Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2021
DPRG-UA-VI.6733.9.2021 9190BN
Data dokumentu: 25.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.9.2021
9190BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Koniakowskiej dz. nr: 256/1, 191/20 obręb W-1.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25.01.2021r. do 07.02.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 25.01.2021
DARG-UA-VI.6733.169.2020 909225BN
Data dokumentu: 25.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.01.2021 r.

DARG-UA-VI.6733.169.2020
909225BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Rosseta, Poetyckiej dz. nr: 6/6, 6/5, 9/5, 10/5, 9/11 obręb G-20

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25.01.2021r. do 07.02.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 25.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.170.2020 909233BN
Data dokumentu: 25.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 .01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.170.2020
909233BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Szczecińskiej, Warzywnej, Ratajskiej, Kłosowej dz. nr: 1/36, 1/32 obręb B-35; dz. nr 121/6 obręb B-36.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25.01.2021r. do 07.02.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 25.01.2021
DPRG-UA-X.6730.313.2020 Z
Data dokumentu: 21.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.01.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.313.2020
Z

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 21.01.2021r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-X.83.2021 umarzająca postępowanie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą oraz układem komunikacji wewnętrznej i miejscami postojowymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kurczaki (działki nr: 232/18, 232/19, 232/20, 232/21, 232/23, 232/29, 232/32, 632/17, części działek nr: 232/16, 232/22, 232/25, 232/26, 232/27, 232/28, 232/30, 232/31, obręb G-30).

Obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 22.01.2021 r. do 05.02.2021 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020r)., informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 21.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.146.2020 837505.KUW
Data dokumentu: 21.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.146.2020
837505.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 21 stycznia 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.20.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, dwóch odcinków linii kablowej SN 15kV wraz z dwoma mufami kablowymi SN 15kV, odcinka linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN 0,4kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 314/11, 314/25, 388/9 obręb geodezyjny W-47, 285/31 obręb geodezyjny W-45.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 stycznia 2021 r. do 05 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 21.01.2021
DPRG-UA-X.6730.100.2020 Z
Data dokumentu: 21.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.01.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.100.2020
Z

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 21.01.2021 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-X.84.2021 umarzająca postępowanie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą, układem komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kurczaki (działki nr: 232/18, 232/19, 232/20, 232/21, 232/23, 232/29, 232/32, 632/17, części działek nr: 232/16, 232/22, 232/28, 232/30, 232/31, obręb G-30).

Obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 22.01.2021 r. do 05.02.2021 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020 r)., informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 21.01.2021
DPRG-UA-X.6730.20.2020 DAR-UA-X.6730.130.2020 MCZ
Data dokumentu: 21.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.01.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.20.2020
DAR-UA-X.6730.130.2020
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2020 r. wydano w dniu 19.01.2021 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.73.2021, dla inwestycji polegającej na:

- budowie zespołu zabudowy przemysłowo-magazynowo-biurowej (pow. sprzedaży do 2000 m2) wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz układem komunikacyjnym

na terenie położonym w Łodzi pomiędzy ulicą Chocianowicką i drogą krajową nr 14, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych: 158/11, 159/3, 160/3, 161/2, 162/5, 165/5, 166/2, 167/2, 167/3, 167/4, 168/3, 170/4, 171/2, 172/3, 173/3, 174/2 i 175/10, części działek numer 158/16 i 158/17, fragmenty działek drogowych numer 122, 157/1, 158/1, 159/1, 162/3, 164/10, 165/2, 168/1, 170/2, 172/1, 173/1, 175/6, 176/1, 176/3 i 176/5 w obrębie geodezyjnym numer G-36 oraz część działki drogowej numer 92/3 w obrębie geodezyjnym numer G-38.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 22.01.2021 r. do dnia 04.02.2021 r.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 21.01.2021
DPRG-UA-IX.6730.244.2020 AKL
Data dokumentu: 19.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19-01-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.244.2020
AKL

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 19.01.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-IX.70.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Taborowej, na działce o numerze ewidencyjnym 111/36 obręb W-41.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20.01.2021 r. do 03.02.2021r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora (42 638 44 80 lub kierownika 42 638 44 32) oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dnia 24.12.2020r.).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:
Informację opracował(a): Agnieszka Klata
Data opracowania: 19.01.2021
DPRG-UA-X.6730.238.2020 DM
Data dokumentu: 19.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.01.2021r.

DPRG-UA-X.6730.238.2020
DM

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie pawilonu handlowo-usługowego z infrastrukturą techniczną o pow. sprzedaży do 865m2, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kossaka 10, na działkach o numerach.38, 39, 40/23 w obrębie G-6

