Data dokumentu: 17.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.374.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 listopada 2019 r. Inwestora (– PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź), w dniu dzisiejszym decyzją nr DAR-UA-VI.10.P.2020 - zakończono postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej SN oraz kanalizacji światłowodowej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej, ul. Krańcowej na działkach o numerach 77/16, 77/15, 77/12, 78/4, 73/2, 73/1, 40/1 (znajdujących się w obrębie P-14), 1/27, 1/4 (znajdujących się w obrębie P-15), 2/9, 2/8, 2/7 (znajdujących się w obrębie P-21), 2/34, 6/18, 2/32 (znajdujących się w obrębie P-25).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w okresie: od 20.01.2020 r. do 02.02.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 17.01.2020