Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Modernizacja przestrzeni publicznej podwórka przy ul. Fabrycznej 21 wraz z komórkami”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.150.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 20.12.2018 10:37
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

153 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ_KM_Fabryczna 21

503 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-9 do SIWZ

24 MB

Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny

700 B

Dokumentacja projektowa

26 MB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

682 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

34 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

29 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian