Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XL/1223/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi najem pracowni twórczych na dotychczasowych zasadach, tj. określonych treścią § 22 Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity: Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017r . – Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r., poz. 4450), przestał obowiązywać.

Obecnie lokale z przeznaczeniem na pracownię twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki stały się pełnoprawnymi lokalami użytkowymi, których zasady wynajmu określa:

  • Uchwała Nr XI/186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity: Uchwała Nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 4039 – ze zmianami);

oraz akty wykonawcze w postaci:

  • Zarządzenie Nr 6533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych,
  • Zarządzenie Nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe,
  • Zarządzenie Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Co do zasady lokale użytkowe, w tym lokale z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki są wynajmowane w drodze przetargu publicznego. Organizatorem przetargu jest Zarząd Lokali Miejskich. W przypadku pracowni twórczych postępowanie przetargowe jest dwuetapowe:

  1. pierwszy etap – ocena złożonych ofert;
  2. drugi etap – licytacja wysokości miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest w prasie oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych organizatora przetargu oraz w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, na co najmniej 3 tygodnie przed przewidzianym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zawiera terminy poszczególnych etapów przetargu. Zasady składania i oceny ofert opisuje Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

W trybie bezprzetargowym kwalifikują się lokale niewynajęte w przetargach (lokale, które brały udział w przetargu minimum dwukrotnie i nie zostały rozdysponowane).

Powyższe nie dotyczy pracowni twórczych położonych w budynkach zrewitalizowanych lub po remoncie kapitalnym, przed upływem 10 lat od daty zakończenia remontu.

Informacji dotyczących zagadnień związanych z wynajmem pracowni twórczych można uzyskać w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich pod nr tel. 42 628 70 84 lub 42 628 70 85 .

W kwestii informacji, jakie winny znaleźć się w złożonej ofercie do celów ustalenia przez Komisję Przetargową jej punktacji, udzielają pracownicy Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod nr tel. 42 638 43 92, 42 638 43 56 lub 42 638 53 64.
Metryka strony i historia zmian