Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór kandydatów do Łódzkiej Rady Sportu

Zgodnie z zarządzeniem Nr 832/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Łódzkiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania oraz w oparciu o dyspozycję Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania:

formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Łódzkiej Rady Sportu.

Łódzka Rada Sportu jest organem o charakterze doradczo-opiniodawczym w zakresie kultury fizycznej. Zadania Rady określa art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Każdej organizacji i instytucji realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie Łodzi przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata. Prosimy o zapoznanie się z treścią w/w zarządzenia, które zawiera zasady powoływania członków Rady, a także szczegółowo określa regulamin jej działania.

Formularze zgłoszeniowe kandydatów do Łódzkiej Rady Sportu należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu (ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 3), do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 16:00. Przypominamy, że formularze muszą być podpisane zarówno przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert), jak i przez kandydatów zgłoszonych przez organizacje.

Formularze nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne, z brakującymi podpisami kandydatów lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie lub złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta Łodzi powoła maksymalnie 15 członków Rady spośród zgłoszonych kandydatów w drodze zarządzenia.
Wyniki naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu.

Formularz oraz tekst zarządzenia znajdują się na stronie bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.           

Dodatkowych informacji udziela
Pan Bartłomiej Mielczarek, tel. 638-48-75 email: b.mielczarek@uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru:

wróć do listy

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (02.05.2019 12:30)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (15.07.2019 15:50)

Informację opracował(a): Bartłomiej Mielczarek (02.05.2019)

Źródło: Departament Pracy, Edukacji i Sportu; Wydział Sportu

Ilość odwiedzin: 1003