Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
SKO.4151.18.2020; DAR-UA-VI.408.P.2019
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zawiadamiające o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VI.408.P.2019 9 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Łodzi na terenie przy ul. Chłodnikowej/ul. Kurczaki/sięgacz do ul. Bałtyckiej w granicach działek ewid. nr 164/38, 164/51, 164/46, 164/48, 164/47,387/21, 387/27, 387/26, 411, 410/5, 410/6 i 408 w obrębie G-30

Pliki do pobrania: WUA_obw_sko_chlodnikowa_20200318.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-VI.6733.70.2020 MS
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.70.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działce nr 10/3, 440, 33/6, 37/13, 37/19, 37/21 w obrębie W-38 usytuowanego przy ul. Dworcowej polegającego na budowie linii kablowych 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek przy ul. Dworcowej.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.03.2020 r. do 20.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-VI.6733.76.2020 MS
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.76.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działce nr 74/1 w obrębie G-41 usytuowanego przy ul. Wojewódzkiej polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø110 mm PE.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.03.2020 r. do 20.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-VI.6733.77.2020 MS
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.77.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 99/18, 113/10 w obrębie G-50 usytuowanego przy ul. Zarzecznej i ul. Zamulnej polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 mm PE.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.03.2020 r. do 20.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-X.6730.10.2018 Z
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 04.03.2020 r.

DAR-UA-X.6730.10.2018
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256),

zawiadamiam

że w dniu 04.03.2020 r. została wydana Decyzja Nr DAR-UA-X.346.2020 umarzająca postępowanie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z garażami, miejscami parkingowymi, zjazdami oraz przyłączami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Nad Jasieniem 39 (działki nr: 331, 332/1, 333/2, 354, część działki dr nr 325/41 w obrębie G-1 oraz część działki dr nr 60/1 w obrębie G-10).
Z treścią decyzji, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – w pokoju 201 (budynek G - wejście z Pasażu Schillera), w godzinach: w poniedziałki oraz od środy do piątku od 8.00 do 16.00 a we wtorki od 9.00 do 17.00 oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie w przedmiocie wydania ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 05.03.2020 r. do 19.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-X.6730.8.2018 Z
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 04.03.2020 r.

DAR-UA-X.6730.8.2018
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256),

zawiadamiam

że w dniu 04.03.2020 r. została wydana Decyzja Nr DAR-UA-X.345.2020 umarzająca postępowanie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z garażami, miejscami parkingowymi, zjazdami oraz przyłączami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Nad Jasieniem 39 (działki nr: 331, 332/1, 333/2, 354, część działki dr nr 325/41 w obrębie G-1 oraz część działki dr nr 60/1 w obrębie G-10).
Z treścią decyzji, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – w pokoju 201 (budynek G - wejście z Pasażu Schillera), w godzinach: w poniedziałki oraz od środy do piątku od 8.00 do 16.00 a we wtorki od 9.00 do 17.00 oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie w przedmiocie wydania ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 05.03.2020 r. do 19.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-X.6730.441.2019 Z
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 04.03.2020 r.

DAR-UA-X.6730.441.2019
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam

że w dniu 04.03.2020 r. zostało wydane Postanowienie Nr DAR-UA-X.68.2020 zawieszające postępowanie administracyjne dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą, układem komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kurczaki (działki nr: 232/18, 232/19, 232/20, 232/21, 232/23, 232/29, 232/32, 632/17, części działek nr: 232/16, 232/22, 232/28, 232/30, 232/31, obręb G-30).
 Z postanowieniem strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 05.03.2020 r. do 12.03.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-VI.6733.406.2019 M
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.406.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.59.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Parandowskiego w granicach działek ewid. o nr: 222/5, 222/4, 223/5 w obr. W-42.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 5 marca 2020 r. do 19 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-VI.6733.9.2020 40393.KUW
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.9.2020
40393.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 4 marca 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.58.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Budy, w granicach działek ewidencyjnych nr: 89/1, 89/3 obręb geodezyjny W-4.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 05.03.2020 r. do 19.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-VI.6733.48.2020 BW
Data dokumentu: 04.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.48.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Miasta Łódź - reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Kowalewską – Wójcik, Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji zajezdni tramwajowej ET2, polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie i remoncie w ramach zadania „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217 - działki nr 77/8, 77/9, 178/4, 178/5, 178/6, 178/8, 178/10, 178/11 w obrębie G-37, działka nr 1/9 w obrębie G-39 i działka nr 1/75 w obrębie G-40.
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 05.03.2020 r. do 18.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 04.03.2020
DAR-UA-X.6730.266.2019 Z
Data dokumentu: 03.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 03.03.2020 r.

DAR-UA-X.6730.266.2019
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 256),

zawiadamiam

że w dniu 03.03.2020 r. została wydana Decyzja Nr DAR-UA-X.343.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jachowicza 15 (działka nr 35/1, części działek dr nr: 22/24, 24/2, 24/3, obręb G-14).
 Z treścią decyzji, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – w pokoju 201 (budynek G - wejście z Pasażu Schillera), w godzinach: w poniedziałki oraz od środy do piątku od 8.00 do 16.00 a we wtorki od 9.00 do 17.00 oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 03.03.2020 r. do 17.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 03.03.2020
DAR-UA-VI.6733.75.2020 BW
Data dokumentu: 03.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.75.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Scaleniowej (działki nr 537/2, 548/1, 548/11, 548/19 i 548/24 w obrębie G-42).
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 05.03.2020 r. do 18.03.2020 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 03.03.2020
DAR-UA-VI.6733.12.2020 46962.TG
Data dokumentu: 03.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 3 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.12.2020
46962.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 17 stycznia 2020 r., skorygowanego w dniu 4 lutego 2020 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.57.P.2020 z dnia 3 marca 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm na terenie przy ul. Marmurowej, ul. Nad Niemnem, ul. Moskuliki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 128/1, 127/4, 131/4, 5/6, obr. W-2, 145, 144, 141/1, 142/1, obr. B-60.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 4 do 18 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 03.03.2020
DAR-UA-VI.6733.66.2020 142114.KUW
Data dokumentu: 02.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.66.2020
142114.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 21 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Łodzianka, w granicach działki ewidencyjnej nr: 38/5 obręb geodezyjny B-18.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 03.03.2020 r. do 17.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Włodarek Karolina
Data opracowania: 02.03.2020
DAR-UA-X.6730.408.2019 JR
Data dokumentu: 02.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.03.2020 r.

DAR-UA-X.6730.408.2019
JR

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 24.02.2020 r. wpłynęło odwołanie od decyzji nr DAR-UA-X.167.2020 z dnia 03.02.2020 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych, na działkach o numerach ewidencyjnych 105/51 i 105/52 w obrębie G-55.
 Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 02.03.2020
DAR-UA-X.6733.1.2020 Z
Data dokumentu: 02.03.2020
Treść:

Łódź, dnia 02-03-2020 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-X.6733.1.2020
Z

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256

obwieszczam

że po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, 91-746 Łódź, ul. Staszica 1/3 wydano w dniu 02.03.2020 r. decyzję Nr DAR-UA-X.56.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na:

rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku wraz ze zmianą jego funkcji (zmianą sposobu użytkowania) z budynku przeznaczonego na cele edukacyjne na budynek, w którym zlokalizowany będzie dom pomocy społecznej wraz z przebudową, rozbudowę i przebudową urządzeń budowlanych

przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 na terenie obejmującym działkę nr 328/6 w obrębie G-40.
 Z treścią decyzji, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – w pokoju 201 (budynek G - wejście z Pasażu Schillera), w godzinach: w poniedziałki oraz od środy do piątku od 8.00 do 16.00 a we wtorki od 9.00 do 17.00 oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r.. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia,

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 02.03.2020
DAR-UA-X.6730.353.2019 MCZ
Data dokumentu: 02.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.03.2020 r.

DAR-UA-X.6730.353.2019
MCZ

Obwieszczenie 
o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na :

  • budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Orłowskiej 4 obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 272 w obrębie geodezyjnym numer G-50
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. nr 202 (tel. 638 56 94) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. nr 046.
 Obwieszczenie o zebranych w sprawie dowodach i materiałach zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 03.03.2020 r. do 16.03.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 02.03.2020
DAR-UA-VI.6733.405.2019 S
Data dokumentu: 28.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.405.2019
S