 W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty zapoznania się z obwieszczeniem.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicz 5 i Wierzbowa 49. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu kierownika inspektora (42 - 638 54 44) oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5801/VIII/20 z dn. 02.12.2020r.).
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.01.2021r. do 27.01.2021r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Kowalczyk
Data opracowania: 19.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.7.2021 1505.TG
Data dokumentu: 18.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.7.2021
1505.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora TELENERG-BIS ENERGIA Sp. z o.o. 94-111 Łódź, ul. Dolinna 27, złożony w dniu 31 grudnia 2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych średniego napięcia, 15 kV oraz niskiego napięcia, 0,4 kV na terenie przy ul. Targowej, ul. Nawrot, ul. Wodnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 47/7, 58/18, 58/17, 32/19, 32/27, 57/7, 57/10, 57/9, 78/10, 77/27, 77/28, 77/26, 75/5, 77/17, obr. W-24.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 stycznia do 2 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 18.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.151.2020 848217.TG
Data dokumentu: 18.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.151.2020
848217.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 26 listopada 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.17.P.2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110kV pomiędzy RPZ Brzezińska i RPZ Radogoszcz oraz GPZ Janów i RPZ Brzezińska na terenie przy ul. Świtezianki, ul. Uroczej, ul. Stokowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 275/10,275/14,275/12, 276/7, 345/56, 345/22, obr. B-8, 216, 2/4, 230/4, 3, 2/5, obr. W-8.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 stycznia do 2 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 18.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.142.2020 830727.TG
Data dokumentu: 18.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.142.2020
830727.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 20 listopada 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 16. P. 2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Lęborskiej, ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki 350/52,350/53,350/21,350/22, obr. W-47.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 stycznia do 2 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 18.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.160.2020 M
Data dokumentu: 18.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.160.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 18.01..2021 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.19.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej / ul. Olechowskiej na częściach działek o numerach ewidencyjnych: nr 4/6 w obrębie geodezyjnym G-19 (na części działki nie objętej mpzp) i nr 19 w obrębie geodezyjnym G-20.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.01.2021 r. do 1.02.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 18.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.149.2020 M
Data dokumentu: 18.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.149.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 15.01.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.18.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Czapli na działkach o numerach ewidencyjnych 209/6, 225/6 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-11.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-43-17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.01.2021 r. do 1.02.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 18.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.6.2021 3902BN
Data dokumentu: 18.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.6.2021
3902BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Tatarczanej dz. nr: 17/8, 17/22, 18/9 obręb B-39.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.01.2021 r. do 2.02.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 18.01.2021
DPRG-UA-X.6730.217.2020 AK
Data dokumentu: 18.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2021r.

DPRG-UA-X.6730.217.2020
AK

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.)

obwieszczam

że po 20.01.2021 r. będzie można zapoznawać się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami w parterze, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zarzewskiej 41, na działkach o nr ewid. 195/1, 195/4 i fragmencie dz. drogowej nr 194/5 w obrębie G-04.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, pod numerem telefonu inspektora prowadzącego sprawę – 42 638-41-31, oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie do 9.02.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Król
Data opracowania: 18.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.153.2020 MS
Data dokumentu: 14.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.153.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 w dniu 14.01.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.11.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przeznaczonej do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Bulwarowej i ul. Okrężnej, na działkach nr 830/1, 832/1 w obrębie G-42.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.01.2021 r. do 28.01.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 14.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.137.2020 826944.KUW
Data dokumentu: 14.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.137.2020
826944.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14 stycznia 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.12.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej, ul. Paderewskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 84/107, 84/40, 601, 602 obręb geodezyjny G-12, 160/4, 160/5, 160/6 obręb geodezyjny G-13.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 14.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.147.2020 833164.KUW
Data dokumentu: 14.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.147.2020
833164.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14 stycznia 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.14.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Oskardowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 289/20, 289/21, 289/12, 289/13, 289/14, 289/15 obręb geodezyjny W-14.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 14.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.138.2020 826941.KUW
Data dokumentu: 14.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.138.2020
826941.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14 stycznia 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.13.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Hyrnej, ul. Obłocznej, w granicach działek ewidencyjnych nr 187/9, 187/37, 187/44 obręb geodezyjny W-10, 202/4 obręb geodezyjny W-11.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 14.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.136.2020 M
Data dokumentu: 14.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.136.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14.01.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 15 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wiskickiej na działkach o numerach ewidencyjnych 572/6, 67/7, 67/5, 557/7, 557/6, 70/30 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-55.

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15.01.2021 r. do 28.01.2021 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 14.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.162.2020 MS
Data dokumentu: 12.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.162.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy „Ponar - Jotes”, ul. Papiernicza 9, 92-312 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN-04 kV przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego na działce nr 1/19 (fragm.) w obrębie W-31.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14.01.2021 r. do 27.01.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 12.01.2021
DPRG-UA-VII.6730.63.2020 DAR-UA-VII.6730.166.2020 EP
Data dokumentu: 12.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12-01-2021r.

DPRG-UA-VII.6730.63.2020
DAR-UA-VII.6730.166.2020
EP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 12-01-2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.42.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, zjazdu z ul. Podchorążych, układu komunikacji wewnętrznej, niezbędnych urządzeń budowlanych, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych na działkach o numerach ewidencyjnych 53/5, 53/7, 53/8, 53/12, 53/13, fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 53/9, 53/10, oraz na fragmencie działki drogowej o numerze ewidencyjnym 39, w obrębie P-40.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 13-01-2021 r. do 27-01-2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.   
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
 Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dn. 24.12.2020 r.).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Piątek
Data opracowania: 12.01.2021
DPRG-UA-X.6730.258.2020 Z
Data dokumentu: 12.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.01.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.258.2020
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Jachowicza 15 (działka nr 35/1, części działek nr: 22/19, 22/24, części działek dr nr: 24/2, 24/3, obręb G-14).

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 12.01.2021 r. do 26.01.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, informuję, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, Al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32, oraz wypowiedzieć się na piśmie do dnia 02.02.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 12.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.166.2020 894536BN
Data dokumentu: 12.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.166.2020
894536BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. w dniu 11.01.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.10 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Dorszowej dz. nr: 50/6, 50/7, 50/5, 72/2, 50/10, 50/4 obręb G-49.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.01.2021r. do 26.01.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 12.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.133.2020 807420BN
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.133.2020
807420BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Nordyński Sp. j. w dniu 11.01.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.7.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej dz. nr: 384/2 obręb W-47, dz. nr 193/12 obręb W-48.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.01.2021 r. do 26.01.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.167.2020 894025BN
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.167.2020
894025BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Veolia Energia Łódź S.A. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jaracza, Kamińskiego, Rewolucji 1905 r., dz. nr: 156/3, 155/3, 155/5, 154/3, 157/5, 160/19, 160/20, 160/17 obręb S-2.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11.01.2021r. do 25.01.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.144.2020 841765.TG
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.144.2020
841765.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, złożonego i uzupełnionego w dniu 24 listopada 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 3. P. 2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Pancerniaków w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 98, 97/14, obr. P-40.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 do 26 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.154.2020 845502.TG
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.154.2020
845502.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, TERRA FIRMA DEVELOPMENT Sp. z o.o. 94-044 Łódź, ul. Przełajowa 22 B m.9B złożonego w dniu 26 listopada 2020 r., skorygowanego w dniu 10 grudnia 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 5. P. 2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie przy ul. Olechowskiej, ul. Przy rzece Augustówce w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 13/1, 34/32, obr. W-36.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 do 26 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VIII.6730.88.2020 PK
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.01.2021 r.

