Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie „Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 361/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian