Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity: Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2017, poz. 4450).
 2. Wnioski o wynajem pracowni, rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych. Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 562/VIII/19 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.
 3. Wnioski o wynajem pracowni twórczych należy składać w Wydziale Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi - ul. Piotrkowska 102.

  Wniosek o przydział pracowni twórczej powinien zawierać:
  • dane osobowe wnioskodawcy;
  • życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  • opis prowadzonej działalności twórczej;
  • oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  • oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  • oświadczenie o nie posiadaniu pracowni twórczej na terenie Polski;
  • wskazanie lokalu;
  • oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsca życia i twórczości;
  • kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu, wydanych przez właściwy organ;
  • w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.
 1. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości Zarządu Lokali Miejskich w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.
 2. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi - tel. (42) 638-43-92 oraz Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Użytkowych  - tel. (42) 628-70-84.
UWAGA: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

 

Pliki do pobrania:Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (04.09.2017 16:14)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (04.10.2019 09:31)

Informację opracował(a): Agata Magin (02.07.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury

Ilość odwiedzin: 8780

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
04.10.2019 09:31 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.10.2019 09:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.10.2019 09:19 Adrian Beer Modyfikacja treści
21.08.2019 14:59 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.08.2019 09:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.08.2019 09:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.07.2019 11:56 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.07.2019 08:20 Adrian Beer Modyfikacja treści
07.05.2019 10:40 Adrian Beer Modyfikacja treści
07.05.2019 10:29 Adrian Beer Modyfikacja treści
08.04.2019 12:20 Adrian Beer Modyfikacja treści
08.04.2019 12:19 Adrian Beer Modyfikacja treści
27.02.2019 14:13 Adrian Beer Modyfikacja treści
27.02.2019 14:12 Adrian Beer Modyfikacja treści
27.02.2019 14:04 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.02.2019 15:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.01.2019 11:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.01.2019 10:26 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.12.2018 09:59 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.11.2018 10:59 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.09.2018 10:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.08.2018 15:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.08.2018 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.07.2018 10:16 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.05.2018 12:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.05.2018 12:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.04.2018 14:39 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.04.2018 12:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.04.2018 15:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.01.2018 10:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.01.2018 10:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.01.2018 10:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.01.2018 10:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.11.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.11.2017 12:36 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.11.2017 12:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.11.2017 12:21 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.11.2017 12:19 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.11.2017 11:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.11.2017 11:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.09.2017 09:37 Migracja danych Modyfikacja treści
04.09.2017 16:14 Migracja danych Utworzenie strony