DPRG-UA-VIII.6730.88.2020
PK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.01.2021 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-VIII.8.2021

zawieszające z urzędu

do dnia 17 czerwca 2021 r. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zjazdu, sieci wodociągowej oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej b.n., na fragmencie działki nr 41 oraz na fragmencie działki drogowej nr 184/12 w obrębie B-17.

 Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu o zawieszeniu z urzędu postępowania zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 12.01.2021 r. do 26.01.2021 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi do odwołania ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi. Wobec powyższego, uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania pod numerem telefonu inspektora (42 638 51 21), a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, Al. Piłsudskiego 100, Al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2b, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42 638 51 21) lub kierownika (42 638 57 44).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Korwek
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.145.2020 841758.TG
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.145.2020
841758.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, złożonego w dniu 25 listopada 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 4. P. 2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia o długości ok. 261 m i 91 m oraz trzech słupów krańcowych średniego napięcia na terenie w rejonie ul. Paprociowej, ul. Brójeckiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 64/20, 64/24, 64/25, 65/8, 65/5, obr. G-54.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 do 26 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.3.2021 922324.TG
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.3.2021
922324.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 30 grudnia 2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia, 15 kV wraz z kanalizacją kablową z rur RHDPE na terenie przy ul. Wojska Polskiego, ul. Starosikawskiej w rejonie ulic: Obrońców Westerplatte, Kolektywnej, Józefa Mianowskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 91/32, 91/18, 88/49, 77/4, 88/48, 78/6, 78/5, 90/23, 77/5, 90/17, 90/1, obr. B-48.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 do 26 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.134.2020 818239BN
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.134.2020
818239BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. w dniu 11.01.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.6.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno dz. nr: 18/1, 27, 28/2 obręb P-10, dz. nr 72/3, 32/3 obręb P-3.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.01.2021r. do 26.01.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.130.2020 M
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.130.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 11.01.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 8 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wilanowskiej na działkach o numerach: 65/7, 65/11, 65/12, 65/23, 65/6, 65/13, 65/8, 65/21 w obrębie W-15.

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 12.01.2021 r. do 25.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.131.2020 M
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.131.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 11.01.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 9 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jasia i Małgosi na działkach o numerach: 70/147, 53/1 w obrębie P-33.

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 12.01.2021 r. do 25.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.156.2020 MS
Data dokumentu: 11.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.156.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Tabelowej na działkach nr 622/2 i 622/32 w obrębie G-42.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14.01.2021 r. do 27.01.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 11.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.152.2020 855300.KUW
Data dokumentu: 07.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.152.2020
855300.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie złącza kablowego SN 15kV oraz linii kablowych SN 15kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Brukowej, ul. Zbąszyńskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 81/6, 81/4, 79/15, 63/29, 63/24, 63/27 obręb geodezyjny B-31.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 07.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.164.2020 886153.KUW
Data dokumentu: 07.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.164.2020
886153.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Szczawnickiej, ul. Spartakusa, w granicach działek ewidencyjnych nr 237, 233, 159/6, 159/7, 159/2, 159/3, 159/4 obręb geodezyjny W-8.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 07.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.132.2020 M
Data dokumentu: 07.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.132.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 07.01.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 1 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gliszczyńskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 372/7, 372/9, 660/2, 660/3, 372/3, 678/7, 661/1, 661/2, 678/4, 678/3, 678/2, 678/8 znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-40.

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 08.01.2021 r. do 21.01.2021 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.90.2020 MS
Data dokumentu: 07.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.90.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora w dniu 07.01.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.2.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rogowskiej, na działce nr 101 (fragm.) w obrębie B-19.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11.01.2021 r. do 24.01.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 07.01.2021
DPRG-UA-X.6730.109.2020 EJK
Data dokumentu: 05.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5.01.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.109.2020
EJK

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek usługowy, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Potulnej 8, na działce o nr ewid. 590/1 w obrębie G-27.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 7.01.2021 r. do 21.01.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, informuję, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, Al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32, oraz wypowiedzieć się na piśmie do dnia 28.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 05.01.2021
DPRG-UA-VIII.6730.91.2020 (DAR-UA-VIII.6730.263.2020) AJ
Data dokumentu: 05.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05.01.2021 r.

DPRG-UA-VIII.6730.91.2020
(DAR-UA-VIII.6730.263.2020)
AJ

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – ze zmian.)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Glinianej 37÷45, na działkach nr 75, 76, 77, 78, 79/1 w obr. B-29.

