Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7271/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 listopada 2017 r.
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”.
Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski i prowadzone będą w okresie od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 16.00, w formie:
 1. otwartego spotkania dla mieszkańców Miasta Łodzi służącego przekazaniu informacji na temat konsultowanego projektu aktualizacji dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” oraz określeniu metod/sposobu współpracy przy jego wdrażaniu, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Małej Sali Obrad w godz., w godz. 16.00 – 17.30;
 2. przyjmowania propozycji i opinii w formie formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki:” Dla mieszkańców” „Łodzianie decydują”, „Konsultacje społeczne”),
  3. w formie ankiety online na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki:” Dla mieszkańców” „Łodzianie decydują”, „Vox Populi”),
  4. w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 102, pok. 2,
  5. podczas otwartego spotkania dla mieszkańców Miasta Łodzi, o którym mowa w pkt 1.
Projekt aktualizacji dokumentu „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” udostępniony będzie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (wejście przez zakładki: „Dla mieszkańców”, „Łodzianie decydują”, „Konsultacje społeczne”),
 3. w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi znajdującego się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, pok. 2.
Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
 1. do sekretariatu Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
  Urzędu Miasta Łodzi znajdującego się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, pok. 2,
 2. drogą elektroniczną na adres kultura@uml.lodz.pl,
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury, Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90- 926 Łódź.
W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym www.forum.samorzad.lodz.pl.
Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji nie jest ograniczony.
Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania sali do spotkania, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz.14.00, poprzez przekazanie wiadomości mailem na adres: kultura@uml.lodz.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: (42) 638-43-73.
Propozycje i opinie:
- przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji, uwag i opinii zgłoszonych podczas spotkania), złożone na formularzu konsultacji społecznych, z datą wpływu przed dniem 8 grudnia 2017 r. albo po godz. 16.00 w dniu 19 grudnia 2017 r., nie będą uwzględnione.
Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian