 r. – 2.10.2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 15.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.214.2023 KTW
Data dokumentu: 15.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.214.2023
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 15.09.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.1047.2023

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i nadziemnymi (o powierzchni użytkowej poniżej 5000 m2), lokalami handlowo-usługowymi i usługowymi (typu: biura, mała gastronomia, gabinety: lekarskie, stomatologiczne, terapeutyczne, masażu, rehabilitacji, usługi typu: salon fryzjerski, kosmetyczny, ksero, foto, zegarmistrz, itp.) wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: instalacją elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną, ciepłowniczą, podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, budową/przebudową dojazdów i budową zatoki postojowej) oraz urządzeniami placu zabaw i miejscami do rekreacji, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 113, na działkach nr 125/4, 124, 134/14, 134/4 i fragmencie działki nr 182/7 w obrębie W-29.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638-53-49).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 18.09.2023 r. do 2.10.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638-53-49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński,
Data opracowania: 15.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.178.2023 489640BN
Data dokumentu: 15.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.178.2023
489640BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania
o zmianie wniosku Inwestora w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną, budowie wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Smutnej, Stokowskiej w zakresie terenu objętego wnioskiem. Obecnie teren inwestycji obejmuje działki nr: 241/14, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 46/4 w obrębie B-52; dz. nr: 70/24, 70/9, 70/14, 157/8 obręb B-53; dz. nr: 216, 230/6, 2/4, 3 obręb W-8.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 września 2023 r. do 28 września 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 14.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.166.2023 445097.TG
Data dokumentu: 15.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.166.2023
445097.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, złożonego w dniu 31 lipca 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 207. P. 2023 z dnia 15 września 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Wodnej, w rejonie ul. Targowej, ul. Juliana Tuwima w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 65/48, 65/50, 65/28, obr. W-24.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 do 28 września 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.165.2023 445096.TG
Data dokumentu: 15.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.165.2023
445096.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, złożonego w dniu 31 lipca 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 206. P. 2023 z dnia 15 września 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Kruszynowej, w rejonie ul. Liściastej, ul. Zgierskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 63/22, 64/10, 64/7, obr. B-5.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 do 28 września 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.09.2023
DPRG-UA-V.6740.2.17.2023 385194.RJ
Data dokumentu: 15.09.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z dnia 30 czerwca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 kwietnia 2023 r. Nr DPRG-UA-XIII.7.2023 (znak: DPRG-UA-XIII.6740.2.8.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Węglowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tramwajową do skrzyżowania z ul. Wierzbową, rozbudowy drogi gminnej ul. Wierzbowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Węglową do skrzyżowania z al. Rodziny Grohmanów, rozbudowie drogi powiatowej al. Rodziny Grohmanów na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Stefana Kopcińskiego w mieście Łódź, w zakresie zmiany terminu wydania nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy po telefonicznym umówieniu (tel. 42 638-46-77) oraz zgłosić uwagi i wnioski drogą elektroniczną (ePUAP), korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 lub w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi – w terminie 7 dni od skutecznego doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 15 września 2023 r.

Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.17.2023
385194.RJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (13-09-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 15.09.2023 r. – 29.09.2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 13.09.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.18.2023 442953.RJ
Data dokumentu: 15.09.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z dnia 28 lipca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2016 r. Nr DAR-UA-V.4.2016 (znak: DAR-UA-V.6740.2.24.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. Nad Dobrzynką polegającej na budowie obiektu inżynierskiego nad ciekiem wodnym przecinającym ul. Nad Dobrzynką w Łodzi.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy po telefonicznym umówieniu (tel. 42 638-46-77) oraz zgłosić uwagi i wnioski drogą elektroniczną (ePUAP), korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 lub w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi – w terminie 7 dni od skutecznego doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 15 września 2023 r.

Znak sprawy: DPRG-UA-XIII.6740.2.18.2023
442953.RJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (13-09-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 15.09.2023 r. – 29.09.2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 13.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.187.2023 502809.KUW
Data dokumentu: 14.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.187.2023
502809.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu i zawieszeniu
postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, złożony w dniu 29 sierpnia 2023 r.,
wszczęto
postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
wydano
postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG-UA-VI.575.2023 z dnia 14 września 2023 r. zawieszające ww. postępowanie administracyjne dla inwestycji polegającej na budowie kanału deszczowego dn315 z wpustami i przykanalikami od wpustów, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Józefa, ul. Konstytucyjnej, ul. Szpitalnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 3/13, 2/27, 5/20, 2/33, 22/34, 22/6, 2/34 obręb geodezyjny W-22, do czasu wydania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki lub decyzji o umorzeniu postępowania w tej sprawie.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 września 2023 r. do 28 września 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 14.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.181.2023 497146.KUW
Data dokumentu: 14.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.181.2023
497146.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, ul. Tatrzańskiej, ul. Brzechwy, w granicach działek ewidencyjnych nr 282, 2880, 278 obręb geodezyjny W-28 oraz 4/7, 18/1, 18/40, 18/76, 18/41, 18/42, 18/43, 19/134, 19/136, 23/14, 23/10, 19/106 obręb geodezyjny W-30.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 września 2023 r. do 28 września 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 14.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.151.2023 MS
Data dokumentu: 14.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.09.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.151.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania
że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 14.09.2023r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.205.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym planowanej do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Lodowej, na działkach nr 125/8 (fragm.), 125/10 (fragm.), 125/11 (fragm.), 125/12, 211/45 (fragm.), 211/46 (fragm.) w obrębie G-07.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 15.09.2023 r. do dnia 28.09.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 14.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.160.2023 432493.TG
Data dokumentu: 14.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.160.2023
432493.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 25 lipca 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.204.P.2023 z dnia 14 września 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN na terenie przy ul. Kolumny w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 32/1, 45/3, 29/1 obr. G-46.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 do 27 września 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 14.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.158.2023 M
Data dokumentu: 13.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.158.2023
M

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – ATLAS ESTATES (Wilanów) Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 123A, 02 017 Warszawa, dniu 13 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.202.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN63 PERC (do 500 kPa), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gojawiczyńskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 201/72, 201/102, 201/103, 159/5, 160/113, 160/132, 160/124, 160/125, 160/131 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-17.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-43-17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 13 września 2023 r. do dnia 26 września 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 13.09.2023
DPRG-UA-VIII.6733.11.2023 PK
Data dokumentu: 13.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.09.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6733.11.2023
PK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, w dniu 13.09.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.201.P.2023

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz częściowej rozbiórce istniejącego budynku biurowego, w ramach projektu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – przebudowy i rozbudowy istniejącej nieruchomości w Łodzi, ul. Zgierska 71, z przeznaczeniem na siedzibę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, na cele statutowe, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 71, na działce nr 216/9 w obrębie B-49.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (tel. 42 638-51-21), a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Korwek
Data opracowania: 13.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.154.2023 M
Data dokumentu: 13.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.154.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Quantum Park Łódź Sp. z o. o., ul. Wspólna 62, 00 864 Warszawa, w dniu 13 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.203.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Poli Gojawiczyńskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 160/113 (część działki), 159/5 (część działki), 201/103 (część działki), 201/102 (część działki) znajdujących się w obrębie geodezyjnym G 17.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-43-17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 14 września 2023 r. do dnia 27 września 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 13.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.188.2023 445098.TG
Data dokumentu: 13.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.188.2023
445098.TG

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 31 sierpnia 2023 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie przy ul. Złotno w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 71/6, 32/2, obr. P-3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 13 do 26 września 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 13.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.185.2023 M
Data dokumentu: 12.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.185.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Novisa Development Spółka z o. o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15 z dwoma stanowiskami słupowymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pabianickiej na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 44 (część działki), 47 (część działki) znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 września 2023 r. do 25 września 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 12.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.189.2023 S
Data dokumentu: 12.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.189.2023
S

