array(4 items)
  caller => 'TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::sql_query' (53 chars)
  ERROR => 'Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction' (66 chars)
  lastBuiltQuery => '
        DELETE tags2, cache1 FROM cf_cache_rootline_tags AS tags1 J
      OIN cf_cache_rootline_tags AS tags2 ON tags1.identifier = tags2.identifier J
      OIN cf_cache_rootline AS cache1 ON tags1.identifier = cache1.identifier WHER
      E tags1.tag = 'pageId_2514'
' (255 chars) debug_backtrace => '{closure}#47 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#46 // TYPO3\CMS\Cor
      e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
      ->handleRequest#311 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendContr
      oller->INTincScript#232 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendC
      ontroller->recursivelyReplaceIntPlaceholdersInContent#3490 // TYPO3\CMS\Fron
      tend\Controller\TypoScriptFrontendController->INTincScript_process#3524 // T
      YPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#3579 //
       TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYPO3
      \CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Front
      end\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_fu
      nc_array#7322 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extbase
      \Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Service\CacheService
      ->clearCachesOfRegisteredPageIds#216 // TYPO3\CMS\Extbase\Service\CacheServi
      ce->clearPageCache#90 // TYPO3\CMS\Core\Cache\CacheManager->flushCachesInGro
      upByTag#71 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\AbstractFrontend->flushByTag#198
       // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->flushByTag#144 // TYP
      O3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->sql_query#290 // TYPO3\CMS\Core\Dat
      abase\DatabaseConnection->debug#1104
' (1328 chars)
Budżet Miasta - BIP ŁÓDŹ

Budżet Miasta
 • Uchwała Nr LXX/2085/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r.
  w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok

 • Uchwała Nr LXX/2086/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050


 • I/107/2023 (79 KB)

  Uchwała Nr I/107/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łódź pożyczki długoterminowej
 • I/101/2023 (95 KB)

  Uchwała Nr I/101/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź
 • I/80/2023 (409 KB)

  Uchwała Nr I/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2022 rok
 • I/38/2023 (80 KB)

  Uchwała Nr I/38/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź
 • I/11/2023 (90 KB)

  Uchwała Nr I/11/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/160/2022 (69 KB)

  Uchwała Nr I/160/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2023 rok
 • I/159/2022 (105 KB)

  Uchwała Nr I/159/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/128/2022 (75 KB)

  Uchwała nr I/128/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2022 roku
 • I/87/2022 (83 KB)

  Uchwała Nr I/87/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez miasto Łódź pożyczki długoterminowej
 • I/86/2022 (84 KB)

  Uchwała Nr I/86/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/75/2022 (73 KB)

  Uchwała Nr I/75/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź
 • I/44/2022 (101 KB)

  Uchwała Nr I/44/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2021 rok
 • I/21/2022 (97 KB)

  Uchwała Nr I/21/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi:

Metryka strony i historia zmian