Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

2017-05-09

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 5943/VII/17

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 8 maja 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

w następujących kategoriach podmiotów:

 1. do 3 przedstawicieli rad osiedli z obszaru rewitalizacji;
 2. do 4 przedstawicieli kluczowych gestorów sieci.

Warunki naboru:

 1. Do naboru mogą przystąpić pełnoletni przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a oraz § 4 ust. 2 lit. e Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXXIX/1035/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Zgłoszenie kandydatów do Komitetu należy złożyć na formularzach zgłoszeniowych I lub II, których wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
 3. Do Formularza zgłoszeniowego I (dotyczy przedstawicieli rad osiedli z obszaru rewitalizacji) należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. rekomendację co najmniej 3 rad osiedla w formie uchwał;
  2. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  3. oświadczenie osoby kandydującej o niekaralności;
  4. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Do Formularza zgłoszeniowego II (dotyczy przedstawicieli kluczowych gestorów sieci) należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. oświadczenie osoby kandydującej o niekaralności;
  3. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kandydaci na członków Komitetu mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy.
 6. Podmioty zgłaszające kandydatów na członków Komitetu, jako przedstawiciela gestorów sieci mogą zgłosić tylko jednego kandydata.
 7. Kandydatów można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze.
 8. Wypełnione formularze należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adnotację – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KOMITETU REWITALIZACJI oraz imię i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwę i adres podmiotu zgłaszającego kandydata.
 9. Zapieczętowane koperty należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.
 10. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu). Kandydatury zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 nie będą uwzględniane.
 11. Prezydent Miasta Łodzi powołuje członków Komitetu w odrębnym zarządzeniu. Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Uwaga!

Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171 (Oddział ds. Działań Społeczno-Gospodarczych III piętro, pokój nr 301 i 302), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/ 638 51 39.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian