Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "„Roboty budowlane - elektryczne dotyczące wymiany elementów systemu CCTV dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: Wniosek 382/2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 04.11.2020 13:09
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zaproszenie

1 MB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zapytania ofertowego Odpowiedź Zamawiającego

5 MB

Informacja o Wyborze Oferty Zawiadomienie o wyborze

5 MB

Inne Informacje Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

92 KB

Załącznik nr 2 - SWiORB

78 KB

Załącznik nr 3 - Przedmiar

97 KB

Załącznik nr 4 - wzór umowy

1 MB

Załącznik nr 5 Rodo

78 KB

Informacja o złożonych ofertach

5 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian