Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

  Miasto Łódź
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

  Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie sprzedającego przy ul. Piotrkowskiej 104 pok.170 (sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego) w dniu 9.06.2020 r. o godz. 11:30. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: 

  Pojazdy samochodowe będące przedmiotem przetargu można oglądać do dnia 25.05.2020 r. w siedzibie Oddziału Transportu sprzedającego przy ul. Wierzbowej 49 w Łodzi od godz. 10:00 do godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Łukasz Owczarek, tel. 42/638-58-25.
 4. Marka, typ, sprzedawanych pojazdów oraz ceny wywoławcze i wadium


  L.p.

  Marka i typ pojazdu

  Rok produkcji

  Nr rejestracyjny

  Cena wywoławcza w zł

  Kwota wadium w zł

  1.

  Ford Fusion 1,4

  2006

  EL 1168U

  4.450

  445

  2.

  Ford Fusion 1,4

  2006

  EL 1169U

  4.450

  445

  3.

  Ford Fusion 1,4

  2007

  EL 501AK

  5.950

  595

  4.

  Ford Fusion 1,4

  2007

  EL 502AK

  5.450

  545

  5.

  Ford Mondeo 2,0

  2007

  EL 503AK

  8.950

  895

  6.

  Ford Mondeo 2,0

  2007

  EL 507AK

  9.250

  925

  7.

  Ford Mondeo 2,0

  2007

  EL 509AK

  9.250

  925

  8.

  Ford Mondeo 1,8

  1996

  LWD 3030

  950

  95

  9.

  Skoda Fabia 1,4

  2005

  EL 8178R

  3.450

  345

  10.

  Ford Escort 1,6

  1996

  LWA 0337

  600

  60

  11.

  Daewoo Nubira 2,0

  1999

  LWO 4066

  800

  80

  12.

  Daewoo Nubira Combi 2,0

  1999

  LWO 4077

  800

  80

  13.

  Daewoo Nubira 2,0

  1999

  LWO 4088

  800

  80

  14.

  Chevrolet Evanda 2,0

  2004

  EL 7130M

  2.000

  200

  15.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00003

  1.750

  175

  16.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00004

  1.750

  175

  17.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 0005A

  1.950

  195

  18.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00006

  1.950

  195

  19.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00008

  1.950

  195

  20.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00010

  1.950

  195

  21.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00011

  1.950

  195

 5. Wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

  1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli) należy wpłacić na konto sprzedającego :

   GETIN Noble Bank S.A. O/Łódź, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 z dopiskiem: wadium na kupno samochodu do dnia 5.06.2020 r.

  2. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
  3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
  4. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu oddzielnie.
  5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

  1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
   1. oznaczenie oferenta, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę;
   2. datę sporządzenia oferty;
   3. oznaczenie przedmiotu oferty;
   4. oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza;
   5. warunki zapłaty;
   6. dowód wniesienia wadium;
   7. podpis oferenta;
   8. oświadczenie RODO stanowiące załącznik do Ogłoszenia oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
   9. konto oferenta, na które należy przekazać wadium;
   10. w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocników, dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
   11. w przypadku składania oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru.
  2. Organizator dopuszcza złożenie kilku ofert przez jednego oferenta na różne pojazdy.
  3. Organizator nie dopuszcza złożenia kilku ofert przez jednego oferenta na ten sam pojazd.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na każdy pojazd winna być złożona oddzielna oferta odpowiadająca wymogom określonym w ust. 1.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:

   Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Organizacyjno-Administracyjny
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Na kopercie powinien znajdować się napis:
   Przetarg na sprzedaż pojazdów”.

  6. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 9:00 – 14:00 nie później niż do dnia 9.06.2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie sprzedającego, ul. Piotrkowskiej 104, pokój nr 170 (sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego).
 7. Inne informacje

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu.
  3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Oddziale Transportu przy ul. Wierzbowej 49.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Witold Fontner


Metryka strony i historia zmian