Przestrzeń gminna – lokalna wartość

Gmina Miasto Łódź reprezentowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi bierze udział w konkursie grantowym w ramach projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” objętym umową nr POWR.02.19.00-IŻ.00-00-003/18, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Środki w ramach grantu przeznaczone są na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Celem działań ma być zapewnienie aktywnego uczestnictwa mieszkańców obszaru w procedurze planistycznej na jak najwcześniejszym jej etapie, tj. w trakcie sporządzania analiz i projektu planu miejscowego.

Dokumenty do pobrania:


Metryka strony i historia zmian