Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity: Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2017, poz. 4450).
 2. Wnioski o wynajem pracowni, rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych. Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 2585/VIII/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.
 3. Wnioski o wynajem pracowni twórczych należy zaadresować do Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi i składać w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź (wejście od Pasażu Schillera), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub dostarczyć drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

  Wniosek o przydział pracowni twórczej powinien zawierać:
  • dane osobowe wnioskodawcy;
  • życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  • opis prowadzonej działalności twórczej;
  • oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  • oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  • oświadczenie o nie posiadaniu pracowni twórczej na terenie Polski;
  • wskazanie lokalu;
  • oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsca życia i twórczości;
  • kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu, wydanych przez właściwy organ;
  • w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.
 1. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości Zarządu Lokali Miejskich w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.
 2. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi – tel. (42) 638-43-92, 42 638-43-56, 42 638-53-64 oraz Zarządu Lokali Miejskich, Wydziału Lokali Użytkowych – tel. (42) 628-70-84.

UWAGA: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.Metryka strony i historia zmian