 W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 3 dni od daty zapoznania się z obwieszczeniem.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe oraz poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
 Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 44 02 lub kierownika: 42 638 57 44 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dnia 13.10.2020 r.).
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07.01.2021 r. do 21.01.2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 05.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.157.2020 M
Data dokumentu: 04.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.157.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Granicznej, Tabelowej, Wiekowej, Laskowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 22/23, 22/24, 22/25, 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/32, 22/33, 22/35, 22/36, 22/45 znajdujących się w obrębie G-43 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 144/5, 141, 145/1, 172 znajdujących się w obrębie G-52.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 5 stycznia 2021 r. do 18 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 04.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.148.2020 M
Data dokumentu: 04.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.148.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Olkuskiej na działkach o numerach ewidencyjnych: dz. nr 61/5 znajdującej się w obrębie W-3 , dz. nr 1/4, 91/3, 92/1, 93/1, 88/4, 94/1, 89/3, 95/1, 89/4, 89/6, 90/6, 96/3, 96/5, 102/1, 103/3, 103/8, 103/6, 104/1, 104/12, 100/2, 105/1, 106/1, 101/9, 139/1, 140/1, 141/1, 133/5, 143/1, 136/3 znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-10.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 5 stycznia 2021 r. do 18 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 04.01.2021
DPRG-UA-X.6730.187.2020 Z
Data dokumentu: 04.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.01.2021r.

DPRG-UA-X.6730.187.2020
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-X.343.2020 z dnia 03.03.2020r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Jachowicza 15 (działka nr 35/1, części działek dr nr: 22/24, 24/2, 24/3, obręb G-14.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 05.01.2021r. do 19.01.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, informuję, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, Al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32, oraz wypowiedzieć się na piśmie do dnia 26.01.2021r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 04.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.159.2020 875945.TG
Data dokumentu: 04.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 stycznia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.159.2020
875945.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17, złożony w dniu 8 grudnia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn: „Budowa kanału sanitarnego w ulicy Kolumny od ulicy Zygmunta do wysokości posesji nr 121 wraz z odejściami w ulicę Bieszczadzką i odejściami bocznymi do posesji przyległych” na terenie przy ul. Kolumny, ul. Bieszczadzkiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 165/2, obr. G-54, 142/1, 172/2, 100/2, obr. G-48.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 5 do 19 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 04.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.168.2020 903375BN
Data dokumentu: 04.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.168.2020
903375BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Veolia Energia Łódź S.A. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Strzeleckiej, Wdzięcznej, Mulinowicza, św. Wojciecha, Kolumny dz. nr: 431/52, 431/2, 285/32, 431/53, 431/22, 431/21, 431/20, 431/19, 431/50, 285/106, 524/39, 524/41, 524/40, 519/5, 519/4, 285/74, 285/104, 449/3, 450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/3, 518, 517, 516/3, 515/2, 515/1, 285/81, 285/82, 285/83, 285/84, 285/85, 285/111, 285/71, 285/70, 454/1, 455/1, 457/2, 458/2, 477/49, 477/31, 477/32, 477/33, 477/34, 477/50, 285/112, 285/62, 285/63, 501/29, 501/31, 501/38 obręb G-29; dz. nr: 195/2, 19/2, 19/3 obręb G-45; dz. nr: 106/9, 106/20, 2/3, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/3, 7/4, 8/1 obręb G-46.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 05.01.2021r. do 18.01.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 04.01.2021
DPRG-UA-VI.6733.168.2020 903375BN
Data dokumentu: 04.01.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.01.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.168.2020
903375BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Veolia Energia Łódź S.A. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Strzeleckiej, Wdzięcznej, Mulinowicza, św. Wojciecha, Kolumny dz. nr: 431/52, 431/2, 285/32, 431/53, 431/22, 431/21, 431/20, 431/19, 431/50, 285/106, 524/39, 524/41, 524/40, 519/5, 519/4, 285/74, 285/104, 449/3, 450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/3, 518, 517, 516/3, 515/2, 515/1, 285/81, 285/82, 285/83, 285/84, 285/85, 285/111, 285/71, 285/70, 454/1, 455/1, 457/2, 458/2, 477/49, 477/31, 477/32, 477/33, 477/34, 477/50, 285/112, 285/62, 285/63, 501/29, 501/31, 501/38 obręb G-29; dz. nr: 195/2, 19/2, 19/3 obręb G-45; dz. nr: 106/9, 106/20, 2/3, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/3, 7/4, 8/1 obręb G-46.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 05.01.2021r. do 18.01.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 04.01.2021
Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2020
DPRG-UA-VI.6733.163.2020 MS
Data dokumentu: 30.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.163.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø90mm PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Plonowej, na działkach nr 71/52 (fragm.) oraz nr 92 w obrębie B-39.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.12.2020 r. do 13.01.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.122.2020 781472.KUW
Data dokumentu: 30.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.122.2020
781472.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 30 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.407.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Wiośnianej, ul. Choińskiej, ul. Dąbrowskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 1/12, 1/13, 1/14, 20/6, 27, 50/4, 50/5, 51/2, 51/3, 64/1, 64/2, 64/7, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18, 64/19, 64/21, 64/22, 64/23, 64/24, 64/25, 65/1, 66/1, 67/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 87/1, 88/1, 217/98, 217/99, 217/132, 217/133, 217/172, 217/173 obręb geodezyjny G-7.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 30.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.124.2020 792045.KUW
Data dokumentu: 30.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.124.2020
792045.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 30 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.406.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Słowackiego, ul. Łukasińskiego, ul. Leczniczej, w granicach działek ewidencyjnych nr 56/11, 45/10, 45/7, 45/9, 45/2, 44/5, 56/14, 162 obręb geodezyjny G-14.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 30.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.150.2020 855308.TG
Data dokumentu: 30.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.150.2020
855308.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora VEOLIA ENERGIA Łódź 92-550 Łódź, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 złożony w dniu 1 grudnia 2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Wschodniej, ul. Rewolucji 1905r., ul. Pomorskiej, ul. Płk. Jana Kilińskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 220, 219/1, 201/2, 201/1, 229/1, 197, 227, 228, 218/4, 203/1, 204/1, 205/2, 208, 289/2, 286/2, 285/2, 256/36, 256/51, 256/48, 256/43, obr. S-1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 30.12.2020
DPRG-UA-IX.6730.230.2020 DAR-UA-IX.6730.393.2020 SW wg
Data dokumentu: 30.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 30.12.2020 r.

