Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2023
DPRG-UA-VI.6733.99.2023 M
Data dokumentu: 31.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.99.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 31 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.130.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Baczyńskiego / ul. Rojnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: nr 995 (część działki), 691 (część działki), 690/16 (część działki) 690/5 (część działki), 690/12 (część działki), 690/13 (część działki), 690/14 (część działki), 690/15 (część działki), 690/6 (część działki) znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-40.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 31 maja 2023 r. do dnia 13 czerwca 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 31.05.2023
DPRG-UA-X.6730.58.2023 JR
Data dokumentu: 30.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.05.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.58.2023
JR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 30.05.2023 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-X.601.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowo-mieszkalnego, o powierzchni sprzedaży do 600 m2 wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych i uzbrojenia terenu (w tym m.in. komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników) przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 185, na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 1198/3, 1159/6, 1159/38, 1159/37, 1134/7, 1134/3, 1198/4, 1198/2 w obrębie geodezyjnym G-26.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.05.2023 r. do 13.06.2023 r.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania, w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G pok. 201.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Redzyńska, tel. (42) 638-43-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 30.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.109.2023 M
Data dokumentu: 30.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.109.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przy ul. Bronisin, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 134/1, 42/6 (część działki) znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-54.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 30.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.91.2023 246261.TG
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.91.2023
246261.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora K&M DEWELOPER Sp. z o.o. 90-552 Łódź, ul. Kopernika 36B lok.13, złożonego w dniu 21 kwietnia 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.127.P.2023 z dnia 29 maja 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z relokacją słupa krańcowego SN 15kV na terenie przy ul. Bakaliowej, ul. Ziemiańskiej, ul. Feliksińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 293/9, 324/1, 362/2, 364/2, obr. W-38.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30 maja do 12 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.116.2023 312361.TG
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.116.2023
312361.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożony w dniu 24 maja 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE oraz niskiego ciśnienia dn110PE wraz z sieciowym punktem redukcyjnym na terenie przy ul. Rudzkiej, ul. Municypalnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 327/2, 359/14 obr. G-40.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30 maja do 12 czerwca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.103.2023 291392.KUW
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.103.2023
291392.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej 15kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Laskowickiej, ul. Obywatelskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 140, 141, 145/23, 145/24, 150/4 obręb geodezyjny P-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-IX.6730.119.2023 KS
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29-05-2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.119.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 29.05.2023 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.594.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnego ujęcia wody, urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Szelburg-Zarembiny na działce nr 183/18 w obrębie W-42.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30.05.2023 r. do 13.06.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-IX.6730.116.2023 KS
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29-05-2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.116.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 29.05.2023 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.591.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnego ujęcia wody, urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Szelburg-Zarembiny na działce nr 183/22 w obrębie W-42.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30.05.2023 r. do 13.06.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.93.2023 250086BN
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.93.2023
250086BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 29 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.126.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Mieszka i ul. Piasta Kołodzieja na działkach nr: 9/7 (fragment), 9/35 w obrębie W-35.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.75.2023 MS
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.05.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.75.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58 90-021 Łódź, w dniu 29 maja 2023r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.125.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Szancera / ul. Tołstoja, na działkach nr 70/1, 69, 58, 57, 56/1, 55/1, 55/2, 43/4, 43/5, 43/2, 43/3 w obrębie W-41, polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupów linii napowietrznej, linii napowietrznej i kablowej 0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych 0,4kV.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 30.05.2023 r. do dnia 12.06.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-VIII.6730.70.2023 (AJ)
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.05.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.70.2023
(AJ)

Obwieszczenie
o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 - tekst jednolity), działając w trybie art. 49a ww. ustawy,

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków o funkcji mieszkaniowej, biurowej i usługowej, garaży, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi oraz dróg o nawierzchni twardej, układem komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Hipotecznej 7/9 na działkach nr 280/27, 280/30, 280/35, 280/39, 280/44, 280/45, 280/46, 280/47, 280/49, 280/50, 280/51, 280/52, 280/53, 280/54, 280/55, 299/17 i 299/18 w obr. B-29.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 30.05.2023 r. do 13.06.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się – zgodnie z art. 73 § 1 i 1a Kpa – z zebranymi materiałami i dowodami (w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania pod numerem telefonu inspektora prowadzącego postępowanie – tel. 42 638 44 02) oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, do dnia wydania decyzji.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.90.2023 M
Data dokumentu: 29.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.90.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 29 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.128.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej (w rejonie nr 291) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/32 (część działki) znajdującej się w obrębie geodezyjnym B-12.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 11 czerwca 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.05.2023
DPRG-UA-V.6740.29.2023 (DPRG-UA-XIV.6740.287.2022) 476410.MJ
Data dokumentu: 26.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26.05.2023 r.

DPRG-UA-V.6740.29.2023 (DPRG-UA-XIV.6740.287.2022)
476410.MJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejących budynków, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Legionów 88, działki nr ew. 148 w obrębie P-9 oraz fragmenty działek drogowych nr ew. 104/95 i 149/1 w obrębie P-9, a także na wykonanie robót zabezpieczających budynki sąsiednie znajdujące się na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, działka nr ew. 150 w obrębie P-9.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29.05.2023r. do 05.06.2023 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu: 42 638-42-65), uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub punktów kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego V
Daria Kmiecik

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marta Jóźwiak
Data opracowania: 26.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.86.2023 240321.TG
Data dokumentu: 26.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.86.2023
240321.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 19 kwietnia 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.124.P.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Prof. Edwarda Rosseta w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki 6/6 obr. G-20.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26 maja do 9 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 26.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.85.2023 239062.TG
Data dokumentu: 25.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.85.2023
239062.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, złożonego w dniu 18 kwietnia 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.122.P.2023 z dnia 25 maja 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i długości 414 m na terenie przy ul. Opolskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 47/4, 43/9, 47/6 obr. W-5.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 maja do 7 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 25.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.102.2023 285668.TG
Data dokumentu: 25.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.102.2023
285668.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 11 maja 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i długości 110 mb na terenie przy ul. Beskidzkiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 72/12, 72/18, obr. W-5.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 maja do 7 czerwca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 25.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.76.2023 203002.KUW
Data dokumentu: 25.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.76.2023
203002.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 25 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.123.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych SN-15kV oraz wnętrzowej stacji transformatorowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 181, 128/8 obręb geodezyjny S-1.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26 maja 2023 r. do 8 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 25.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.33.2023 M
Data dokumentu: 25.05.2023
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zawiadamiające, że w dniu 19 maja 2023 r. została wydana decyzja Nr SKO.4151.9.2023, utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG-UA-VI.83.P.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) oraz rozbudowie słupowej stacji transformatorowej (15kV/0,4kV) przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Moskuliki, na działkach o numerach: 175/4 (część działki), 108/6 (część działki), 236/3 (część działki), 114 (część działki) w obrębie geodezyjnym W-2.

Pliki do pobrania: UA_SKO-4151-9-2023_20230526.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 25.05.2023
DPRG-UA-IX.6730.139.2023 KS
Data dokumentu: 24.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.05.2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.139.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji a środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz a ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam

że w dniu 24.05.2023 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.564.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym instalacji zewnętrznych, komunikacji wewnętrznej i miejsc parkingowych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Haška 11 na działce nr 159/1964 w obrębie W-21.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26.05.2023 r. do 09.06.2023 r.

Z dokumentacją można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-IX-564-2023_20230526.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 24.05.2023
DPRG-UA-X.6730.199.2022 MCZ
Data dokumentu: 24.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.05.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.199.2022
MCZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2022 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał w dniu 23.05.2023 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.558.2023, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 189/70 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 25.05.2023 r. do dnia 07.06.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638-56-94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 24.05.2023
DPRG-UA-VIII.6730.259.2022 MBO
Data dokumentu: 23.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.05.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.259.2022
MBO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 23.05.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.560.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego (rozbudowa istniejącego gospodarstwa ogrodniczego) – objętej postępowaniem legalizacyjnym prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi (postanowienie z dnia 31.03.2023 r. Nr 261/2023) wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Telefonicznej 26, dz. nr 144/5, w obr. B 53.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 24.05.2023 r. do 07.06.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, tel. (42) 638 44 02.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 23.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.65.2023 168899.KUW
Data dokumentu: 23.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.65.2023
168899.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 23 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.121.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Polnej, ul. Sierakowskiego, ul. Srebrnej, ul. Hipotecznej, ul. Olsztyńskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 179/11, 178/3, 178/1, 178/2, 187, 188, 189, 141/17, 141/21, 141/7, 141/19 obręb geodezyjny B-28 oraz 310, 309/6, 309/7, 309/8, 309/11, 280/30, 280/31, 280/32, 323/1, 323/2, 322/1, 322/2, 322/3, 324/4, 326 obręb geodezyjny B-29.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 maja 2023 r. do 06 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 23.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.82.2023 228128.KUW
Data dokumentu: 22.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.82.2023
228128.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, MLP Łódź II Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowego odcinka linii napowietrznej 220 kV relacji Janów – Pabianice, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, ul. Informatycznej, ul. Olechowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 92/12, 92/10, 92/11, 92/9 obręb geodezyjny W-35 oraz 56/9, 55/8, 56/7, 55/6, 191/12, 191/10, 71/136, 71/161 obręb geodezyjny W-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 22.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.110.2023 M
Data dokumentu: 22.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.110.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w ulicy Plonowej na odcinku od włączenia do kolektora V do rejonu posesji nr 15 wraz z kanalizacją sanitarną z odejściami bocznymi na działkach nr 57/8 i 71/52 obręb B-39 oraz kanalizacji tłocznej i tłoczni ścieków na działce nr 71/52 obręb B-39 przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Plonowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 63/7, 64/5 (część działki), 76/1, 60/4, 74/1, 59/2, 57/8 (część działki), 71/60, 71/52 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-39.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 23 maja 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 22.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.92.2023 MS
Data dokumentu: 22.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.05.2023 r. 

DPRG-UA-VI.6733.92.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora firmy T- Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T- Mobile Polska S.A. nr 28956/17024 Łódź Tuwima wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, składającej się z:

 • masztu kratowego o wysokości 10,2 m, osiągającego w szczycie wraz z odgromnikiem wysokość 28,50 m. n.p.t., zainstalowanego na dachu budynku;
 • 9 anten sektorowych zawieszonych na maszcie;
 • 1 anteny radiolinii zawieszonej na maszcie;
 • 12 modułów radiowych;
 • niezbędnego okablowania do zasilania i sterowania pracą urządzeń;
 • wewnętrznej linii zasilającej (WLZ);
 • szafy sprzętowej, siłowni, skrzynki elektrycznej TGSM;
 • drabiny kablowej i drabiny włazowej z szyną bezpieczeństwa

wraz z wykonaniem rusztu pod maszt planowanego do realizacji przy ul. Tuwima 49 w Łodzi, działka nr 68, (fragm.) w obrębie W-24.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23.05.2023 r. do 05.06.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 22.05.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.8.2023 DPRG-UA-V.6740.2.3.2022, 18079/2022.RJ
Data dokumentu: 22.05.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 7a ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) i art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), Prezydent Miasta Łodzi zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. została wydana decyzji Nr DPRG-UA-XIII.7.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Węglowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tramwajową do skrzyżowania z ul. Wierzbową, rozbudowy drogi gminnej ul. Wierzbowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Węglową do skrzyżowania z al. Rodziny Grohmanów, rozbudowie drogi powiatowej al. Rodziny Grohmanów na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Stefana Kopcińskiego w mieście Łódź.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia: 22 maja 2023 r.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-46-77).

Treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni na stronie BIP UMŁ pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Dzień udostępnienia treści decyzji: 22 maja 2023 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.2.8.2023
DPRG-UA-V.6740.2.3.2022, 18079/2022.RJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (17-05-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 22.05.2023 r. – 05.06.2023 r.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-XIII-7-2023_20230522.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 17.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.98.2023 TG
Data dokumentu: 19.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.98.2023
TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożony w dniu 5 maja 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Budy w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 119/2, 62/9, 87/7, 120/2, 62/10, 88/2,121/1, 89/1, 89/3, obr. W-4.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 maja do 1 czerwca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 19.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.106.2023 MS
Data dokumentu: 19.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.05.2023 r. 

DPRG-UA-VI.6733.106.2023
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Łodzi, przy ul. Krakowskiej, na fragmencie działki nr 449/28 w obrębie P-15.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.05.2023 r. do 04.06.2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 19.05.2023
DPRG-UA-VII.6732.5.2023 AMS
Data dokumentu: 19.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19-05-2023 r.

DPRG-UA-VII.6732.5.2023
AMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

w dniu 19-05-2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.120.P.2023 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr UA.II/300/06 z dnia 12-05-2006 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowie istniejących obiektów pofabrycznych dla potrzeb Domu Opieki Społecznej Artysty Seniora przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej 72/74 na działkach nr 19/2 i 19/4 w obrębie S-2.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22-05-2023 r. do 05-06-2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu kierownika: 42 638 52 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Szałkowska
Data opracowania: 19.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.94.2023 261624.KUW
Data dokumentu: 19.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.94.2023
261624.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy al. 1 Maja, w granicach działek ewidencyjnych nr 24, 12/6, 8, 17, 20 obręb geodezyjny P-17.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 19.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.97.2023 TG
Data dokumentu: 19.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.97.2023
TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożony w dniu 5 maja 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Orlika w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 89, 88/3, 88/11, 88/14, 88/10, 88/8, 88/6, 88/2, 88/4, obr. P-10.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 maja do 1 czerwca 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 19.05.2023
DPRG-UA-VII.6730.84.2022 IK
Data dokumentu: 18.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18-05-2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.84.2022
IK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 02-05-2023 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.428.2023 z dnia 18-04-2023 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, drogi wewnętrznej ze zjazdem z ul. Podchorążych, infrastruktury technicznej i niezbędnych urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych 67 / Podchorążych, na działkach o numerach ewidencyjnych 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/16, fragmencie działki drogowej o numerze ewidencyjnym 24/11, w obrębie P-2.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego celem rozpatrzenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19-05-2023 r. do 02-06-2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 18.05.2023
DPRG-UA-IX.6730.44.2023 AKL
Data dokumentu: 17.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17-05-2023 r.

DPRG-UA-IX.6730.44.2023
AKL

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 16.05.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-IX.541.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami i garażem podziemnym oraz urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeniami do retencjonowania wody opadowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Nawrot 57, na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb W-24.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 18.05.2023 r. do 01.06.2023r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-CA Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Agnieszka Klata pok. 207, tel. 42 638 44 80.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Klata
Data opracowania: 17.05.2023
DPRG-UA-VII.6730.16.2023 MF
Data dokumentu: 15.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15-05-2023 r.

DPRG-UA-VII.6730.16.2023
MF

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam, że w dniu 15-05-2023 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.535.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz urządzeniami budowlanymi

przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Telefonicznej 15/17, na działkach o numerach ewidencyjnych 52/8, 52/14, 52/16, 52/19, 52/20, 52/10, 52/13, 52/21 w obrębie S-3.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16-05-2023 r. do 30-05-2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 50 lub kierownika: 42 638 52 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz poczty. Można również uzyskiwać informacje telefonicznie pod wyżej wskazanymi numerami telefonu.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: podinspektor Magdalena Fikus, pok. 310, tel. (42) 638 52 50

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 15.05.2023
DPRG-UA-VIII.6733.8.2023 (KAC)
Data dokumentu: 15.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.05.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6733.8.2023
(KAC)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 - tekst jednolity ze zm. ) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 – tekst jednolity ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że po rozpatrzeniu Inwestora: Miasto Łódź Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w dniu 15.05.2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.119.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie ładowarek wolnego ładowania i stacji szybkiego ładowania wraz z instalacją elektryczna zasilającą, w ramach zamówienia pn. „Dostawa autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania oraz niezbędną infrastrukturą”, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Limanowskiego 147/149, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 204/12, w obrębie B-29.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 301 (III p., tel. 42 / 638-51-29).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15.05.2023 r. do 29.05.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 15.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.78.2023 204958.TG
Data dokumentu: 15.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.78.2023
204958.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 30 marca 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.116.P.2023 z dnia 15 maja 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Bałtyckiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 514/13, 514/9, 514/8, 514/7, 514/6, obr. G-30.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 do 29 maja 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.05.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.13.2023 210857.RJ
Data dokumentu: 15.05.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Pana Jacka Kałuziaka, złożony w dniu 3 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego dróg publicznych od ulicy Wierzbowej do ulicy Kopcińskiego w Łodzi oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 1KDD, 4KDD, 2KDD i 5KDD.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb S-2: dz. nr 348/4, 348/5, 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 344/7, 344/8, 344/9, 344/10, 344/11, 344/12, 344/13, 344/14, 344/15, 344/16, 344/17, 344/18, 344/19, 344/20, 344/21, 344/22, 344/23, 344/24, 344/25, 344/26, 344/27, 344/28, 344/29, 344/30, 344/31, 344/32, 344/33, 344/34, 344/35, 344/36, 344/38;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: obręb S-2: dz. nr 343/16 (343/58, 343/59), 343/22 (343/52, 343/51), 343/27 (343/61, 343/60), 343/29 (343/65, 343/64), 343/48 (343/63, 343/62), 343/49 (343/54, 343/53, 343/55), 343/43 (343/57, 343/56), 342/4 (342/9, 342/8); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym przebudowy istniejących dróg publicznych oraz przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb S-2: dz. nr 336/23, 348/7; obręb S-5: dz. nr 80/34, 80/27, 80/49;
 4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych kubaturowych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: obręb S-2: dz. nr 343/22, 336/23, 336/2, 343/44.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 42-638-46-77 lub e-mail (r.jendrys@uml.lodz.pl) jak również składać uwagi i wnioski drogą elektroniczną (ePUAP) lub za pomocą operatora pocztowego na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 15 maja 2023 r.

Znak sprawy: DPRG-UA-XIII.6740.2.13.2023
210857.RJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury

Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (12-05-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 15.05.2023 r. – 29.05.2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 12.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.80.2023 204956.TG
Data dokumentu: 15.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.80.2023
204956.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 30 marca 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.117.P.2023 z dnia 15 maja 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur DN40PE o długości ok. 63,3 m (max. ciśnienie 0,5 MPa) na terenie przy ul. Spadochroniarzy w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 520/7, 500/5, obr. P-5.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 do 29 maja 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.05.2023
DPRG-UA-III.6741.19.2023
Data dokumentu: 15.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, dnia 15 maja 2023 r.

DPRG-UA-III.6741.19.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamia się, że w dniu 15 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu rozbiórki i udzielenia pozwolenia na częściową rozbiórkę:

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości przy ul. Listopadowej w Łodzi, działka nr ewid. 77/14 w obrębie W-10.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 16 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), a także uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną oraz składać uwagi i wnioski w sprawie, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub do kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi (Budynek B), przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi do dnia 30 maja 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Igor Grzegory
Data opracowania: 15.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.64.2023 168902.KUW
Data dokumentu: 15.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.64.2023
168902.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 15 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.118.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Paryskiej, ul. Ruskiej, ul. Zbiorczej, al. J. Piłsudskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 116/20, 115/23, 115/22, 115/31, 115/18, 99/2, 99/3, 106/6, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 107, 108, 109/2, 110, 111, 112 obręb geodezyjny W-26 oraz 1/33 obręb geodezyjny W-27.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 15.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.99.2023 M
Data dokumentu: 12.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.05.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.99.2023
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Baczyńskiego / ul. Rojnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: nr 995 (część działki), 691 (część działki), 690/16 (część działki) 690/5 (część działki), 690/12 (część działki), 690/13 (część działki), 690/14 (część działki), 690/15 (część działki), 690/6 (część działki) w obrębie B-40.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 maja 2023 r. do 28 maja 2023 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 12.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.73.2023 M
Data dokumentu: 12.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.73.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92 550 Łódź, w dniu 12 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.115.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 261 (część działki), 266/24 (część działki), 266/23, 128/8 (część działki), 240/5 (część działki), znajdujących się w obrębie S-1.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 25 maja 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 12.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.91.2023 246261.TG
Data dokumentu: 12.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.91.2023
246261.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora K&M DEWELOPER Sp. z o.o. 90-552 Łódź, ul. Kopernika 36B lok.13, złożony w dniu 21 kwietnia 2023 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z relokacją słupa krańcowego SN 15kV na terenie przy ul. Bakaliowej, ul. Ziemiańskiej, ul. Feliksińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 293/9, 324/1, 362/2, 364/2, obr. W-38.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 do 25 maja 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 12.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.72.2023 M
Data dokumentu: 12.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.72.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92 550 Łódź, w dniu 12 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.114.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Północnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: nr 10/31 (część działki), 5 (część działki), 2/9 (część działki) w obrębie S-2.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 25 maja 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 12.05.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.10.2023 DPRG-UA-V.6740.2.13.2022, 589590/2022.EZK/RJ
Data dokumentu: 12.05.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), Prezydent Miasta Łodzi zawiadamia się, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. została wydana decyzji Nr DPRG-UA-XIII.6.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Frezjowej na odcinku od rejonu cmentarza rzymskokatolickiego do ul. Kosodrzewiny w Łodzi.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-46-77).

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji na stronie internetowej:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 12 maja 2023 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.2.10.2023
DPRG-UA-V.6740.2.13.2022, 589590/2022.EZK/RJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury

Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (10-05-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 12.05.2023 r. – 26.05.2023 r.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-XIII-6-2023_20230512.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 10.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.88.2023 242190.KUW
Data dokumentu: 11.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.88.2023
242190.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Lazurowej, ul. Pustynnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 26/1, 18/5, 18/6 obręb geodezyjny G-8 oraz nr 159/7 obręb geodezyjny P-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 maja 2023 r. do 25 maja 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 11.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.79.2023 204957.TG
Data dokumentu: 11.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.79.2023
204957.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 30 marca 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.113.P.2023 z dnia 11 maja 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN110PE o długości 35 m na terenie przy ul. Telefonicznej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki 29/37, obr. W-13.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 do 25 maja 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.53.2023 MS
Data dokumentu: 10.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.05.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.53.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku firmy HREIT S.A., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa w dniu 10 maja 2023r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.111.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kilińskiego / ul. Przybyszewskiego, na fragmentach działek nr 28/9, 38/7, 40/4, 40/5 w obrębie G-05, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 11.05.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 10.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.71.2023 TG
Data dokumentu: 10.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.71.2023
TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 27 marca 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.110.P.2023 z dnia 10 maja 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie przy ul. Krupówki, ul. Pisarskiej, ul. Tadeusza w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 233, 65/13, 65/14, 47/1, 47/2, 47/3, 48/10, 48/5, 48/2, obr. W-10.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 23 maja 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.87.2023 242200.KUW
Data dokumentu: 10.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.87.2023
242200.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Papierniczej, ul. Przybyszewskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 75, 28/21, 28/4, 28/3, 73, 72, 71, 70/1, 28/32, 2/14, 2/13, 2/12, 2/18, 2/17, 2/16, 2/5, 176/1, 176/2, 5/100, 4/27, 4/28 obręb geodezyjny W-31.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 maja 2023 r. do 24 maja 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 10.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.52.2023 MS
Data dokumentu: 10.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.05.2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.52.2023
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku firmy VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź w dniu 10 maja 2023r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.112.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zmiennej, Strykowskiej, Wojska Polskiego na fragmentach działek nr 223/13, 223/2, 233, 236/49, 236/47, 239/3, 239/9 w obrębie B-50 oraz nr 249, 26/9, 26/43, 26/16, 139/11, 137, 133/4 w obrębie B-52, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 11.05.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 10.05.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.11.2023 DPRG-UA-V.6740.2.8.2022 851757/2022.RJ
Data dokumentu: 09.05.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 11f ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) i art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamia się, że w dniu 23 marca 2023 r. wydana została decyzja Nr DPRG-UA-XIII.3.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Grabową do wysokości posesji przy ul. Przybyszewskiego 92 wraz z rozbudową drogi powiatowej ul. Kilińskiego na odcinku od wysokości posesji przy ul. Kilińskiego 207 do wysokości posesji przy ul. Kilińskiego 219 w mieście Łódź.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-46-77).

Treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni na stronie BIP UMŁ pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Dzień udostępnienia treści decyzji: 9 maja 2023 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-XIII-3-2023_20230509.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 09.05.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.2.2023 DPRG-UA-V.6740.2.10.2021 868706/2021.EZK/RJ
Data dokumentu: 09.05.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 11f ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) i art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamia się, że w dniu 3 kwietnia 2023 r. została wydana decyzji Nr DPRG-UA-XIII.4.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Niższej na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Śląską wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Niższej i ul. Śląskiej w mieście Łódź.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-46-77).

Treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni na stronie BIP UMŁ pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Dzień udostępnienia treści decyzji: 9 maja 2023 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-XIII-4-2023_20230509.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 09.05.2023
DPRG-UA-IV.6740.153.2023 161923.WD
Data dokumentu: 08.05.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) informuję poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości, że w dniu 27.04.2023r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę zespołu sześćdziesięciu ośmiu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi, realizowanych etapowo, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kotoniarskiej/ Startowej na działkach o nr ewid.: 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/17, 106/18, 106/19, obręb G-19, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:
- załącznikiem jest treść decyzji nr DPRG-UA-IV.739.2023 r. z dnia 27.04.2023 r. udostępniona z dniem 09.05.2023 r. na okres 14 dni,
- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy – w trybie określonym w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Architektoniczno-Budowlanego
II Sylwia Famulska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Wojciech Dąbrowski
Data opracowania: 08.05.2023
DPRG-UA-II.6740.49.2023 111733.SF
Data dokumentu: 08.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08 maja 2023 r. 

DPRG-UA-II.6740.49.2023
111733.SF

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 34a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2023 r. spółki HE2 LODZ 2 sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa w dniu 04.03.2022 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-II.752.2023 roku zmieniająca, w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego hali B, ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi DAR-UA.XIII.2401.2018 z dnia 09.11.2018 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Eco Power Etap II sp. z o.o., ul. Żeromskiego 96, 90-550 Łódź (obecnie HE2 LODZ 1 sp. z o.o., 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28), pozwolenia na budowę centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego obejmującego dwie hale produkcyjno-magazynowe z częściami socjalno-biurowymi wraz z dwoma wartowniami, dwoma pylonami, ekranami akustycznymi, pompownią p.poż., zbiornikiem p.poż i retencyjnym, infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi i układem komunikacji wewnętrznej oraz przebudowa rowu melioracyjnego, rozbiórką nieczynnego gazociągu i przebudową sieci energetycznej na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Józefów b.n., 7 i 27, działki ewidencyjne nr 154/4, 155/4, 156/4, 156/7, 157/2, 158/4, 159/4, 160/2, 161/5, 161/6, 161/7, 161/9, 161/11, 162/4, 164/2, 164/10, 164/12, 164/14, 166/5, 168/7, 171/13, 171/10, 172/10, 175/8, 176/8, 179/4, 180/6, 183/4, 184/2, 185/4, 187/2, 186/4, 188/2, 189/4, 191/2, 190/4, 152/13, 152/15, 153/2, 87/7 w obrębie G-45, zmienioną decyzjami nr DAR-UA-XIII.1271.2019 z dnia 12.06.2019r., nr DAR-UA-XIII.1939.2019 z dnia 03.09.2019r., nr DPRG-UA-XIII.2908.2021 z dnia 15.11.2021r., przeniesioną w części dotyczącej hali B na spółkę HE2 LODZ 2 sp. z o.o., 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28,(obecnie działki nr 168/9, 168/10, 171/15, 171/16, 171/17, 171/18, 172/12, 172/13, 175/10, 175/11, 176/12, 176/13, 179/6, 179/7, 180/8, 180/9, 183/6, 183/7, 184/3, 184/4, 185/4, 186/4, 187/5, 187/6, 188/3, 188/4, 189/7, 189/8, 190/7, 190/8, 191/3, 191/4, 87/14, 87/15 w obrębie G-45).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.05.2023 r. – 23.05.2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu: 42 638-57-32), a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez złożenie wniosku w kancelarii Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Sylwia Famulska

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sylwia Famulska
Data opracowania: 08.05.2023
DPRG-UA.II.6740.49.2023 111733.SF
Data dokumentu: 08.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.05.2023 r.

DPRG-UA.II.6740.49.2023
111733.SF

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) informuję poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości, że w dniu 04.05.2023r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2023 r. spółki HE2 LODZ 2 sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, została wydana decyzja nr DPRG-UA-II.752.2023 roku zmieniająca, w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego hali B, ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi DAR-UA.XIII.2401.2018 z dnia 09.11.2018 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Eco Power Etap II sp. z o.o., ul. Żeromskiego 96, 90-550 Łódź (obecnie HE2 LODZ 1 sp. z o.o., 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28), pozwolenia na budowę centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego obejmującego dwie hale produkcyjno-magazynowe z częściami socjalno-biurowymi wraz z dwoma wartowniami, dwoma pylonami, ekranami akustycznymi, pompownią p.poż., zbiornikiem p.poż i retencyjnym, infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi i układem komunikacji wewnętrznej oraz przebudowa rowu melioracyjnego, rozbiórką nieczynnego gazociągu i przebudową sieci energetycznej na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Józefów b.n., 7 i 27, działki ewidencyjne nr 154/4, 155/4, 156/4, 156/7, 157/2, 158/4, 159/4, 160/2, 161/5, 161/6, 161/7, 161/9, 161/11, 162/4, 164/2, 164/10, 164/12, 164/14, 166/5, 168/7, 171/13, 171/10, 172/10, 175/8, 176/8, 179/4, 180/6, 183/4, 184/2, 185/4, 187/2, 186/4, 188/2, 189/4, 191/2, 190/4, 152/13, 152/15, 153/2, 87/7 w obrębie G-45, zmienioną decyzjami nr DAR-UA-XIII.1271.2019 z dnia 12.06.2019r., nr DAR-UA-XIII.1939.2019 z dnia 03.09.2019r., nr DPRG-UA-XIII.2908.2021 z dnia 15.11.2021r., przeniesioną w części dotyczącej hali B na spółkę HE2 LODZ 2 sp. z o.o., 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28,(obecnie działki nr 168/9, 168/10, 171/15, 171/16, 171/17, 171/18, 172/12, 172/13, 175/10, 175/11, 176/12, 176/13, 179/6, 179/7, 180/8, 180/9, 183/6, 183/7, 184/3, 184/4, 185/4, 186/4, 187/5, 187/6, 188/3, 188/4, 189/7, 189/8, 190/7, 190/8, 191/3, 191/4, 87/14, 87/15 w obrębie G-45), która dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego w decyzji nr 69/U/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym informuję, że:

 • załącznikiem jest treść decyzji nr DPRG-UA-II.752.2023. z dnia 04.05.2023R. udostępniona z dniem 09.05.2023r. na okres 14 dni,
 • można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy – w trybie określonym w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Sylwia Famulska

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-II-752-2023_20230509.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sylwia Famulska
Data opracowania: 08.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.86.2023 240321.TG
Data dokumentu: 08.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.86.2023
240321.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożony w dniu 19 kwietnia 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Prof. Edwarda Rosseta w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki 6/6 obr. G-20.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9 do 22 maja 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 08.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.70.2023 190517BN
Data dokumentu: 08.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.70.2023
190517BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Inwestora, w dniu 8 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.108.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznych średniego napięcia o napięciu 15kV, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Drewnowskiej na fragmentach działek nr 1/100, 309/7, 250, 251 w obrębie P-7.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9 maja 2023 r. do 22 maja 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638-57-42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 08.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.77.2023 204959.TG
Data dokumentu: 05.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.77.2023
204959.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 30 marca 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.107.P.2023 z dnia 5 maja 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Poetyckiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 3/9, 73, obr. G-20.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 5 do 18 maja 2023 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.05.2023
DPRG-UA-VIII.6730.259.2022 MBO
Data dokumentu: 05.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5.05.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6730.259.2022
MBO

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 05.05.2023 r. wydano postanowienie Nr DPRG-UA-VIII.293.2023 podejmujące postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego (rozbudowa istniejącego gospodarstwa ogrodniczego) wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Telefonicznej 26, dz. nr 144/5, w obr. B-53.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 08.05.2023 r. do 22.05.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, tel. (42) 638-44-02.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 05.05.2023
DPRG-UA-XIII.6740.2.11.2023 DPRG-UA-V.6740.2.8.2022 851757/2022.RJ
Data dokumentu: 05.05.2023
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) i art. 11c i 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), Prezydent Miasta Łodzi zawiadamia się, że:

 1. w dniu 3 kwietnia 2023 r. została wydana decyzji Nr DPRG-UA-XIII.4.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Niższej na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Śląską wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Niższej i ul. Śląskiej w mieście Łódź;
 2. w dniu 2 maja 2023 r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi - nr DPRG-UA-XIII.771.2023 dotyczące nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji.

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji na stronie internetowej: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-46-77).

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.2.11.2023
DPRG-UA-V.6740.2.8.2022
851757/2022.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Opracował: Rafał Jendrys (05-05-2023)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 08.05.2023 r. – 22.05.2023 r.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-XIII-4-2023_20230508.pdf
Pliki do pobrania: UA_postanowienie_DPRG-UA-XIII-771-2023_20230508.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 05.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.85.2023 239062.TG
Data dokumentu: 04.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.85.2023
239062.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 18 kwietnia 2023 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i długości 414 m na terenie przy ul. Opolskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 47/4, 43/9, 47/6 obr. W-5.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 4 do 18 maja 2023 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 04.05.2023
DPRG-UA-VI.6733.69.2023 M
Data dokumentu: 04.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 maja 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.69.2023
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, dniu 4 maja 2023 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.106.P.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV przy ul. Szelburg-Zarembiny / ul. Gajcego, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 323, 324 (część działki), 186/1 (część działki), 184/12, 183/12, 183/23 znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-42.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 5 maja 2023 r. do dnia 18 maja 2023 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 04.05.2023
DPRG-UA-X.6730.199.2022 MCZ
Data dokumentu: 02.05.2023
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.05.2023 r.

DPRG-UA-X.6730.199.2022
MCZ

Obwieszczenie
o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na:

 • budowie budynku usługowego (pow. sprzedaży do 1999 m2) wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 189/70 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 04.05.2023 r. do 17.05.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie - (42) 638 56 94 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 02.05.2023


Metryka strony i historia zmian