Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miasta Łodzi przypomina właścicielom nieruchomości, posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach jakie na nich spoczywają wynikających z art.5 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona - wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

UMŁ przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są - w razie kontroli - do udokumentowania, że korzystają z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie kontrolującym podpisanej umowy z takim przedsiębiorcą oraz  dowodów opłat za te usługi.

Na   podstawie   art.   6   ust.   5a   ustawy   z   dnia   13   września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pracownicy Urzędu Miasta Łodzi oraz Straży Miejskiej Łodzi będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Łodzi oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych muszą to zrobić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.


Metryka strony i historia zmian