DPRG-UA-IX.6730.230.2020
DAR-UA-IX.6730.393.2020
SW wg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30.12.2020 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.1900.2020.

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziarnistej na działkach o numerach ewidencyjnych 196/10, 196/11, 196/12 oraz na części dz. nr 195/9 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30.12.2020 do 13.01.2021.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z zm.).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. - Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 55 67, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 638-55-67; kierownika: 42 638-44-32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 30.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.129.2020 M
Data dokumentu: 29.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.129.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 29.12.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 405 .P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gibalskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 317/15, 317/11 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-23.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 30.12.2020 r. do 12.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.166.2020 894536BN
Data dokumentu: 28.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.166.2020
894536BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Dorszowej dz. nr: 50/6, 50/7, 50/5, 72/2, 50/10, 50/4 obręb G-49.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.12.2020 r. do 11.01.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek 


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.106.2020 M
Data dokumentu: 28.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.106.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 28.12.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.400.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na : budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Taborowej w granicach działek ewid. o nr: 8/1 (na części działki nie objętej mpzp), 11/22, 11/23 w obr. W-39.

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29.12.2020 r. do 11.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.91.2020 M
Data dokumentu: 28.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.91.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 28.12.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 399 .P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej / Ściegiennego na działkach o numerach: 204/21, 185 w obrębie W-6 oraz na działkach o numerach: 30/1, 30/2, 59/1, 31/13, 32/2, 32/5, 32/3, 32/4, 44/1, 44/2, 44/3, 49/2, 49/4, 48, 247/28, 247/29, 45/2, 45/1 w obrębie B-52.

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29.12.2020 r. do 11.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.165.2020 885211.TG
Data dokumentu: 28.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.165.2020
885211.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17, złożony w dniu 11 grudnia 2020 r. skorygowany w dniu 23 grudnia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź- Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych rozbudową układu drogowego.” na terenie przy ul. Wojska Polskiego, ul. Franciszkańskiej, ul. Widok w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 95/17, 95/80, 98, 91/32, 97, 96/3, 67/16, 95/84, 91/3, 91/1, 109/16 , obr. B-48, 1/86, 1/11, 1/12, 2/7, 2/8, 49/2, 1/39, 50/1, 1/23, 1/24, 1/63, 1/46, 1/27, 1/61, 1/54, 1/17, obr. .B-54.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.135.2020 826942.TG
Data dokumentu: 28.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.135.2020
826942.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 18 listopada 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 401. P. 2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm o długości ok. 130 m na terenie przy ul. Bolesławów w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 242/12, obr. W-38.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.107.2020 M
Data dokumentu: 28.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.107.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 28.12.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.404.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Rżewskiego przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rżewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 109/24, 110/7, 110/35, 120/8, 120/28, 121/10, 120/52 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-20.

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29.12.2020 r. do 11.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.12.2020
DPRG-UA-IX.6730.222.2020 KS
Data dokumentu: 28.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28-12-2020 r.

DPRG-UA-IX.6730.222.2020
KS
wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, w tym sieci/instalacji zewnętrznych, urządzeń kanalizacji lokalnej, drogi dojazdowej i komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Listopadowej 28 na działkach nr 77/22, 77/23, 77/9, 77/13 i 77/25 w obrębie W-10.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30.12.2020 r. do 12.01.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 19.01.2021 r. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.

Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowa 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49. Ponadto strony mogą telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektor – 42 638-55-67) oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5801/VIII/20 z dn. 02.12.2020 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 28.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.140.2020 829680.TG
Data dokumentu: 28.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.140.2020
829680.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17, złożonego w dniu 20 listopada 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 403. P. 2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Obywatelskiej, Al. Jana Pawła II w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 325/12, 325/50, 325/51, 325/24, 325/37, 325/26, obr. G-1.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.118.2020 M
Data dokumentu: 24.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.118.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - MLP Łódź II Spółki z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, w dniu 24.12.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.398.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN przewidzianej do realizacji w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września na działkach o numerach: 191/10, 192/6, 192/8 w obrębie W-36.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 24.12.2020 r. do 07.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 24.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.108.2020 M
Data dokumentu: 22.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.108.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Miasta Łódź, które reprezentuje Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, Pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik, w dniu 22.12.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 397 .P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Zajączkowskiego przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zajączkowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 102/1, 106/2, 107/2, 109/24, 109/25 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-20.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 24.12.2020 r. do 07.01.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 22.12.2020
DPRG-UA-X.6730.29.2020 DAR-UA-X.6730.342.2020 MCZ
Data dokumentu: 22.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-X.6730.29.2020
DAR-UA-X.6730.342.2020
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2020 r. wydano w dniu 22.12.2020 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1880.2020, dla inwestycji polegającej na

budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdami z ulic Oksywie i Orłowskiej

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Oksywie 7, na terenie oznaczonym, jako działka o numerze ewidencyjnym 217 oraz fragmenty działek drogowych numer 218/1 i 266/10 w obrębie geodezyjnym numer G-50.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 23.12.2020 r. do dnia 5.01.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 22.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.112.2020 761979.TG
Data dokumentu: 21.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.112.2020
761979.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, złożonego w dniu 26 października 2020 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 396. P. 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi ul. Dworzaczka na terenie przy ul. Józefa Dworzaczka, ul. Kryształowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 29/4, 29/7, 29/8, 115/19, 115/29, 115/30, 115/31, obr. B-20.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.12.2020
DPRG-UA-IX.6730.34.2020 KTW
Data dokumentu: 21.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 21.12.2020 r.

DPRG-UA-IX.6730.34.2020
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21.12.2020 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.2868.2020

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz budynku magazynowo-biurowego (działalność w zakresie logistyki, magazynowania, montażu, konfekcjonowania z dopuszczeniem innych nieuciążliwych produkcji i usług - bez handlu detalicznego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem terenu przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej na działkach nr 119/8, 118/8, 598/9, 117/12, 416/13, 416/7, 415/3, 415/5, 116/1 i 115/2 w obrębie W-48.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21.12.2020 do 04.01.2021.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z zm.).
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5801/VIII/20 z dn. 02.12.2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 – 638 53 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 53 49; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki II

Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 21.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.154.2020 845502.TG
Data dokumentu: 21.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.154.2020
845502.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora TERRA FIRMA DEVELOPMENT Sp. z o.o. 94-044 Łódź, ul. Przełajowa 22 B m.9 B, złożony w dniu 26 listopada 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie przy ul. Olechowskiej, ul. Przy rzece Augustówce w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 13/1, 34/32, obr. W-36.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.151.2020 848217.TG
Data dokumentu: 21.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.151.2020
848217.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 26 listopada 2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110kV pomiędzy RPZ Brzezińska i RPZ Radogoszcz oraz GPZ Janów i RPZ Brzezińska na terenie przy ul. Świtezianki, ul. Uroczej, ul. Stokowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 275/10,275/14,275/12, 276/7, 345/56, 345/22, obr. B-8, 216, 2/4, 230/4, 3, 2/5, obr. W-8.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.149.2020 M
Data dokumentu: 21.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.149.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Czapli na działkach o numerach ewidencyjnych 209/6, 225/6 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-11.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 638-43-17; kierownika – 42 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 21.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.133.2020 807420BN
Data dokumentu: 21.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.133.2020
807420BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej dz. nr 384/2 obręb W-47, dz. nr 193/12 obręb W-48.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.12.2020r. do 4.01.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 21.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.111.2020 761980.TG
Data dokumentu: 21.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104


Łódź, dnia 21 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.111.2020
761980.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, złożonego w dniu 26 października 2020 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.395.P.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi, ul. Jeziorańskiego na terenie przy ul. Gen. Antoniego Jeziorańskiego, ul. Józefa Zajączkowskiego, ul. Andrzeja Rosickiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 102/5, 105/6, 106/6, 106/13, 107/5, 109/24, 109/25, 120/13, 120/61, 121/40, 121/39, 120/59, 120/54, obr. B-20.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.134.2020 818239BN
Data dokumentu: 21.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.134.2020
818239BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno dz. nr 18/1, 27, 28/2 obręb P-10, dz. nr 72/3, 32/3 obręb P-3.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.12.2020 r. do 4.01.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 21.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.127.2020 792063.KUW
Data dokumentu: 17.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.127.2020
792063.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 17 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.394.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolejowej, w granicach działki ewidencyjnej nr 20/14 obręb geodezyjny G-24.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 18 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 17.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.115.2020 780754.KUW
Data dokumentu: 17.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.115.2020
780754.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 17 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.392.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w granicach działek ewidencyjnych nr 387/1, 388/1, 390/2, 392/6, 394/2 obręb geodezyjny G-43 oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w granicach działek ewidencyjnych nr 427/146, 369/3, 369/4, 369/1, 373/1, 374/1, 381/1, 382/1, 383/1, 387/1 obręb geodezyjny G-43, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Ustronnej.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 18 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 17.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.126.2020 792039.KUW
Data dokumentu: 17.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.126.2020
792039.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 17 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.393.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Włodarskiej, ul. Żywicznej, ul. Rokicińskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 371/7, 865, 875/1, 899 obręb geodezyjny W-40.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 18 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 17.12.2020
DPRG-UA-IX.6730.311.2020 KS
Data dokumentu: 16.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16-12-2020 r.

DPRG-UA-IX.6730.311.2020
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 16.12.2020 r. postanowieniem nr DPRG-UA-IX.339.2020 sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji DAR-UA-IX.997.2020 z dnia 14.07.2020 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, w tym zjazdu z ul. Ziarnistej, sieci/instalacji zewnętrznych, urządzeń kanalizacji lokalnej i drogi dojazdowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziarnistej na działkach nr 989/9, 989/10, 989/11, 989/12, częściach działek nr 989/8, 989/13, 989/14 i 990/1 w obrębie W-40 oraz części działki drogowej nr 439 w obrębie W-38.

 Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.12.2020 r. do 30.12.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5801/VIII/20 z dn. 02.12.2020 r.), uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 16.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.132.2020 M
Data dokumentu: 16.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.132.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie / rozbudowie sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gliszczyńskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 372/7, 372/9, 660/2, 660/3, 372/3, 678/7, 661/1, 661/2, 678/4, 678/3, 678/2, 678/8 znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-40.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora - 42 638-43-17; kierownika – 42 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 16.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.87.2020 M
Data dokumentu: 15.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.87.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 15.12.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.391.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wiskickiej na działkach o numerach ewidencyjnych 149/1, 142/4 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-33.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 15.12.2020
DPRG-UA-X.6730.65.2020 DAR-UA-X.6730.269.2020 JR
Data dokumentu: 15.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.12.2020r.

DPRG-UA-X.6730.65.2020
Poprzedni nr DAR-UA-X.6730.269.2020
JR

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15.12.2020r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X. 1833 .2020 dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej (magazynowanie produktów dla dziewiarni), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych 38, na fragmencie działki o nr ewidencyjnym 105/3 w obrębie G-55, o powierzchni 1640 m2.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 16.12.2020r. do 29.12.2020r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020r)., informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 15.12.2020
DPRG-UA-X.6730.61.2020 DAR-UA-X.6730.257.2020 JR
Data dokumentu: 15.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.12.2020r.

DPRG-UA-X.6730.61.2020
Poprzedni nr DAR-UA-X.6730.257.2020
JR

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15.12.2020r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X.1834.2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych, na działce o numerze ewidencyjnym 105/31 w obrębie G-55.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 16.12.2020r. do 29.12.2020r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020r)., informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 15.12.2020
DPRG-UA-X.6730.67.2020 DAR-UA-X.6730.310.2020 JR
Data dokumentu: 15.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.12.2020r.

DPRG-UA-X.6730.67.2020
Poprzedni nr DAR-UA-X.6730.310.2020
JR

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15.12.2020r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X. 1835.2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Naturalnej, na działce o numerze ewidencyjnym 123/28 w obrębie G-56.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 16.12.2020r. do 29.12.2020r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020r)., informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 15.12.2020
DPRG-UA-VIII.6730.177.2020
Data dokumentu: 15.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.12.2020 r.

DPRG-UA-VIII.6730.177.2020

Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 15.12.2020 r. wydano postanowienie Nr DPRG-UA-VIII.338.2020 o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji Nr DPRG-UA-VIII.1618.2020 z dnia 03.11.2020 r. o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali magazynowej, budynku socjalno-biurowego, bocznicy kolejowej, utwardzonych placów pod kontenery, komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 130 na działkach o nr ewidencyjnych 192/14, 192/15, 191/2 obręb B- 32, 1/7 obręb B-31 i fragmentach działek 31/4, 192/16, 31/3 obręb B-32.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 16.12.2020 r. do 30.12.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, tel. (42) 638-51-29.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 15.12.2020
DPRG-UA-VII.6730.110.2020 EO
Data dokumentu: 15.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15-12-2020 r.

DPRG-UA-VII.6730.110.2020  
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15-12-2020 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.1825.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Laskowickiej 63, na działce o numerze ewidencyjnym 134 w obrębie P-35.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16-12-2020 r. do 30-12-2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
 Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dnia 13-10-2020 r.).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 15.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.120.2020 791465.TG
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.120.2020
791465.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 5 listopada 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 388. P. 2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej, złącza kablowego niskiego napięcia, linii kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kanalizacją kablową oraz stanowiska słupowego średniego napięcia na terenie przy ul. Strykowskiej w rejonie ul. Chromowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 77/26, 77/27, 77/44, 77/40, obr. B-20, 144/26, 144/23, 144/17, obr. W-1.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 do 29 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.121.2020 BN
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.121.2020
BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 14 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.389.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Arniki, Henrykowskiej dz. nr: 21/7, 22, 51/5 obręb W-17.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 14 grudnia 2020 r. do 28 grudnia 2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-IX.6730.105.2020 KTW
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14-12-2020 r.

DPRG-UA-IX.6730.105.2020
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 11.12.2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.1806.2020

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków chłodni, budynku z urządzeniami rekreacyjnymi (sauna, siłownia), wiaty i urządzeń budowlanych (w tym: utwardzenie terenu, budowa stanowisk postojowych, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej, wody i urządzeń kanalizacji sanitarnej) w ramach rozbudowy istniejącego zakładu garmażeryjnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Trakcyjnej, na działkach nr 39/2 i 39/3 w obrębie W-37.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie 14.12.2020 r. do 28.12.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z zm.).
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5801/VIII/20 z dn. 02.12.2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 – 638 53 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 53 49; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.158.2020 MS
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.158.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN-15kV i nN-04 kV, złącza kablowego SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza kablowo-pomiarowego nN-04 kV oraz słupa linii napowietrznej nN-04 kV przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Gerberowej i ul. Sołeckiej na działkach nr 302/7, 314/1, 339/6, 326/11, 326/26, 347/1, 340/2 w obrębie W-44.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.12.2020 r. do 28.12.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-X.6733.1.2020 MCH
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-X.6733.1.2020
MCH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi, w dniu 14.12.2020r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-X.390.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie pomieszczeń magazynowych w budynku warsztatowym, na pomieszczenia socjalne, na potrzeby istniejącego warsztatu na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5, część działki nr: 3 w obrębie G-15.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.12.2020 r. do 28.12.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 43 67, kierownika 42-638 44 32.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki V

Lidia Czarczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.161.2020 MS
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.161.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

 że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/40 mm PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Świętojańskiej, na działkach nr 276/9, 276/14, 276/15, 276/16, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/21, 276/22, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/28, 276/29, 276/30, 276/31 w obrębie G-22.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.12.2020 r. do 28.12.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.145.2020 841758.TG
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.145.2020
841758.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora złożony w dniu 25 listopada 2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia o długości ok. 261 m i 91 m oraz trzech słupów krańcowych średniego napięcia na terenie w rejonie ul. Paprociowej, ul. Brójeckiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 64/20, 64/24, 64/25, 65/8, 65/5, obr. G-54.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 do 29 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.153.2020 MS
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.153.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63/40 mm PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Bulwarowej i ul. Okrężnej, na działkach nr 830/1 i 832/1 w obrębie G-42.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.12.2020 r. do 28.12.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.129.2020 M
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.129.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie / rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gibalskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 317/15, 317/11 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-23.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 grudnia 2020 r. do 28 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-X.6730.10.2020 DAR-UA-X.6730.204.2020 MCZ
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.10.2020
DAR-UA-X.6730.204.2020
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2020 r. wydano w dniu 14.12.2020 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1809.2020, dla inwestycji polegającej na :

  • budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (pow. sprzedaży do 350 m2) wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej i Kongresowej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 350/19 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 16.12.2020 r. do dnia 29.12.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-X.6730.11.2020 DAR-UA-X.6730.247.2020 MCZ
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.11.2020
DAR-UA-X.6730.247.2020
MCZ

Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2020 r. wydano w dniu 14.12.2020 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1810.2020, dla inwestycji polegającej na :

  • budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej i Strażackiej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 475/13, 475/15, części działek numer 475/7 i 476/11 oraz fragment działki drogowej numer 548/8 w obrębie geodezyjnym numer G-27.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 16.12.2020 r. do dnia 29.12.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-X.6730.13.2020 DAR-UA-X.6730.270.2020 MCZ
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.13.2020
DAR-UA-X.6730.270.2020
MCZ

Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2020 r. wydano w dniu 14.12.2020 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1811.2020, dla inwestycji polegającej na : 

  • budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym, uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z ulicy Kongresowej

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej i Kongresowej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 350/19 oraz części działek drogowych numer 422/25, 422/47, 350/17, 350/18, 350/19, 189/10, 189/69, 597/89 i 597/90 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 16.12.2020 r. do dnia 29.12.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi Z-ca Dyrektora Wydział Urbanistyki i Architektury Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-X.6730.14.2020 DAR-UA-X.6730.271.2020 MCZ
Data dokumentu: 14.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.12.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.14.2020
DAR-UA-X.6730.271.2020
MCZ

Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2020 r. wydano w dniu 14.12.2020 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1812.2020, dla inwestycji polegającej na : 

  • budowie budynku usługowego (handlowego o pow. sprzedaży do 1950 m2) wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z ulicy Kongresowej

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej i Kongresowej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 350/19 oraz części działek drogowych numer 422/25, 422/47, 350/17, 350/18, 350/19, 189/10, 189/69, 597/89 i 597/90 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 16.12.2020 r. do dnia 29.12.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 14.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.160.2020 M
Data dokumentu: 11.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.12.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.160.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej / ul. Olechowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 4/6 w obrębie G-19 i nr 19 w obrębie G-20.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 28 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 11.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.146.2020 837505.KUW
Data dokumentu: 10.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.146.2020
837505.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kontenerowej wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, dwóch odcinków linii kablowej SN 15kV wraz z dwoma mufami kablowymi SN 15kV, odcinka linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN 0,4kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 314/11, 314/25, 388/9 obręb geodezyjny W-47, 285/31 obręb geodezyjny W-45.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 grudnia 2020 r. do 25 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 10.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.137.2020 826944.KUW
Data dokumentu: 10.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.137.2020
826944.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej, ul. Paderewskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 84/107, 84/40, 601, 602 obręb geodezyjny G-12, 160/4, 160/5, 160/6 obręb geodezyjny G-13.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 grudnia 2020 r. do 25 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 10.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.88.2020 741429.KUW
Data dokumentu: 10.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.88.2020
741429.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 10 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.384.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Minerskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 533/3, 533/4 obręb geodezyjny P-15.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 grudnia 2020 r. do 25 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 10.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.125.2020 792041.KUW
Data dokumentu: 10.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.125.2020
792041.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 10 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.385.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Mirtowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 568/1, 544/4 obręb geodezyjny W-47.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 grudnia 2020 r. do 25 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 10.12.2020
DPRG-UA-V.6740.2.10.2020 851757.RJ
Data dokumentu: 09.12.2020
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 30 listopada 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy dróg F i H na odcinku od ul. Narutowicza/Wschodnia do ul. Narutowicza bez skrzyżowania.

 Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

  1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb S-6: 32/17, 37/4, 38/29, 38/26, 492, 31/7;
  2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: obręb S-6: dz. nr 29/2 (29/3, 29/4), 32/16 (32/28, 32/29), 32/18 (32/22, 32/23), 32/19 (32/30, 32/31, 32/32, 32/33), 33/7 (33/8, 33/9), 34/6 (34/8, 34/9), 35 (35/3, 35/4), 38/13 (38/30, 38/31), 38/22 (38/32, 38/33, 38/34, 38/35); 38/24 (38/36, 38/37), 39/14 (39/16, 39/17), 42/3 (42/14, 42/15), 42/7 (42/17, 42/16, 42/18), 42/8 (42/12, 42/13), 43/3 (43/13, 43/12, 43/14), 491 (491/1, 491/2); obręb S-1 dz. nr 538/2 (538/4, 538/3);
     (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
  3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb S-6: dz. nr 32/19, 32/18, 42/7, 38/22, 38/13, 36/10; obręb S-1 dz. nr 407/49, 547, 38/28 i 38/27;
  4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb S-1 dz. nr 407/49, 540/2, 540/1, 546, 547, 538/1, 539.

 Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
 Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w UMŁ, w tym również w Wydziale Urbanistyki i Architektury (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5751/VIII/20 z dnia 27 listopada 2020 r.). W związku z w/w ograniczeniami, w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, strony mogą się kontaktować wyłącznie telefonicznie (tel. 42-638-46-77), drogą elektroniczną: platforma ePUAP lub e-mailem r.jendrys@uml.lodz.pl, bądź korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90 – 926 Łódź, ul. Piotrkowska 110.
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 9 grudnia 2020 r.
 Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.10.2020
851757.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi 

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 09.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.144.2020 841765.TG
Data dokumentu: 07.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.144.2020
841765.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora złożony w dniu 24 listopada 2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Pancerniaków w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 98, 97/14, obr. P-40.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 do 22 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 07.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.103.2020 BN
Data dokumentu: 07.12.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 grudnia 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.103.2020
BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 7 grudnia 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.381.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rogowskiej na dz. nr 101, 1/30 obręb B-19.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 7 grudnia 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 07.12.2020
DPRG-UA-VI.6733.83.2020 BN