Współpraca ze szkołami wyższymi

W obliczu dynamicznych zmian zachodzących w ostatnich latach zarówno w gospodarce, jak i na rynku pracy, bardzo ważne stały się działania strategiczne wspierające rozwój Łodzi w oparciu o jej potencjał naukowy. 

Kolejne Zarządy Miasta Łodzi zawsze wysoko ceniły potencjał intelektualny i twórczy uczelni. Efektem wzajemnego zrozumienia i współpracy było powołanie w 1996 r. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, w skład której weszli przedstawiciele, w osobach rektorów lub prorektorów, wszystkich łódzkich uczelni oraz przedstawiciele: Oddziału Łódzkiego P.A.N., Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, łódzkich wyższych uczelni niepaństwowych oraz przedstawiciele samorządu łódzkiego.

Miasto, w ramach istniejących możliwości finansowych i prawnych, wspiera potrzeby środowisk akademickich i naukowych, a celem działalności Rady było i jest wypracowanie form współpracy między środowiskiem naukowym, a władzami samorządowymi oraz integracja łódzkich uczelni wokół najważniejszych zagadnień związanych z życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym Łodzi.

Z inicjatywy Rady był realizowany w łódzkich szkołach program wiedzy o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi. W ramach programu opracowano i wydano podręczniki o Łodzi i Regionie Polski Środkowej dla wszystkich poziomów nauczania.

Rada była również projektodawcą zorganizowania w Łodzi Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Festiwal, którego celem jest promocja i upowszechnianie wśród mieszkańców Łodzi i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych i artystycznych, uzyskanych na łódzkich uczelniach i placówkach badawczych. Festiwal na stałe wpisał się już w wiosenny kalendarz imprez kulturalnych Łodzi i ma wielu stałych uczestników.

Na Festiwalu, naukowcom i twórcom, wręczane są honorowe wyróżnienia - "Łódzkie Eureka", przyznawane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Utworzenie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi było projektem unikalnym w skali kraju i nie znajduje odpowiednika w działalności samorządów innych ośrodków akademickich w Polsce.

Warto również wspomnieć o staraniach Łodzi, zmierzających do stworzenia synergii na linii miasto-uczelnia-biznes. Wzmocnienie związków nauki z biznesem stanowi istotny element projektu „Łodzi akademicko-naukowej”, którego celem jest wypracowanie strategii rozwoju akademicko-naukowego Miasta Łodzi. 

  1. Wykaz uczelni i szkół wyższych publicznych w Łodzi
  2. Wykaz uczelni i szkół wyższych niepublicznych w Łodzi

Metryka strony i historia zmian