Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 76/2024
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian