Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.355.2019 M
Data dokumentu: 07.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  07.01.2020 r. 

DAR-UA-VI.6733.355.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.1.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Bałtyckiej w obrębie G-30, działki: nr 514/13, 498/1, 497/1 (497/4),  496/1 (496/2), 495/1 (495/2), 494 (494/1), 493/2 (493/5), 493/1 (493/3), 481/6 (481/7), 480/6  (480/7), 479/2 (479/3), 478/1 (478/3) - w nawiasach podano nr działek inwestycji po podziale  zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.7.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.01.2020 r. do 22.01.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.01.2020
DAR-UA-VI.6733.404.2019 773435.KUW
Data dokumentu: 07.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.404.2019
773435.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 20 grudnia 2019 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Olechowskiej i ul. Perkalowej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 111, 8/11 obręb geodezyjny G-19.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.01.2020 r. do 22.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 07.01.2020
DAR-UA-VI.6733.345.2019 M
Data dokumentu: 07.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  07.01.2020 r. 

DAR-UA-VI.6733.345.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.2.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Józefów 82 na terenie w granicach działek nr ewid.: nr 1/5 w obrębie G-47 i nr 100 w obrębie  G-46.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.01.2020 r. do 22.01.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.01.2020
DAR-UA-VI.6733.357.2019 689355.TG
Data dokumentu: 07.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 7 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.357.2019
689355.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 14 listopada 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.3.P.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Pogranicznej, ul. Czechosłowackiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 44/25, 44/24, 44/32, 164/21, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, obr. W-15.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 8 do 22 stycznia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 07.01.2020
DAR-UA-VI.6733.390.2019 745990.TG
Data dokumentu: 03.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.390.2019
745990.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora TDG12 Sp. z o.o. NR2 Sp. K. 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 2 z dnia 10 grudnia 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie przy ul. Gabriela Narutowicza, ul. Konstytucyjnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 1/78, 1/36, obr. S-5, 43/6, 43/7, 43/8, obr. S-4.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 7 do 21 stycznia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 03.01.2020
DAR-UA-VI.6733.376.2019 713516BN
Data dokumentu: 02.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.376.2019
713516BN


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PSG Sp. z o.o., złożony w dniu 26.11.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pabianickiej dz. nr: 114/22, 114/23, 114/24, 114/25, 114/77, 114/41, 114/66 obręb G-24.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 2.01.2020 r. do 15.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 02.01.2020
DAR-UA-IX.6730.445.2019 KS
Data dokumentu: 02.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02-01-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.445.2019
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Iglastej na działce nr 42/28 w obrębie W-44.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 07.01.2020 r. do 20.01.2020 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 02.01.2020
DAR-UA-IX.6730.444.2019 KS
Data dokumentu: 02.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02-01-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.444.2019
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Iglastej na działce nr 42/27 w obrębie W-44.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 07.01.2020 r. do 20.01.2020 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 02.01.2020
DAR-UA-VII.6733.15.2019 L
Data dokumentu: 31.12.2019
Treść:

 Łódź, dnia 31-12-2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926  Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VII.6733.15.2019
L

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 02.12.2019 r., w dniu 31.12.2019 r. wydano decyzję Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VII.420.P.2019 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Listopadowej w Łodzi na terenie obejmującym działki nr 77/9, 77/13, 77/25 i fragment działki nr 77/24 w obrębie W-10 oraz fragment działki drogowej nr 334/52 w obrębie W-9
 Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p., tel. 42 / 638-42-34).
 Obwieszczenie o ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 02.01.2020 r. do 16.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II

Jolanta Knul

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 31.12.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (21.01.2020 12:29)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 25219

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony