Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w zakresie „Organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 142/2022
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 lutego 2022 r.


Metryka strony i historia zmian