Konsultacje społeczne „Zieleń w mieście”

Załącznik
do zarządzenia Nr 2860/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych „Zieleń w mieście”

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 23:59, konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łodzi, których przedmiotem są zagadnienia dotyczące zieleni w Mieście Łodzi w zakresie odpowiedzi na następujące pytania:
 1) „Jak kształtować zieleń w Mieście Łodzi?”, w tym:
    a) „Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi?”,
    b) „Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa?”,
  c) „Jak osiągnąć taką strukturę zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa mając na uwadze konieczność osiągnięcia kompromisów?”;
 2) „Jak Miasto Łódź i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w Mieście Łodzi?”, w tym:
    a) „Jak miasto powinno porozumiewać się z mieszkańcami w sprawach dotyczących zieleni?”,
    b) „Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń?”,
    c) „Jak tworzyć ogrody społeczne?”;
 3) „Jak Miasto Łódź powinno przeciwdziałać skutkom suszy?”, w tym:
   a) „Jakie formy edukacji i działania pilotażowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy powinny być stosowane w mieście?”,
   b) „W jaki sposób miasto powinno wspierać/promować/nagradzać działania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania skutkom suszy?”,
    c) „Jakie powinny być zasady kształtowania przez miasto opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej?”.
 2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotyczących przedmiotu konsultacji, który został określony w ust. 1, w szczególności w celu przedstawienia ich w trakcie Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”.

§ 2. Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do ogłoszenia będzie dostępny do pobrania nie później niż dnia 18 grudnia 2019 r.:
 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
 2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl);
 3) w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:
 1) otwartych warsztatów dla mieszkańców miasta Łodzi umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań, które odbędą się 9 stycznia 2020 r. w godz. od 17:00 do 20:00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104;
 2) zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym, który można przekazać:
    a) drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bps@uml.lodz.pl,
    b) drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź,
    c) bezpośrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

§ 4. Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień ujętych w § 1 ust. 2 pkt 1-3 zarządzenia.

§ 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
 1) przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu podczas otwartych spotkań z mieszkańcami);
 2) złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed 2 stycznia 2020 r. albo po 31 stycznia 2020 r.

§ 6. W czasie trwania konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian