Informacja dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2022 r.

Ogłoszenie

Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art.37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368) Prezydent Miasta Łodzi

podaje do publicznej wiadomości:

załączony poniżej projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w roku 2022.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w siedzibie Wydziału Sportu przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi w godzinach pracy urzędu w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi.

Prezydent Miasta
Hanna Zdanowska


Metryka strony i historia zmian