Informacja dla deweloperów, w związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1445), zwana dalej ustawą deweloperską.

W związku z obowiązkiem nałożonym na deweloperów dot. opracowania prospektu informacyjnego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia i zamieszczenia w jego treści informacji między innymi:   

  1. o planie zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek, w tym: przeznaczenia w planie, dopuszczalnej wysokość zabudowy i dopuszczalnego procentu zabudowy działki,
  2. o zawartych w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach;

Urząd Miasta Łodzi informuje, że:

  1. informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących oraz o projektach planów będących w trakcie sporządzania – są zamieszczane w zakładce https://mpu.lodz.pl/opracowania/plany-miejscowe/;
  2. obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta znajduje się w zakładce https://mpu.lodz.pl/opracowania/studium/
  3. rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rejestr zgłoszeń budowy, rejestr pozwoleń na budowę, rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów infrastruktury,  rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację infrastruktury drogowej, rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  znajduje się na stronie https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/rejestry-ewidencje-archiwa-w-tym-nieudostepnione-w-bip/
  4. informacja o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się na stronie  https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa/
  5. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2050 znajduje się na stronie https://bip.uml.lodz.pl/miasto/budzet-miasta/

Informacje o pozostałych inwestycjach należy pozyskać od podmiotów właściwych ze względu na przedmiot inwestycji i rodzaj prowadzonej działalności.


Metryka strony i historia zmian