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. j., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi, ul. Warecka, ul. Aleksandrowska 11, 13 (na częściach działek o numerach 153/31, 177/4, 176 znajdujących się w obrębie B-32).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w następującym okresie: od dnia 13 września 2023 r. do dnia 27 września 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu do dnia wydania decyzji, składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.) oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-43-69; kierownika (42) 638-45-52).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 12.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.75.2023 MS/KUW
Data dokumentu: 12.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.75.2023
MS/KUW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, po ponownym rozpatrzeniu sprawy w dniu 12 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.200.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupów linii napowietrznej, linii napowietrznej i kablowej 0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych 0,4kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Szancera, ul. Tołstoja, w granicach działek ewidencyjnych nr 70/1, 69, 58, 57, 56/1, 55/1, 55/2, 43/5, 43/2 oraz 43/19, 43/20 (dawniej dz. 43/4), 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/16, 43/17, 43/18 (dawniej dz. 43/3) obręb geodezyjny W-41.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 13 września 2023 r. do 26 września 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 12.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.416.2022 SW
Data dokumentu: 12.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.416.2022
SW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną (w tym siecią wodociągową), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej na działce o numerze ewidencyjnym 31/24 oraz na części dz. nr 31/25 w obrębie W-3.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 13.09.2023 r. do 27.09.2023 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 4.10.2023 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok.207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 12.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.131.2023 M
Data dokumentu: 11.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.131.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33 100 Tarnów, dniu 11 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.199.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie wraz z przebudową sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Mochnackiego i ul. Jachowicza na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 432/15, 432/17 w obrębie G 12 oraz o numerach: 80/9, 80/17, 80/18, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/14, 81/18, 82/26, 82/28, 83, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/12, 91/19, 91/21, 101/5, 109/3, 125 w obrębie G-14.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 12 września 2023 r. do dnia 25 września 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 11.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.174.2023 MS
Data dokumentu: 11.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.09.2023r. 

DPRG-UA-VI.6733.174.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN z kanalizacją kablową, planowanej do realizacji na terenie w Łodzi przy Al. Piłsudskiego na działkach nr 3/10 (fragm.), 3/13 (fragm.), 97/120, 97/134 (fragm.),17/39, 97/53, 97/54, 97/55 (fragm.), 97/75, 97/76 (fragm.) w obrębie W-22.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.09.2023r. do 25.09.2023r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 11.09.2023
DPRG-UA-X.6730.280.2023 MCZ
Data dokumentu: 08.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.09.2022 r.

DPRG-UA-X.6730.280.2023
MCZ

Obwieszczenie
o zawieszeniu postępowania w sprawie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam

że z urzędu zostało zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na:

budowie elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Bronisin 79, 81 i 82/84, na terenie oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 34, 35/1 i 63/7 w obrębie geodezyjnym numer G-54.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 11.09.2022 r. do 25.09.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie - (42) 638-56-94 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638-56-94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 08.09.2023
DPRG-UA-VIII.6730.110.2023 KAC
Data dokumentu: 08.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.09.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.110.2023
KAC

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029.), zawiadamiam, że w dniu 07.09.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.1028.2023

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usługowego – serwisu samochodów o część blacharsko lakierniczą, w ramach przedsięwzięcia polegającego na „montażu instalacji do powierzchniowej obróbki elementów karoserii z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanym w ramach zabudowy serwisu blacharsko-lakierniczego na terenie salonu sprzedaży pojazdów osobowych w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 38A na działkach numer ewid. 164/3 i 164/5 obręb B-36”, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 38A, na działkach nr 164/3 i 164/5 w obrębie B-36.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 08.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu 42 – 638 51 29.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG_UA_VIII-1028-2023_20230908.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 08.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.145.2023 394303.KUW
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.145.2023
394303.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 07 września 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.198.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie dwóch linii kablowych nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Praskiej, ul. Radomskiej, ul. Lubelskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 254/20, 254/29, 255/3, 255/14, 311/5, 237, 311/23, 210/13, 206/4, 315/3 obręb geodezyjny G-4.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08 września 2023 r. do 21 września 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.211.2023 SW wg
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 07.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.211.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.559.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 105/48 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.09.2023 r. do 22.09.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-VII.6730.103.2023
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawiadamiające o wydaniu decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 czerwca 2023 r. nr DAR-UA-VII.694.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych od 131/12 do 131/51 oraz na fragmencie działki drogowej nr 49 w obrębie P-41 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

Pliki do pobrania: SKO_4150-282-2023_20230908.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.212.2023 SW wg
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 07.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.212.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.560.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 105/57 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.09.2023 r. do 22.09.2023 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-X.6730.185.2023 EJG
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.09.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.185.2023
EJG

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam, że w dniu 7.09.2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1027.2023, dla inwestycji polegającej na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budowie budynku wielorodzinnego z usługami wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi oraz budowie zbiornika retencyjnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Śląskiej 99, na terenie oznaczonym, jako działki o numerach ewidencyjnych 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7 w obrębie geodezyjnym numer G-19.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wraz z jej treścią zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 12.09.2023 r. do dnia 26.09.2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi wniosku o jej udostępnienie.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: podinspektor Elżbieta Juraś-Gnatkowska, pok. 301, tel. (42) 638-52-44

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-X-1027_2023_20230913.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Elżbieta Juraś-Gnatkowska
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.210.2023 SW wg
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 07.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.210.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.558.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 105/42 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.09.2023 r. do 22.09.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.209.2023 SW wg
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 07.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.209.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.557.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 105/40 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.09.2023 r. do 22.09.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV Jadwiga Fornal Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-IX.6730.416.2022 SW wg
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 07.09.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.416.2022
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.09.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.562.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej, na działce o numerze ewidencyjnym 31/24 oraz na części dz. nr 31/25 w obrębie W-3.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.09.2023 r. do 22.09.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-VIII.6730.229.2022 JJ
Data dokumentu: 07.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 września 2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.229.2022
JJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam, że w dniu 31.08.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.1005.2023

o warunkach zabudowy dla inwestycji

polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i zewnętrznymi miejscami parkingowymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Inflanckiej 120, działki nr 1/5, 1/6, 3/6, 3/9, 3/13, fragment działki nr 3/11 i fragment działki nr 1/37 w obrębie B-51.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 7.09.2023 r. do 21.09.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu 42 638-51-31.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-VIII-1005-2023_20230907.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Janusz Jastrzębski
Data opracowania: 07.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.159.2023 428583.TG
Data dokumentu: 05.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.159.2023
428583.TG

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1, złożony w dniu 21 lipca 2023 r. toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOD1288A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie przy ul. Ksawerowskiej 22 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 212/2 obr. G-50.

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 5 do 18 września 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Jednocześnie informuję, że w obwieszczeniu z dnia 16 sierpnia 2023 r. omyłkowo wskazano, że postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOD1288A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ksawerowskiej 22 w Łodzi, dotyczy działki nr ewid. 212/3 w obrębie G-50.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek
Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.124.2023 MS
Data dokumentu: 04.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.09.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.124.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania
że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 04.09.2023r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.197.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Czapli, na działkach nr 369/3, 209/6 (fragm.) w obrębie B -11.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 05.09.2023 r. do dnia 18.09.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.09.2023
DPRG-UA-VI.6733.184.2023 500962BN
Data dokumentu: 04.09.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 września 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.184.2023
500962BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania

że z wniosku Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych SN wraz z kanalizacją teletechniczną, budowa wewnętrznej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej na działkach nr 18/17, 29/29, 29/30, 19/2, 19/4, 29/31, 29/32, 29/33, 28/11, 28/12, 29/35, 29/36, 29/37, 29/56, 29/57, 29/58, 29/59, 29/60, 29/61, 29/40, 82/6, 29/42, 29/43, 29/47, 29/3, 96/4, 96/69 w obrębie S-2.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 4 września 2023 r. do 18 września 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 04.09.2023


Metryka strony i historia zmian