Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, oraz pierwszy etap konsultacji z mieszkańcami miasta Łodzi projektu

Załącznik
do zarządzenia Nr 6027/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, oraz pierwszy etap konsultacji z mieszkańcami miasta Łodzi projektu

§ 1. 1. Ogłaszam na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+.

 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. pierwszego etapu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, zwany dalej projektem Strategii stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 2. Celem konsultacji projektu Strategii, jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi.
 3. Jako grupę interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego, określa się mieszkańców miasta Łodzi.

§ 2. 1. Formularz konsultacyjny, który stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia wraz z projektem Strategii, będzie dostępny od dnia 21 grudnia 2020 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl/lodzjutra);
 3. w punktach informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153 w godzinach pracy urzędu.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, będą również rozesłane do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli.

§ 3. Pierwszy etap konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, dotyczących projektu Strategii, zostanie przeprowadzony w formach:

 1. protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych, które zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku, do których link dostępny będzie na stronie: www.lodz.pl/lodzjutra, które odbędą się w dniach:
  • 4.01.2021 r., godz. 17:00-19:00 – spotkanie w języku polskim,
  • 11.01.2021 r., godz. 11:00-12:00 – spotkanie dla dzieci,
  • 12.01.2021 r., godz. 11:00-12:30 – spotkanie dla młodzieży,
  • 19.01.2021 r., godz. 17:00-19:00 – spotkanie w języku angielskim,
  • 26.01.2021 r., godz. 17:00-19:00 – spotkanie w języku ukraińskim;
 2. telefonicznych dyżurów konsultacyjnych z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu pod numerem 042-638-44-53, które odbędą się w dniach:
  • 8.01.2021 r. w godz. 10:00-12:00,
  • 15.01.2021 r. w godz. 10:00-12:00,
  • 22.01.2021 r. w godz. 10:00-12:00,
  • 29.01.2021 r. w godz. 10:00-12:00;
 3. warsztatów konsultacyjnych, które przeprowadzone zostaną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku, do których zasady oraz link do zapisów dostępne będą na stronie: www.lodz.pl/lodzjutra, które odbędą się w dniach:
  • 9.01.2021 r. w godz. 10:00-13:00 – spotkanie dotyczące I filaru projektu Strategii „Łódź silna i odporna”,
  • 16.01.2021 r. w godz. 10:00-13:00 – spotkanie dotyczące II filaru projektu Strategii „Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju”,
  • 23.01.2021 r. w godz. 10:00-13:00 – spotkanie dotyczące III filaru projektu Strategii „Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy”,
  • 30.01.2021 r. w godz. 10:00-13:00 – spotkanie dotyczące IV filaru projektu Strategii „Łódź zachwycająca”;
 4. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, wyłącznie na formularzu konsultacyjnym.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy złożyć:

 1. drogą elektroniczną na adres: lodzjutra@uml.lodz.pl lub poprzez wypełnienie na stronie internetowej do której link zostanie podany na stronie www.lodz.pl/lodzjutra;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;
 3. poprzez wrzucenie do oznakowanej urny w jednym z punktów informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:
  Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153 w godzinach pracy urzędu oraz w miejscach i terminach wskazanych na stronie www.lodz.pl/lodzjutra;
 4. w filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi w godzinach ich funkcjonowania:
  • filia nr 2 – ul. Łagiewnicka 118,
  • filia nr 3 – ul. Osiedlowa 6,
  • filia nr 4 – ul. Franciszkańska 87a,
  • filia nr 5 – ul. Bojowników Getta 7,
  • filia nr 6 – ul. Marynarska 9,
  • filia nr 7 – ul. Aleksandrowska 12,
  • filia nr 8 – ul. Radlińskiej 2,
  • filia nr 9 – ul. Chryzantem 2,
  • filia nr 10 – ul. 11 Listopada 79,
  • filia nr 12 – ul. Zachodnia 12,
  • filia nr 13 – ul. Rojna 39,
  • filia nr 14 – ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
  • filia nr 15 – ul. Boya-Żeleńskiego 15,
  • filia nr 16 – ul. Motylowa 13,
  • filia nr 17 – ul. Mackiewicza 35,
  • filia nr 18 – ul. Wodnika 7,
  • filia nr 19 – ul. Żubardzka 3,
  • filia nr 21 – ul. Długosza 21/23,
  • filia nr 22 – ul. Tomaszewicza 2,
  • filia nr 23 – ul. Perla 9,
  • filia nr 25 – ul. Wileńska 59/63,
  • filia nr 26 – ul. Kostki Napierskiego 4,
  • filia nr 27 – ul. Popiełuszki 17,
  • filia nr 28 – ul. Zielona 77,
  • filia nr 29 – ul. Więckowskiego 32,
  • filia nr 31 – ul. Garnizonowa 38,
  • filia nr 32 – ul. Gdańska 8,
  • filia nr 33 – ul. Ossowskiego 4,
  • filia nr 35 – ul. Wróblewskiego 67,
  • filia nr 37 – ul. Sienkiewicza 67,
  • filia nr 38 – ul. Rewolucji 1905 r. nr 84,
  • filia nr 39 – ul. Pomorska 96a,
  • filia nr 40 – ul. Wschodnia 42,
  • filia nr 41 – ul. Narutowicza 91a,
  • filia nr 42 – ul. Lumumby 12,
  • filia nr 47 – ul. Brzeźna 10,
  • filia nr 49 – ul. Narutowicza 8/10,
  • filia nr 52 – ul. Keslinga 21,
  • filia nr 53 – ul. Jurczyńskiego 30a,
  • filia nr 54 – ul. Szaniawskiego 5a,
  • filia nr 55 – ul. Wilcza 7,
  • filia nr 56 – ul. Sacharowa 63,
  • filia nr 57 – ul. Bartoka 27,
  • filia nr 58 – ul. Zakładowa 50,
  • filia nr 59 – ul. Skalna 2,
  • filia nr 61 – ul. Tatrzańska 63,
  • filia nr 63 – ul. Tuwima 46,
  • filia nr 64 – ul. Zaolziańska 49,
  • filia nr 65 – ul. Przybyszewskiego 46/48,
  • filia nr 66 – ul. Natalii 4,
  • filia nr 69 – ul. Bednarska 24,
  • filia nr 70 – ul. Łączna 29/31,
  • filia nr 71 – ul. Cieszkowskiego 11a,
  • filia nr 72 – ul. Kadłubka 40,
  • filia nr 73 – ul. Piękna 35/39,
  • filia nr 74 – ul. Dąbrowskiego 91,
  • filia nr 75 – ul. Podhalańska 1,
  • filia nr 76 – ul. Lenartowicza 16,
  • filia nr 78 – ul. Tatrzańska 124,
  • filia nr 79 – ul. Rudzka 7.
 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
  1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji opinii zgłoszonych podczas protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych, telefonicznych dyżurów konsultacyjnych oraz warsztatów konsultacyjnych);
  2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 28 grudnia 2020 r. albo po 31 stycznia 2021 r. (w przypadku przekazanych drogą korespondencyjną decyduje data stempla pocztowego).

Metryka strony i historia zmian