Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowy układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska – Legionów - Cmentarna - Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.18.2022
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 02.03.2022 14:15
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

187 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 18-4 Ogłoszenie o zmianie-wysłane do publikacji

71 KB

18-7 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-03-25

67 KB

18-9 Ogłoszenie o zmianie-wysłane do publikacji

71 KB

18-11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-04-04

509 KB

18-12 Ogłoszenie o zmianie-wysłane do publ.

542 KB

18-14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-04-11

67 KB

18-16 Ogłoszenie o zmianie-wysłane do publ

73 KB

18-18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-04-13

69 KB

18-19_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2022-04-15

67 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ

910 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SWZ_1-11

8 MB

18-6 Załacznik 7 do SWZ_WzUm ujedn 2022-03-21

1 MB

18-21_Załącznik 7 do SWZ_WzUm_ujedn_2022-04-13

1 MB

Zmiana SIWZ 18-5 Zmiana SWZ 2022-03-21

319 KB

18-10 Zmiana SWZ 2022-03-30

285 KB

18-13 Zmiana SWZ 2022-04-06

285 KB

18-17 Zmiana SWZ 2022-04-08

286 KB

18-20-Zmiana SWZ_2022-04-13

320 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 18-8 Pytania i odpowiedzi_1

406 KB

18-15 Pytanie i odpowiedź_2

392 KB

Informacja o Wyborze Oferty 18-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

405 KB

Informacja z otwarcia ofert 18-23 Informacja z otwarcia ofert

394 KB

Inne Informacje 18-22 Informacja o kwocie na sfinansownie zamówienia

383 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2)
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów (45112712-9)
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych (45233161-5)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Roboty instalacyjne gazowe (45333000-0)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian