Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7243/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 17 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.

 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji.
  Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1 w 2018 r. wynosi 133 226,00 zł.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji.
  Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2 w 2018 r. wynosi 266 774,00 zł.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
  Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 3 w 2018 r. wynosi 31 000,00 zł.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
  Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 4 w 2018 r. wynosi 480 000,00 zł;
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
 1. Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
  Termin realizacji: od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 5 w 2018 r. wynosi 5 075,00 zł.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

 II.

 1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w 2016 r. wyniosła 128 983,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom,
   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 128 983,00 zł;
  2. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w 2016 r. wyniosła 264 604,00 zł,
   w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 264 604,00 zł;
  3. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w 2016 r. wyniosła 31 000,00 zł,
   w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 31 000,00 zł;
  4. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2016 r. wyniosła 1 467 023,07 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 800 000,00 zł;
  5. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w 2016 r. wyniosła 4 960,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 4 960,00 zł.
 1. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w 2017 r. wyniosła 95 672,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 95 672,00 zł;
  2. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w 2017 r. wyniosła 197 906,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 197 906,00 zł;
  3. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w 2017 r. wyniosła 12 917,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 12 917,00 zł;
  4. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2017 r. wyniosła 1 249 306,53 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 719 563,00 zł;
  5. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w 2017 r. wyniosła 5 075,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 5 075,00 zł.

III. Warunki przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
  1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  3. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
  4. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
  5. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
  6. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
  7. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj.:
   1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia (dotyczy wszystkich zadań),
   2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) (dotyczy wszystkich zadań),
   3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) (dotyczy wszystkich zadań),
   4. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie (dotyczy wszystkich zadań),
   5. zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, wydane przez Prezydenta Miasta (dotyczy zadania 1, 2 i 3),
   6. pozytywną opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań lokalowych i sanitarnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. poz. 1630) (dotyczy zadania 1 i 2),
   7. pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego o spełnieniu wymagań lokalowych i sanitarnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (dotyczy zadania 1 i 2),
   8. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry, która zostanie zatrudniona w placówce, zgodnie z art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dotyczy zadania 1, 2 i 3),
   9. statut placówki lub jego projekt (dotyczy zadania 4),
   10. regulamin placówki lub jego projekt (dotyczy zadania 4),
   11. dokumenty potwierdzające kwalifikacje dyrektora placówki oraz kadry, która zostanie zatrudniona w placówce, zgodnie z art. 97-99 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dotyczy zadania 4),
   12. zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na położenie placówki, a w przypadku obiegania się o zezwolenie – oświadczenie o przedłożeniu zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na położenie placówki, po jego otrzymaniu (dotyczy zadania 4),
   13. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług (dotyczy zadania 5).
 2. W konkursie na realizację:
  1. zadania 1 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
  2. zadania 2 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
  3. zadania 3 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
  4. zadania 4 zostaną wybrane dwie oferty (złożone odrębnie dla każdej placówki), które uzyskają największą liczbę punktów;
  5. zadania 5 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 3. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
  2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,
   w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
  4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych
   lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
  6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności
   i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
 4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 5. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
 6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3
  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 7. Oferta wspólna wskazuje:
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie;
  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
 1. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 IV.Warunki realizacji zadań.

 1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadań określą umowy, sporządzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (Dz. U. poz. 1300).
  W przypadku zadania 4, umowy wejdą w życie po przedłożeniu zleceniodawcy zezwoleń wydanych przez Wojewodę Łódzkiego na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 1. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
 4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

V. Koszty kwalifikowane.

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

 1. niezbędnych do realizacji zadania;
 2. przewidzianych w ofercie, a w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
 3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
 5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
 6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
 7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
 8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 VI. Koszty niekwalifikowane.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
 4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
 5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
 6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
 7. odliczony podatek VAT.

VII. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) i w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi, przy ul. Zachodniej 47.
 3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1. złożenie po terminie;
  2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
  3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
  4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
  5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
  6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
  8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
  9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
 4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
  1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
  2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym
   lub złożono je niekompletne.
 1. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie: bip.uml.lodz.pl oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy). Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 1 dzień od upływu terminu składania ofert i nie później niż 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 3. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 6. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.


VIII.
Kryteria i tryb wyboru ofert.

 1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
 2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
  2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
  3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,
   w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
  4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych
   lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
   – [od 0 do 5] pkt;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
  6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności
   i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań
   – [od -2 do 2] pkt;
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej
  niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania
  w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 2. O rozstrzygnięciu oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
 3. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty;
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 4. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków
  w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 5. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań:

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadań:

Zadanie 1:

Głównym celem realizacji zadania będzie wsparcie rodziny przez objęcie dzieci powyżej 3-go roku życia i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych), funkcjonujących w obszarze rewitalizacji.

Zadanie realizowane będzie m.in. poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka powinna funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dysponować odpowiednią bazą lokalową do jego realizacji. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji, określone w ww. ustawie.

Wykaz ulic obejmujących obszar rewitalizacji dostępny w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47.

Zadanie 2:

Głównym celem realizacji zadania będzie wsparcie rodziny przez objęcie dzieci powyżej 3-go roku życia i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych), funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji.

Zadanie realizowane będzie m.in. poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka powinna funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dysponować odpowiednią bazą lokalową do jego realizacji. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji, określone w ww. ustawie.

Wykaz ulic obejmujących obszar rewitalizacji dostępny w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47.

Zadanie 3:

Głównym celem realizacji zadania będzie wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Zadanie realizowane będzie m.in. poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Placówka powinna funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji, określone w ww. ustawie.

Zadanie 4:

Głównym celem realizacji zadania będzie prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie.

Zakłada się prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych każda dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Placówki winny zapewniać wychowanie dzieciom w różnym wieku, w tym dorastającym i usamodzielniającym się, umożliwiać wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu. Ponadto placówki winny współpracować z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą zobowiązane do realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Skierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego będą wydawane przez właściwy Zespół ds. Kierowania.

Zadanie 5:

Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie programów wspierających w formie warsztatów korekcyjno – edukacyjnych, skierowanych do niemniej niż 15 rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Uczestniczący w warsztatach rodzice powinni nabyć nowe umiejętności z zakresu opieki i wychowania, w tym: zwiększyć świadomość potrzeb dziecka, wzmocnić rolę rodzica, poprawić komunikację i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także pomiędzy rodzicami a instytucjami wspierającymi rodzinę, zmienić postawę, sposób wyrażania emocji, poprawić więzi rodzinne, nabyć umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych.

W ramach zadania podmiot powinien przeprowadzić rekrutację rodzin oraz wskazać sposób jej przeprowadzenia. Niezbędne będzie, przy prowadzeniu rekrutacji rodzin, nawiązanie ścisłej współpracy z Wydziałami Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Wydziałem Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
 2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
 1. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
 2. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) oraz pod nr tel. 42 638-47-38, 42 685-43-42.

Pliki do pobrania:

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (2017-12-14)>>>

 Wyniki konkursu:


Metryka strony i historia zmian