Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2023
DPRG-UA-VI.6733.216.2023 672517.TG
Data dokumentu: 30.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.216.2023
672517.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 3 listopada 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN160 i kanalizacji sanitarnej DN200 na terenie przy ul. Opolskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 210/3, 193/5, 193/6, obr. W-1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30 listopada do 13 grudnia 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 30.11.2023
DPRG-UA-VII.6733.7.2023 S
Data dokumentu: 29.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VII.6733.7.2023
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Miasta Łódź (reprezentowanego przez Zarząd Inwestycji Miejskich) wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej w Łodzi przy ul. Napoleońskiej 7/17 (na działce numer 121/10 znajdującej się w obrębie P-4), pod nazwą: rozbudowa szkoły nr 169 w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w następującym okresie: od dnia 30.11.2023 r. do dnia 13.12.2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu do dnia wydania decyzji, składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.) oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora prowadzącego sprawę 42 638-43-69; kierownika 42 638-52-45).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 29.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.204.2023 594527.KUW
Data dokumentu: 29.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.204.2023
594527.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w dniu 29 listopada 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.248.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia oraz stacji transformatorowej kontenerowej w celu przyłączenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w miejscowości Łódź, al. 1 Maja 123, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy al. Włókniarzy, al. 1 Maja, w granicach działek ewidencyjnych nr 5/58 obręb geodezyjny P-8 oraz 8, 12/6, 12/1, 13/62, 3/23, 1/24, 1/23, 1/21, 3/21, 3/31, 3/28, 3/26 obręb geodezyjny P-17.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 29.11.2023
DPRG-UA-VI.6730.37.2023 MS
Data dokumentu: 29.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.11.2023 r.

DPRG-UA-VI.6730.37.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działki nr 56/43 w obrębie G-06 przy ul. Podhalańskiej 2-16 w Łodzi

że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 56/42, 56/43, 55/14 w obrębie G-06.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30.11.2023 r. do 13.12.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-57-45, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 638-57-45

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 29.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.211.2023 647533.TG
Data dokumentu: 29.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.211.2023
647533.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 20 października 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.247.P.2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z przebudową linii napowietrznej 0,4 kV na terenie przy ul. Popielarnia w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 354/1, 100, 99, 98/25, 115/1, 98/19, 98/12, 98/6, 98/24 obr. W-44.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29 listopada do 12 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 29.11.2023
DPRG-UA-VII.6730.185.2023 S
Data dokumentu: 28.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.185.2023
S

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania tj. pozostałych właścicieli działki nr 250 przy ul. Łubinowej 29 oraz pozostałych właścicieli działki nr 212 przy ul. Rzepakowej 24, że w dniu 28.11.2023 r. decyzją nr DPRG-UA-VII.1392.2023 zakończono postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji planowanej w Łodzi przy ul. Łubinowej 27 (na działkach o numerach 248, 249 znajdujących się w obrębie P-5), polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie gospodarcze.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w dniach od 29.11.2023 r. do 12.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-43-69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 28.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.212.2023 M
Data dokumentu: 28.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.212.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33 100 Tarnów, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110 PE i DN225 PE, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Małej Piętnastki, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 60/20 (część działki), 55/101 (część działki), 55/199 (część działki), 55/161, 55/162, 56/6 znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-30.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 638-43-17; kierownika – 42 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.206.2023 630490.KUW
Data dokumentu: 28.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.206.2023
630490.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie żelbetowego słupa wsporczego wraz z fragmentem linii napowietrznej nN 0,23kV oświetlenia ulicznego, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Plonowej, ul. Aleksandrowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 101/4, 91/1 obręb geodezyjny B-38.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 28.11.2023
DPRG-UA-X.6730.436.2023 EO
Data dokumentu: 28.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 listopada 2023 r.

DPRG-UA-X.6730.436.2023
EO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania: właścicieli działki nr 66/9 z obrębu G-10 przy ul. Brużyckiej oraz pozostałych właścicieli działki nr 66/7 z obrębu G-10 przy ul. Flatta 4

że na wniosek z dnia 2.11.2023 r., uzupełniony w dniu 24.11.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Flatta 2/4, na działce nr 66/8 w obrębie G-10.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-52-43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.11.2023 r. do 13.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 28.11.2023
DPRG-UA-VII.6730.212.2023 MF
Data dokumentu: 28.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.11.2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.212.2023
MF

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 71 z obrębu P-7 przy ul. Długosza 48 oraz właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 74 z obrębu P-7 przy ul. Długosza 44

że w dniu 28.11.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Długosza 46 na działkach o numerach ewidencyjnych 72 i 73 w obrębie P-7.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-52-50 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.11.2023 r. do 13.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 28.11.2023
DPRG-UA-VII.6730.211.2023 MF
Data dokumentu: 28.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.11.2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.211.2023
MF

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 71 z obrębu P-7 przy ul. Długosza 48 oraz właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 74 z obrębu P-7 przy ul. Długosza 44

że w dniu 28.11.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Długosza 46 na działkach o numerach ewidencyjnych 72 i 73 w obrębie P-7.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-52-50 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29.11.2023 r. do 13.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 28.11.2023
DPRG-UA-III.6740.257.2023
Data dokumentu: 28.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 listopada 2023 r.

DPRG-UA-III.6740.257.2023
RPW/382729/2023.MKP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 czerwca 2023 r., wydano decyzję nr DPRG-UA-III.2188.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

orzekającą o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielającą

Kalter Nieruchomości Sp. z o.o., Sp. k., 15-218 Białystok, ul. Augustowska 8, pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, pomieszczeniami usługowymi w części parterów oraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 25, działki nr ewid. 40/5 w obrębie W - 24,

a także udzielam pozwolenia na wykonanie robót budowlanych zlokalizowanych w zbliżeniu do działki nr 40/5 polegających na: nadbudowie komina zlokalizowanego na działce nr 33/1, obr. W-24; zamurowaniu okna w granicy, nadbudowanie komina w zachodnim budynku, zaślepienie komina we wschodnim budynku na działce nr 34/2, obr. W-24, zaślepienie komina na działce nr 36, obr. W-24; zamurowanie okien oraz nadbudowa czterech kominów na działce nr 41, obr. W-24, zamurowanie trzech okien, nadbudowie dwóch kominów na działce nr 42, obr. W-24.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji drogą telefoniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, w terminie: 29.11.2023 r. - 13.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie ww. terminu.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Architektoniczno Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Kieszek-Pazurek
Data opracowania: 24.11.2023
DPRG-UA-I.6740.249.2023 558484.GCz
Data dokumentu: 27.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.11.2023 r.

DPRG-UA-I.6740.249.2023
558484.GCz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023 poz.1094 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz z art. 35 ust 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), informuję, że na wniosek Inwestora – spółki Veolia Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 27.11.2023 r. wydano decyzję Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-I.2175.2023 o zatwierdzeniu zamiennej części projektu budowlanego i zmianie decyzji DPRG-UA-I.2914.2021 z dnia 15.11.2021 r. udzielającej firmie Veolia Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Elektrociepłowni nr 4 Veolia Energia Łódź S.A. przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 w Łodzi, działka ew. nr 56/222 w obrębie W-32.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta Łodzi w terminie od dnia 28.11.2023 r. do dnia 11.12.2023 r.

Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie urzędu przy al. Kościuszki 59/61 w Łodzi, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerami telefonu: 42 638-51-97 lub 42 638-56-78.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Sylwia Famulska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi al. Kościuszki 59/61 w Łodzi

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-I-2175-2023_20231128.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Grzegorz Czarczyński
Data opracowania: 27.11.2023
DPRG-UA-X.6730.324.2023 JR
Data dokumentu: 27.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.11.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.324.2023
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz a ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), zawiadamiam, że w dniu 27.11.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.1386.2023

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących (do 5 szt.) wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych, i uzbrojeniem terenu przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Paprociowej, na działkach ewidencyjnych nr 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9 w obrębie G-54.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 28.11.2023 r. do 11.12.2023 r.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, ul. Piotrkowska 110, pok. 201

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę DPRG-UA-X.6730.170.2023 prowadzi: inspektor Joanna Redzyńska, tel. (42) 638-43-67

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-X-1386-2023_20231128.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 27.11.2023
DPRG-UA-X.6730.329.2023 MCZ
Data dokumentu: 27.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.11.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.329.2023
MCZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), zawiadamiam, że w dniu 21.11.2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1345.2023, dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku usługowego (handlowego o pow. sprzedaży do 1100 m2) wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej, na terenie oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 423/8, 423/12 i 487/1 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 28.11.2023 r. do dnia 11.12.2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi wniosku o jej udostępnienie.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638-56-94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 27.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.222.2023 698907.TG
Data dokumentu: 27.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.222.2023
698907.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, Polska Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17, złożony w dniu 14 listopada 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Okólnej, ul. Przyklasztorze, ul. Barokowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 59/9, 124/2, 125/1 obr. B-15.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 listopada do 11 grudnia 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 27.11.2023
DPRG-UA-VIII.6730.204.2023 MBO
Data dokumentu: 27.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.11.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.204.2023
MBO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 209 z obrębu B-46 przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Łodzi

że toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie budynku gospodarczego i budowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 75, na działce nr 208 w obrębie B-46.

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami do dnia wydania decyzji.

Ponadto informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział poprzez składanie uwag i żądań w sprawie, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27.11.2023 r. do 11.12.2023 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 27.11.2023
DPRG-UA-X.6730.332.2023 DP
Data dokumentu: 24.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.11.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.332.2023
DP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), działając w trybie art. 49a ww. ustawy, zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 03.08.2023 r. wydano w dniu 23.11.2023 r. decyzję nr DPRG-UA-X.1361.2023

odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na funkcję produkcyjno-magazynową (składowanie i produkcja dzianin odzieżowych bawełnianych i elanobawełnianych), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Czternastu Straconych 38 na terenie oznaczonym, jako fragment działki o nr ewidencyjnym 105/3 w obrębie geodezyjnym nr G-55.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 24.11.2023 r. do 7.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z ww. decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, budynek G - wejście z Pasażu Schillera, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem numeru telefonu podinspektora prowadzącego niniejszą sprawę - (42) 638-56-93.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: podinspektor Daniel Płóciennik, pok. 204, e-mail: d.plociennik@uml.lodz.pl, tel. (42) 638-56-93

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Daniel Płóciennik
Data opracowania: 24.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.208.2023 632291.TG
Data dokumentu: 24.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.208.2023
632291.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, złożonego w dniu 16 października 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.246.P.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Wiskickiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 221/6, 221/17 obr. G-54.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 listopada do 7 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 24.11.2023
DPRG-UA-VIII.6730.196.2023 JJ
Data dokumentu: 24.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.196.2023
JJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 85/2 z obrębu B-50 przy ul. Organizacji „WiN” 74 w Łodzi,

że w dniu 24 listopada 2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z usługami i handlem w parterze oraz garażem podziemnym wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wojciecha Głowackiego 6/8, na działce nr 86 i 87 w obrębie B-50.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 51 33 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27.11.2023 r. do 10.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Janusz Jastrzębski, tel. 42 638-51-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Janusz Jastrzębski
Data opracowania: 24.11.2023
DPRG-UA-VI.6730.38.2023 MS
Data dokumentu: 24.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.11.2023 r.

DPRG-UA-VI.6730.38.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działki nr 37/69 w obrębie G-06 przy ul. Kossaka 2,4,6,8 oraz ul. Zbaraskiej 15, 17

że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 37/69, 55/14 w obrębie G-06.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27.11.2023 r. do 10.12.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-57-45, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 638-57-45

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 24.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.112.2023 KUW/M
Data dokumentu: 23.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.112.2023
KUW/M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20 340 Lublin, adres koresp. ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, w dniu 23 listopada 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 245 .P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie dwóch linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Demokratycznej, ul. Starorudzkiej, ul. Przewodniej na działkach o numerach ewidencyjnych 121/1, 116/29, 2/27, 2/29, 2/28, 209/66, 168/2, 521, 341/2 w obrębie G-41.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 24 listopada 2023 r. do dnia 7 grudnia 2023.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 23.11.2023
DPRG-UA-VII.6730.193.2023 EO
Data dokumentu: 22.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.193.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 22-11-2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.1347.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kirasjerów, na działce o numerze ewidencyjnym 12/6 w obrębie P-10.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 23-11-2023 r. do 07-12-2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 22.11.2023
DPRG-UA-VII.6730.103.2023 IK
Data dokumentu: 22.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22-11-2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.103.2023
IK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 22-11-2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.1352.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 131/16, 131/17, 131/18, 131/19, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23, 131/24, 131/25, 131/26, 131/27, 131/28, 131/29, 131/30, 131/31, 131/32, 131/33, 131/34, 131/35, 131/36, 131/37, 131/38, 131/39, 131/40, 131/41, 131/42, 131/43, 131/44, 131/45, 131/46, 131/47, 131/48, 131/49, 131/51 oraz na fragmencie działki drogowej nr 49 w obrębie P-41.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22-11-2023 r. do 06-12-2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
kierownik Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 22.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.226.2023 MSZ
Data dokumentu: 21.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.226.2023
MSZ

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Ziemiańskiej, na działce nr 116/16 i części działek nr 116/14 i 116/17, w obrębie W-38.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 12.12.2023 r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-54-57 lub kierownika: 42 638-44-32 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.11.2023 r. do 5.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 21.11.2023
DPRG-UA.III.6740.257.2023 MKP
Data dokumentu: 21.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 listopada 2023 r.

DPRG-UA.III.6740.257.2023
MKP

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

o zebranym materiale dowodowym w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, pomieszczeniami usługowymi w części parterów oraz urządzeniami budowlanymi oraz robotami budowlanymi na sąsiednich działkach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Targowej 25, na działce nr 40/5 w obrębie W-24 oraz częściach działek 33/1, 34/2,36, 41 oraz 42 w obrębie W-24.

Jednocześnie informuję, że w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), a także uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną oraz składać uwagi i wnioski w sprawie, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub do kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi (Budynek B), przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi.

Ponadto, zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a., w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Sprawę prowadzi: inspektor Monika Kieszek-Pazurek, tel. 42 638-53-56, email: m.kieszek@uml.lodz.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciw i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu (RODO). Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Kieszek-Pazurek
Data opracowania: 21.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.226.2023 MSZ
Data dokumentu: 21.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.226.2023
MSZ

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Ziemiańskiej, na działce nr 116/17 i części działki nr 116/14, w obrębie W-38.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 12.12.2023 r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-54-57 lub kierownika: 42 638-44-32 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.11.2023 r. do 5.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 21.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.225.2023 MSZ
Data dokumentu: 21.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.225.2023
MSZ

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Ziemiańskiej, na działce nr 114/1 i części działek nr 116/14 i 116/17, w obrębie W-38.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 12.12.2023 r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-54-57 lub kierownika: 42 638-44-32 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22.11.2023 r. do 5.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 21.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.366.2023 KS
Data dokumentu: 21.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.366.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, w tym właścicieli/użytkowników wieczystych działki nr 73 w obrębie W-4, położonej w Łodzi przy ul. Budy 12, że w dniu 21.11.2023 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.1346.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Budy na północnej części działki nr 74/13 w obrębie W-4.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638-55-67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.11.2023 r. do 6.12.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 21.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.227.2023 MSZ
Data dokumentu: 21.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.227.2023
MSZ

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Ziemiańskiej, na działce nr 116/17 i części działki nr 116/14, w obrębie W-38.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 12.12.2023 r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-54-57 lub kierownika: 42 638-44-32 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.11.2023 r. do 5.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 21.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.319.2023 KS
Data dokumentu: 20.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.319.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 20.11.2023 r. zostało wydane postanowienie nr DPRG-UA-IX.765.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu nr DPRG-UA-IX.585.2023 z dnia 18.09.2023 r. zawieszającym postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnego ujęcia wody, urządzeń kanalizacji lokalnej, zbiornika na gaz płynny i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Szelburg-Zarembiny na działce nr 183/20 w obrębie W-42.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638-55-67).

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21.11.2023 r. do 5.12.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 20.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.319.2023 KS
Data dokumentu: 20.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, dnia 20.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.319.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 20.11.2023 r. zostało wydane postanowienie nr DPRG-UA-IX.766.2023 podejmujące z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnego ujęcia wody, urządzeń kanalizacji lokalnej, zbiornika na gaz płynny i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Szelburg-Zarembiny na działce nr 183/20 w obrębie W-42.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638-55-67).

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21.11.2023 r. do 5.12.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 20.11.2023
DPRG-UA-X.6730.44.2023 MCZ
Data dokumentu: 20.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.11.2023 r

DPRG-UA-X.6730.44.2023
MCZ

Obwieszczenie o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wieniawskiego 7, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 77/21 i 77/22 w obrębie geodezyjnym numer G-1.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 21.11.2023 r. do 4.12.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie (42) 638-56-94 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638-56-94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 20.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.214.2023 667501.TG
Data dokumentu: 17.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.214.2023
667501.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, złożony w dniu 31 października 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z komorą ciepłowniczą na terenie przy ul. Marysińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 619, 627/4 obr. B-49.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 do 30 listopada 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 17.11.2023
DPRG-UA.III.6740.208.2023
Data dokumentu: 17.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 listopada 2023 r.

DPRG-UA.III.6740.208.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na nieruchomości przy ul. Augustów w Łodzi, działka nr ewid. 56 w obrębie W-20.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 20 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie oddziału architektoniczno-budowlanego, znajdującego się przy al. Kościuszki 59/61 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), a także uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną oraz składać uwagi i wnioski w sprawie, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, znajdującym przy ul. Piotrkowskiej 104 się w Łodzi, do dnia 5 grudnia 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Igor Grzegory
Data opracowania: 17.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.175.2023 MS
Data dokumentu: 17.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.11.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.175.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że z urzędu, w dniu 17.11.2023 r. wydano postanowienie Nr DPRG UA VI.764.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 30.10.2023 r. Nr DPRG-UA-VI.234.P.2023 wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi na rzecz Miasta Łódź, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń odwadniających - retencyjnych zbiorników rurowych i studni chłonnych wraz z układem rurociągów doprowadzających wody opadowe do tych urządzeń przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na terenie działki zbiornika Mileszki oznaczonej numerem 212/11 usytuowanej w obrębie W-44, w zakresie długości zbiornika ZB4.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 20.11.2023 r. do dnia 3.12.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 17.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.214.2023 667501.TG
Data dokumentu: 17.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.214.2023
667501.TG

Obwieszczenie o zawiadomieniu współwłaściciela działki

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam stronę postępowania - Współwłaściciela działki o nr ewid. 627/4 obr. B-49, że na wniosek inwestora, VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, złożony w dniu 31 października 2023 r., wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z komorą ciepłowniczą na terenie przy ul. Marysińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 619, 627/4 obr. B-49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 do 30 listopada 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 17.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.200.2023 M
Data dokumentu: 16.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.200.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 16 listopada 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.242.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 PE, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Narewskiej, ul. Zamorskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 98/8, 557/19, 224/51 (część działki) znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-9.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-43-17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 17 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 16.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.207.2023 632290.TG
Data dokumentu: 16.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.207.2023
632290.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp. k. 92-412 Łódź, ul. Rokicińska 190, złożonego w dniu 16 października 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 241. P. 2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy Al. Włókniarzy w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki 144/1 obr. B-27.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 do 29 listopada 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 16.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.205.2023 MS
Data dokumentu: 15.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.11.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.205.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestorów toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej HDPE DN 160 SDR 17 oraz sieci kanalizacyjnej PCV SN8 DN 160 planowanych do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Opolskiej, działkach nr 1/8 (fragm.) i nr 1/29 w obrębie W-05 oraz nr 210/3 (fragm.) w obrębie W-01.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.11.2023 r. do 29.11.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 15.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.299.2023 SW
Data dokumentu: 15.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.299.2023
SW wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 13.11.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.753.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 105/51 i 105/52 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 15.11.2023
DPRG-UA-VII.6733.6.2023 EO
Data dokumentu: 15.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VII.6733.6.2023
EO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - złożony w dniu 27-10-2023 r. oraz uzupełniony w dniu 13.11.2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Bardowskiego 1, na działkach o numerach ewidencyjnych 187/2, 187/4, 187/5, 187/6, 187/9 w obrębie P-7.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.11.2023 r. do 29.11.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora: 42 638-52-43 lub kierownika: 42 638-52-45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Ewa Olejnik, pok. 206, tel. 42 638-52-43, e-mail: e.olejnik@uml.lodz.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 15.11.2023
DPRG-UA-X.6730.400.2023 MCH
Data dokumentu: 15.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 listopada 2023 r.

DPRG-UA-X.6730.400.2023
MCH

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania

właścicieli i użytkowników wieczystych działki o nr 434 w obrębie G-44 że w dniu 06-11-2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przedniej 82a, na działce o nr 435 w obrębie G-44.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora 42 638-43-68 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.10.2023 r. do 28.11.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 15.11.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.19.2023 504415.RJ
Data dokumentu: 14.11.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 29 sierpnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Wiślickiej na odcinku od ul. Spartakusa do ul. Wyżynnej oraz rozbudowie ulicy Wiślickiej na odcinku od ul. Wyżynnej do ul. Chałubińskiego.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

  1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb W-9: dz. nr 376/4, 375/25, 375/15, 375/14, 375/13, 375/3, 375/16, 375/30, 375/31, 440/2, 375/23, 375/33, 375/32, 375/19, 375/12, 375/26, 375/27, 411/4, 411/2, 375/37, 375/17, 375/20, 375/9, 375/7, 375/36, 375/34, 375/6, 375/35, 375/21, 375/22;
  2. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęta projektem podziału: obręb W-9: dz. nr 411/5 (411/8, 411/9); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
  3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych oraz przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-9: dz. nr 391/18, 403/4, 391/23, 391/24, 412/11, 412/14, 488/4, 488/40, 488/43, 488/31, 488/30, 488/39, 488/41, 488/23, 343/6, 383/2.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 42 638-46-77 lub e-mail: r.jendrys@uml.lodz.pl jak również składać uwagi i wnioski drogą elektroniczną (ePUAP) lub za pomocą operatora pocztowego na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 17 listopada 2023 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.2.19.2023
504415.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (14.11.2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 17.11.2023 r. – 1.12.2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 14.11.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.20.2023 504414.RJ
Data dokumentu: 14.11.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 29 sierpnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Spartakusa na odcinku od ul. Janosika do ul. Giewont.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

  1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb W-9: dz. nr 534/18, 534/19, 534/16, 534/17, 534/8, 534/9, 534/3, 534/10, 534/4, 534/11, 534/5, 534/12, 534/13, 534/14, 534/15, 534/7, 550/6, 551/5, 345/35;
  2. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych oraz przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-9: dz. nr 345/43, 345/31, 345/45, 345/48, 345/9, 551/6, 522/1, 549/5.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 42 638-46-77 lub e-mail: r.jendrys@uml.lodz.pl jak również składać uwagi i wnioski drogą elektroniczną (ePUAP) lub za pomocą operatora pocztowego na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 20 listopada 2023 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.2.20.2023
504414.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (14.11.2023)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 14.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.202.2023 588612.TG
Data dokumentu: 13.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.202.2023
588612.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 4 października 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.240.P.2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 180 PERC (do 500 kPa) na terenie przy Autostradzie A-1 w rejonie ul. Brzezińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 79/1, 79/2, 76/3, 77/4, 77/3, 75/9, 75/12, 74/13, 74/11, 74/9, 73/3, 72/2 obr. W-46.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 do 27 listopada 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 13.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.49.2023 SW
Data dokumentu: 13.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.49.2023
SW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz działając w trybie art. 49a Kpa, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 13.11.2023 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.748.2023 podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziarnistej, na działkach o numerach ewidencyjnych 203/4, 203/5, 203/6, 203/7 oraz na częściach działek nr 203/8, 439, 482 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym przedmiotowe postępowanie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14.11.2023 r. do 28.11.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 13.11.2023
DPRG-UA-VII.6730.199.2023 IK
Data dokumentu: 13.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.199.2023
IK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam

strony postępowania tj. pozostałych właścicieli działki nr 305/2 przy ul. Złotno 49, że w dniu 30-10-2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Złotno 49a, na działce nr 306/2, w obrębie P-4.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-52-43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 14.11.2023 r. do 28.11.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 13.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.210.2023 643270.KUW
Data dokumentu: 10.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.210.2023
643270.KUW

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Listopadowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 334/36 obręb geodezyjny W-9 oraz 129/23 obręb geodezyjny W-10.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 13 listopada 2023 r. do 27 listopada 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 10.11.2023
DPRG-UA-VII.6730.252.2022 IK
Data dokumentu: 10.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10-11-2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.252.2022
IK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10-11-2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.1308.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków handlowo-usługowych, niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej na działce o numerze ewidencyjnym 583, w obrębie P-15.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10-11-2023 r. do 24-11-2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 10.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.201.2023 551198.TG
Data dokumentu: 10.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.201.2023
551198.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 2 października 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.239.P.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Emilii Sczanieckiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 560/76, 560/55, 560/75 obr. G-44.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 23 listopada 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.209.2023 646433.TG
Data dokumentu: 10.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.209.2023
646433.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 20 października 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie przy ul. Kaczeńcowej, ul. Wici, ul. Aleksandrowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 16/1, 17/11, 14/7, 14/2, 14/5, 17/7, 28/28, 28/26, 28/25, 17/17, obr. B-41, 79/80, 79/36, 79/35, 79/83, 79/84,79/85, 79/88, obr. B-35.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 23 listopada 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.11.2023
DPRG-UA-I.6740.249.2023 558484.GCz
Data dokumentu: 09.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.11.2023 roku 

DPRG-UA-I.6740.249.2023
558484.GCz

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775.) oraz art. 33, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023 poz.1094 t.j.), podaję do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy dotyczący toczącego się postępowania w sprawie zmiany decyzji DPRG-UA-I.2914.2021 z dnia 15.11.2021 r. udzielającej firmie Veolia Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Elektrociepłowni nr 4 Veolia Energia Łódź S.A. przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 w Łodzi, działka ew. nr 56/222 w obrębie W-32.
Organem administracji właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Prezydent Miasta Łodzi, ul. Piotrowska 104, 90-926 Łódź.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Łodzi, ogłoszenie informacji na tablicy Urzędu Miasta Łodzi, ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia przy ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Kierownika
Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego I
Radosław Woźniarski

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Grzegorz Czarczyński
Data opracowania: 09.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.193.2023 556929.KUW
Data dokumentu: 09.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.193.2023
556929.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Novisa Development Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa, w dniu 09 listopada 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.238.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Zygmunta, w granicach działki ewidencyjnej nr 54/13 obręb geodezyjny G-48.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 listopada 2023 r. do 23 listopada 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 09.11.2023
(DPRG-UA-XIII.6740.303.2022) DPRG-UA-IV.6740.70.2023
Data dokumentu: 09.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.11.2023r. 

(DPRG-UA-XIII.6740.303.2022)
DPRG-UA-IV.6740.70.2023
RPW/729779/2022.MN

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) informuję poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości, że w dniu 07.11.2023r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2022 r. spółki PDC Industrial Center 225 Sp. z o. o., została wydana decyzja nr DPRG-UA-IV.2045.2023 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zespołu magazynowo- usługowo- produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno- administracyjnymi, infrastrukturą towarzyszącą, zespołami parkingów i zagospodarowaniem terenu, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej 3, działki ewid. o numerach: 4/4, 5/5, 6/5, części działek o numerach 7/3, 8/4, 9/8 w obrębie G-31, która dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego w decyzji nr 69/U/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym informuję, że:

  • załącznikiem jest treść decyzji nr DPRG-UA-IV.2045.2023 z dnia 07.11.2023 r. udostępniona z dniem 01.11.2023 r. na okres 14 dni,
  • można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy – w trybie określonym w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego IV
Wiktoria Chojnacka

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-IV-2045-2023_20231110.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Naporska
Data opracowania: 09.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.263.2023 MJS
Data dokumentu: 09.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.263.2023
MJS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz.775), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 09.11.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.1303.2023 

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (wolnostojących) wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny, na działce o nr ewidencyjnym 96 oraz części działki nr 110/9 pełniącej funkcję drogi dojazdowej w obrębie W-18.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42 638-54-49).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 9.11.2023 r. do 23.11.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Maria Siemaszko, pok. 208, tel. (42) 638-54-49

Email: wuia@uml.lodz.pl m.siemaszko@uml.lodz.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Maria Siemaszko
Data opracowania: 09.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.191.2023 539595.KUW
Data dokumentu: 08.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.191.2023
539595.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane SAMER Sp. z o.o., ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce, w dniu 08 listopada 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.237.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ul. Kolumny w zakresie budowy pasa lewoskrętu dla obsługi komunikacyjnej inwestycji mieszkaniowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny, w granicach działek ewidencyjnych nr 45/3, 10/1, 11/1, 12/1, 13/3 obręb geodezyjny G-46.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 09 listopada 2023 r. do 22 listopada 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 08.11.2023
DPRG-UA-VIII.6730.213.2023 (AJ)
Data dokumentu: 08.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.11.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.213.2023
(AJ)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 171 z obrębu B-48 przy ul. Źródłowej 11 w Łodzi

że w dniu 08.11.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie garażu podziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Źródłowej 9A, na działce nr 173/7 w obr. B-48.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.
Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: /42/ 638 44 02 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 09.11.2023 r. do 23.11.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Agnieszka Jędrzejczak, tel. 42 638 44 02

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 08.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.385.2023 KS
Data dokumentu: 08.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08-11-2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.385.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam właścicieli/użytkowników wieczystych działki nr 73 w obrębie W-4, położonej w Łodzi przy ul. Budy 12, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnych ujęć wody, urządzeń kanalizacji lokalnej, instalacji zewnętrznych, drogi dojazdowej i komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Opolskiej na części działki nr 74/31 oraz działkach nr 74/27, 74/28 i 74/30 w obrębie W-4.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 09.11.2023 r. do 23.11.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 08.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.204.2023 594527.KUW
Data dokumentu: 07.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.204.2023
594527.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia oraz stacji transformatorowej kontenerowej w celu przyłączenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w miejscowości Łódź, al. 1 Maja 123, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy al. Włókniarzy, al. 1 Maja, w granicach działek ewidencyjnych nr 5/58 obręb geodezyjny P-8 oraz 8, 12/6, 12/1, 13/62, 3/23, 1/24, 1/23, 1/21, 3/21, 3/31, 3/28, 3/26 obręb geodezyjny P-17.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08 listopada 2023 r. do 21 listopada 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 07.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.112.2023 M
Data dokumentu: 07.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.112.2023
M

Obwieszczenie o ponownym rozpatrywaniu sprawy administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że decyzja z dnia 05.07.2023 r. Nr DPRG-UA-VI.152.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie dwóch linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Demokratycznej, ul. Starorudzkiej, ul. Przewodniej na działkach o numerach ewidencyjnych 121/1, 116/29, 2/27, 2/29, 2/28, 209/66, 168/2, 521, 341/2 w obrębie G-41, została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Łodzi.
Wobec powyższego postępowanie w ww. sprawie zostanie ponownie przeprowadzone.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 listopada 2023 r. do 21 listopada 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-43-17, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.11.2023
DPRG-UA-X.6730.385.2023 EO
Data dokumentu: 07.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 listopada 2023 r.

DPRG-UA-X.6730.385.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 179/3 z obrębu G-27 przy ul. Bułgarskiej 25A

że w dniu 7.11.2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.1295.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kwietniowej 32A, na działce o numerze ewidencyjnym 185/3 w obrębie G-27.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 07.11.2023 r. do 21.11.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora - (42) 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 07.11.2023
DPRG-UA-VII.6730.185.2023 S
Data dokumentu: 06.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.185.2023
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania tj. właścicieli działki nr 250 przy ul. Łubinowej 29 oraz działki nr 212 przy ul. Rzepakowej 24, że w dniu 29-09-2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji planowanej w Łodzi przy ul. Łubinowej 27 (na działkach o numerach 248, 249 znajdujących się w obrębie P-5), polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie gospodarcze.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora - 42 638-52-43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 7.11.2023 r. do 21.11.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 06.11.2023
DPRG-UA-X.6730.300.2023 MMS
Data dokumentu: 06.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6.11.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.300.2023
MMS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

że w dniu 30.10.2023 r. (data wpływu) strony postępowania złożyły odwołanie od decyzji Nr DPRG-UA-X.1105.2023 o warunkach zabudowy z dnia 28.09.2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Krasickiego 11, na działce nr 276 w obrębie G-12.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ przesyła akta postępowania dotyczące ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 7.11.2023 r. do 20.11.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: podinspektor Marzena Similak, pok. 204, tel. (42) 638-54-44

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marzena Similak
Data opracowania: 06.11.2023
DPRG-UA-X.6730.282.2023 EJK
Data dokumentu: 06.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.11.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.282.2023
EJK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku art. 59 ust. 1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek inwestora, w dniu 6.11.2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr DPRG-UA-X.1291.2023 dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (połączonych bryłą wielostanowiskowych garaży) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Senatorskiej 3, na działkach o numerach ewid.: 44/2 i 44/4 w obrębie G-4.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 06.11.2023 r. do 20.11.2023 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).

Informuję, że z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem: platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez osobiste złożenie wniosku w kancelarii głównej przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Emilia Jeż-Kucharska, tel. 42 638-43-68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 06.11.2023
DPRG-UA-IV.6740.344.2023
Data dokumentu: 06.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6.11.2023 r.

DPRG-UA-IV.6740.344.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożony w dniu 27.09.2023 roku, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr LOD1282E wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości położonej przy ul. Zatokowej 1 w Łodzi (dz. nr ewid. 8 w obr. G-23).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 7.11.2023 r. do 21.11.2023 roku.

Obwieszczenie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego IV
Wiktoria Chojnacka

Sprawę prowadzi: insp. Małgorzata Naporska tel. (42) 638-51-28

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Naporska
Data opracowania: 06.11.2023
DPRG-UA-VIII.6730.164.2023 MBO
Data dokumentu: 06.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6.11.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.164.2023
MBO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 03.11.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.1285.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego na przedszkole, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przemysłowej 7, na działkach nr 181/56, 181/82, 181/89 w obrębie B-50.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 7.11.2023 r. do 21.11.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, tel. (42) 638-44-02.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 06.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.211.2023 647533.TG
Data dokumentu: 06.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.211.2023
647533.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 20 października 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z przebudową linii napowietrznej 0,4 kV na terenie przy ul. Popielarnia w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 354/1, 100, 99, 98/25, 115/1, 98/19, 98/12, 98/6, 98/24 obr. W-44.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 7 do 20 listopada 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I Katarzyna
Wujek Wydział

Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. (42) 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 06.11.2023
DPRG-UA-X.6730.378.2023 MCH
Data dokumentu: 06.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6.11.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.378.2023
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 6.11.2023 r. zostało wydane postanowienie nr DPRG-UA-X.721.2023 zawieszające na wniosek postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210 (działki o nr: 28/10 i 28/11, obręb G-5).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 7.11.2023 r. do 21.11.2023 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110 – budynek G (wejście od strony Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Chmiel, tel. (42) 638-43-68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 06.11.2023
DPRG-UA-VII.6733.5.2023 EO
Data dokumentu: 03.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3.11.2023 r.

DPRG-UA-VII.6733.5.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, złożony w dniu 22-09-2023 r., wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.236.P.2023 z dnia 03-11-2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu odpadów, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 22, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 96/11 w obrębie S-4.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 3.11.2023 r. do 17.11.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 03.11.2023
DPRG-UA-IX.6730.416.2022 SW
Data dokumentu: 02.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2.11.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.416.2022
SW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz działając w trybie art. 49a, Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ przesyła zgodnie z kompetencjami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego:

- złożone w dniu 27.10.2023 r. odwołanie Inwestora

oraz

- akta postępowania dotyczące decyzji Nr DPRG-UA-IX.1163.2023 z dnia 10.10.2023 r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną (w tym: drogą dojazdową oraz siecią wodociągową), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej na działce o numerze ewidencyjnym 31/24 oraz na części dz. nr 31/25 w obrębie W-3.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 3.11.2023 r. do 17.11.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 02.11.2023
DPRG-UA-VIII.6730.237.2021 MBO
Data dokumentu: 02.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2.11.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.237.2021
MBO

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 31.10.2023 r. wydano postanowienie Nr DPRG-UA-VIII.715.2023 wyjaśniające na żądanie strony wątpliwości co do treści decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4.02.2022 r. Nr DPRG-UA-VIII.156.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, garażu podziemnego oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10, na działce nr 200/6 w obr. B-50.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 3.11.2023 r. do 17.11.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, tel. (42) 638-44-02.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 02.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.195.2023 M
Data dokumentu: 02.11.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 listopada 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.195.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 2 listopada 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.235.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych na części działki o numerze ewidencyjnym: nr 67/7 w obrębie geodezyjnym P-40 (na części działki nie objętej ww. mpzp).

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-43-17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 3 listopada 2023 r. do dnia 16 listopada 2023.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 02.11.2023
DPRG-UA-VI.6733.213.2023 M
Data dokumentu: 31.10.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 października 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.213.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Tęczowej na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 637/13 i 637/2 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B 22.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 31 października 2023 r. do dnia 13 listopada 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 31.10.2023
DPRG-UA-VI.6733.196.2023 557302.KUW
Data dokumentu: 31.10.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 października 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.196.2023
557302.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami – os. Retkinia Sympatyczna w Łodzi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego, ul. Hubala, ul. Retkińskiej, ul. Batalionów Chłopskich, w granicach działek ewidencyjnych nr 202/56, 202/63 obręb geodezyjny P-25 oraz 316/130, 316/129, 510, 496, 506, 507, 500, 509, 492, 322/5, 400/11, 400/12, 494, 520, 339/367 obręb geodezyjny P-24.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 października 2023 r. do 13 listopada 2023 r. Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 31.10.2023
DPRG-UA-VI.6733.175.2023 MS
Data dokumentu: 30.10.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.10.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.175.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 30.10.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.234.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń odwadniających - retencyjnych zbiorników rurowych i studni chłonnych wraz z układem rurociągów doprowadzających wody opadowe do tych urządzeń przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na terenie działki zbiornika Mileszki oznaczonej numerem 212/11 usytuowanej w obrębie W-44. Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 31.10.2023 r. do dnia 13.11.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.10.2023
DPRG-UA.III.6740.333.2023
Data dokumentu: 30.10.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 października 2023 r. 

DPRG-UA.III.6740.333.2023
RPW/495982/2023/RN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Działając w trybie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 października 2023 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA.III.1967.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na:

  • przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową i jego rozbudową o nowy budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową wraz z łącznikami oraz rozbudową portierni, a także budową i przebudową infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 5, dz. ew. nr 40/38, obręb W-33 oraz przy ul. Technicznej bnr , dz. ew. nr 40/33, 40/35, 40/37, obręb W-33 oraz fragmencie dz. ew. nr 32/34 w obrębie W-33.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 31 października 2023 r. do 14 listopada 2023 r.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ przy al. Kościuszki 59/61 (tel. 42 638-57-87) oraz składać odwołanie w sprawie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi (Budynek B), przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi, do dnia 28 listopada 2023 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-III-1967_2023_20231031.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Radosław Naskręcki
Data opracowania: 30.10.2023
DPRG-UA-VI.6730.31.2023 MS
Data dokumentu: 30.10.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.10.2023 r. 

DPRG-UA-VI.6730.31.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działek:
- nr 404/232 w obrębie P-24 przy ul. Maratońskiej 61,
- nr 404/234 w obrębie P-24 przy ul. Maratońskiej,
oraz nr 404/235 w obrębie P-24 przy ul. Maratońskiej 53

że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu do 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych z wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz wjazdem z ulicy osiedlowej planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Maratońskiej na terenie obejmującym działki nr 404/233 (fragm.), 404/104 (fragm.) w obrębie P-24.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.10.2023 r. do 13.11.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.10.2023


Metryka strony i historia zmian