Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

W następujących kategoriach podmiotów:

 1.  1 przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji
 2. 1 przedstawiciel mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji
 3. 1 przedstawiciel uczelni wyższych
 4. 1 przedstawiciel instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji
 5. 2 ekspertów – specjalistów ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji

Warunki naboru:

 1. Do naboru mogą przystąpić pełnoletni przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. f i g oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. a, b i f Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXXIX/1035/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Zgłoszenie kandydatów do Komitetu należy złożyć na formularzach zgłoszeniowych I lub II, których wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na portalu internetowym pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl.
 3. Do formularza zgłoszeniowego I należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizacji;
  2. listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji;
  3. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  4. oświadczenie osoby kandydującej o niekaralności;
  5. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Do formularza zgłoszeniowego II należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. oświadczenie osoby kandydującej o niekaralności;
  3. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
   osobowych.
 5. Kandydaci na członków Komitetu mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy.
 6. Podmioty zgłaszające kandydatów na członków Komitetu, jako przedstawiciela jednej z kategorii podmiotów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-f, Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXXIX/1035/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji mogą zgłosić tylko jednego kandydata.
 7. Kandydatów można zgłaszać w terminie 14 dni, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze.
 8. Wypełnione formularze należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adnotację – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KOMITETU REWITALIZACJI, FORMULARZ I lub II oraz imię i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwę i adres podmiotu zgłaszającego kandydata.
 9. Zapieczętowane koperty należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera),
  90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
 10. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu). Kandydatury zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 nie będą uwzględniane.
 11. Prezydent Miasta Łodzi powołuje członków Komitetu w odrębnym zarządzeniu. Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Uwaga!
Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171 (Oddział ds. Działań Społeczno-Gospodarczych III piętro, pokój nr 301 i 305), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/ 638 51 39, 42/638 57 54

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian