Zlecanie zadań - tryb pozakonkursowy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
    10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

  • w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Łodzi, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.

W ciągu 7 dni (roboczych) od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty >>>). Można przesyłać je na adres: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47, Łódź 91-066 lub mail-em na adres ron@uml.lodz.pl. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Łodzi danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych, w tzw. trybie pozakonkursowym (trybie małych zleceń), nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Pliki do pobrania:


Wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Metryka strony i historia zmian