Wiceprezydent Tomasz Piotrowski

Tomasz Piotrowski
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-11
e mail: wiceprezydent.lodz@uml.lodz.pl 


Wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Piotrowski nadzoruje:

     1.sprawy:

 1. polityki informacyjnej i komunikacji społecznej,
 2. promocji i turystyki,
 3. programowania gospodarczego i strategii miasta,
 4. pozyskiwania środków z funduszy europejskich na projekty inwestycyjne,
 5. zarządzania projektami strategicznymi miasta,
 6. inwestycji miejskich,
 7. dróg i transportu publicznego,
 8. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta, z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą;

       2. realizację celów i zadań strategicznych miasta, rozumianych jako ogół działań informacyjno-decyzyjnych,
           rozstrzygających o kluczowych problemach miasta z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
           w szczególności w zakresie:

 1. wskazywania celów i zadań o charakterze strategicznym,
 2. określania wskaźników realizacji celów i zadań o charakterze strategicznym,
 3. monitorowania realizacji celów i zadań o charakterze strategicznym,
 4. dokonywania oceny realizacji celów i zadań o charakterze strategicznym na podstawie raportów zawierających ustalone wskaźniki,
 5. podejmowania działań korygujących w przypadku odchyleń od wymaganych wskaźników;

      3. prace Departamentu Strategii i Promocji oraz Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.


Metryka strony i historia zmian