Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dotyczącego „Organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2799/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian