Konsultacje społeczne projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021-2023”

Załącznik
do zarządzenia Nr 5681/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021-2023”.

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od 27 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, których przedmiotem jest projekt „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021-2023”, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

2. Celem konsultacji projektu Programu, jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi.

3. Jako grupę interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego, określa się mieszkańców miasta Łodzi.

§ 2. 1. Formularz konsultacyjny, który stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia wraz
z projektem Programu, będzie dostępny od dnia 18 listopada 2020 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl);
 3. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą również:

 1. dostępne na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi;
 2. rozesłane do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli.

§ 3. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu zostaną przeprowadzone
w formach:

 1. protokołowanego publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami przeprowadzonego on-line za pomocą platformy Microsoft Teams, zaplanowanego w dniu 1 grudnia 2020 r. od godziny 16.00 do 18.00.
  Osoby planujące wziąć udział w ww. konsultacjach, zobowiązane są do przesłania zgłoszenia udziału do dnia 27 listopada 2020 r. za pomocą listu e-mail przesłanego na adres:wkn@mops.lodz.pl
  o następującej treści:
  Tytuł maila:
  Zgłoszenie udziału w konsultacjach on-line projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021-2023” na platformie Microsoft Teams.
  Treść maila: Imię i nazwisko
  Miejscowość
  Ulica zamieszkania
  Link z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021 – 2023” przeprowadzanych na platformie Microsoft Teams, zostanie wysłany na adresy e-mail osób, które prześlą mail zgłoszeniowy najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konsultacji w dniu 1 grudnia 2020 r.
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, wyłącznie na formularzu konsultacyjnym opatrzonym własnoręcznym podpisem.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: wkn@mops.lodz.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź;
 3. w zaklejonej kopercie, do wrzutni przeznaczonej do tego celu znajdującej się w portierni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, czynnej w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek i piątek w godzinach 8.00-16.00.

§ 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym opatrzonym własnoręcznym podpisem (za wyjątkiem propozycji opinii zgłoszonych podczas spotkań z mieszkańcami);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 27 listopada 2020 r. albo po dniu 10 grudnia 2020 r.

Metryka strony i historia zmian