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2019 r. złożonego przez Inwestora – w dniu 28 lutego 2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.54.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łodzi przy ul. Gajcego na działkach (lub częściach działek) o numerach ewidencyjnych 6/23, 6/67, 6/65, 237/1, 6/73, 6/71, 6/69, 5/3, 6/9, 6/33, 6/31 znajdujących się w obrębie W-42.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniach od 01.03.2020 r. do 14.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 28.02.2020
DAR-UA-VI.6733.37.2020 87877.TG
Data dokumentu: 28.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.37.2020
87877.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej 

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 3 lutego 2020 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.55.P.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Krośnieńskiej, ul. Sanockiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 31, 45/15, obr. G-12.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 2 do 16 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.02.2020
DAR-UA-IX.6730.346.2018 AMS
Data dokumentu: 28.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28-02-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.346.2018
AMS

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 28.02.2020 r. wydano postanowienie nr DAR-UA-IX.63.2020 wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji Nr DAR-UA-IX.2188.2018 z dnia 06.12.2018 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Technicznej 14, na działkach nr 25/30, 25/35, 25/41, 25/52 i fragmentach działek 25/60, 25/51, 39/17, 39/16, 32/33, 32/34, 32/16 w obrębie W-33 oraz na działkach nr 2/1, 3/1, 4/3, 4/4, 5/1, 6/2, 6/3, 6/4 i fragmentach działek nr 7/1, 8/2, 9/1 w obrębie W-36.
 Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638 54 49).
 Obwieszczenie o wydanej ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 2.03.2020 - 16.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Szałkowska
Data opracowania: 28.02.2020
DAR-UA-X.6730.344.2019 AKO
Data dokumentu: 28.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 28.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.344.2019
AKO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że została wydana Decyzja o warunkach zabudowy nr DAR-UA-X.324.2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dzikich Pól na działce nr 125/13, G-55.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Komar
Data opracowania: 28.02.2020
DAR-UA-VI.6733.56.2020 130000.KUW
Data dokumentu: 28.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.56.2020
130000.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź, złożony w dniu 18 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Drewnowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 6/1, 76/64 obręb geodezyjny B-46.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 28.02.2020
DAR-UA-VIII.6733.2.2020 AJ
Data dokumentu: 28.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.02.2020 r.

DAR-UA-VIII.6733.2.2020
AJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 – z późn. zmian.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. r. poz. 256 – tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego (archiwum) połączonego łącznikiem z budynkiem ZUS wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich 11 na działce nr 27/15 i 27/17 w obr. B-43.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 02.03.2020 r. do 15.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 28.02.2020
DAR-UA-VI.6733.74.2020 BW
Data dokumentu: 28.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.74.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., ul. Wólczańska 17, 91-731 Łódź z dnia 26.02.2020 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w pasie autostrady A-1 w Łodzi, na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego w rejonie posesji przy ul. Rokicińskiej 262 do rejonu posesji przy ul. Rokicińskiej 258, przeznaczonego do realizacji na działkach nr 16/9, 16/7, 16/5, 15/2, 14/2, 13/2 w obrębie W-40.
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 03.03.2020 r. do 16.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 28.02.2020
DAR-UA-X.6730.369.2019 MCH
Data dokumentu: 27.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.369.2019
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm),

zawiadamiam

 że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowo-handlowy, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 58, na działce o nr ewid. 52 w obrębie G-14.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 02.03.2020 r. do 15.03.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201 oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 22.03.2020 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 27.02.2020
DAR-UA-VI.6733.57.2020 130001.KUW
Data dokumentu: 27.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.57.2020
130001.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź, złożony w dniu 18 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 79/15, 79/7, 79/11, 88/6, 88/8, 88/12 obręb geodezyjny B-31.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.02.2020 r. do 13.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 27.02.2020
DAR-UA-VI.6733.28.2020 MS
Data dokumentu: 27.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.28.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 54/18 oraz 53/322 w obrębie P-02 usytuowanego przy ul. Legnickiej polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 mm PEHD.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.02.2020 r. do 13.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 27.02.2020
DAR-UA-VI.6733.387.2019 738555.TG
Data dokumentu: 26.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 26 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.387.2019
738555.TG

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 6 grudnia 2019 r. wydano postanowienie NR DAR-UA-VI.61.2020 z dnia 26 lutego 2020 r. prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji NR DAR-UA-VI.11.P.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 i 40 mm na terenie przy ul. Łabędzia, ul. Czapli, ul. Przepiórczej, ul. Tajnego Nauczania, ul. Mrówczej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 209/10, 320, 2/4, 321, 317/2, 189/5, 190, 224/4, 204/2, 191, 187, 188/1, obr. B-11 oraz 111, 128, 110/7, 40, obr. B-10.
 Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 27 lutego do 12 marca 2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 26.02.2020
DAR-UA-VI.6733.55.2020 125296.TG
Data dokumentu: 26.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.55.2020
125296.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 26 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 i 40 mm na terenie przy ul. Łabędziej, ul. Przepiórczej, ul. Czapli w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 189/5, 321, 317/2, 2/4, 319/1, 320, 322/2, 209/10, obr. B-11 oraz 162/3, 162/4, 165/1, 183/4, 183/6, 252/2, obr. B-10.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27 lutego do 12 marca 2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 26.02.2020
DAR-UA-IX.6730.199.2019 AN
Data dokumentu: 25.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.02.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.199.2019
AN

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 25.02.2020 r. wydano postanowienie nr DAR-UA-IX.60.2020 o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wiączyńskiej 14C, na działkach o nr ewid. 168/12, 168/13, 168/14, 168/15, 168/16, 168/17 i 168/18 w obrębie W-48.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p. tel. 638 44 80).
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Adriana Nowak
Data opracowania: 25.02.2020
DAR-UA-VI.6733.10.2020 M
Data dokumentu: 24.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.10.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 16.01.2020 r., skorygowany w dniu 21.02.2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Wójtowskiej w granicach działek ewid. o numerach: 370/31, 370/14 w obr. G-12.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.02.2020 r. do 09.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 24.02.2020
DAR-UA-VI.6733.50.2020 106661.TG
Data dokumentu: 24.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.50.2020
106661.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Miasta Łodzi, Zarząd Inwestycji Miejskich 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, złożony w dniu 10 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu retencyjno-infiltracyjnego, składającego się z wpustów ulicznych wraz ze studzienkami betonowymi, przykanalików, studni rewizyjnych, kanału deszczowego oraz komór, realizowanego w ramach projektu „przebudowy pasa drogowego ul. Wieńcowej w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi wraz z odwodnieniem” na terenie przy ul. Wieńcowej w rejonie ul. Przylesie, w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 959/6, 961/1, 959/4, 967/8, 961/4, 966/7, 960/2, obr. W-40.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25 lutego do 10 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 24.02.2020
DAR-UA-VI.6733.60.2020 BW
Data dokumentu: 24.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.60.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19.02.2020 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Paradnej, ul. Przesmyk i ul. Obszernej (działki nr 578/9, 43 i 123/26 w obrębie G-44).
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 25.02.2020 r. do 09.03.2020 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 24.02.2020
DAR-UA-VI.6733.410.2019 BW
Data dokumentu: 24.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 24.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.410.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, w dniu 24.02.2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.52.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LOD1194B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 8B - na działce nr 95 w obrębie W-17.
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.02.2020 r. do 09.03.2020 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 24.02.2020
DAR-UA-VI.6733.20.2020 M
Data dokumentu: 24.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.20.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora, złożony w dniu 24.01.2020 r., skorygowany w dniu 18.02.2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV wraz z budową złącza kablowego 15kV (w związku z rozbiórką linii napowietrznej 15kV) zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy: Okólnej, na terenie w granicach działek o numerach ewidencyjnych: nr 29/4, 45/9, 29/3 w obrębie W-1 oraz nr 73/2, 90/1 w obrębie B-60.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.02.2020 r. do 09.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 24.02.2020
DAR-UA-VI.6733.41.2020
Data dokumentu: 21.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.41.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Murapol Projekt Sp. z o.o. 12 Sp. K., ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Proletariackiej na działce nr 113 w obrębie P-29 polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.02.2020 r. do 09.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 21.02.2020
DAR-UA-VI.6733.407.2019 S
Data dokumentu: 21.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.407.2019
S

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 grudnia 2019 r. złożonego przez Inwestora (tj. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź) - wydano decyzję nr DAR-UA-VI.49.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie infrastruktury elektroenergetycznej tj. złącza kablowego i linii kablowych, planowanego w Łodzi przy ul. Granicznej 52 na działce o numerze 275/20, znajdującej się w obrębie G-43
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.02.2020 r. do 08.03.2020 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 21.02.2020
DAR-UA-VI.6733.40.2020 MS
Data dokumentu: 21.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.40.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 288/17 w obrębie W-45 oraz nr 388/9 w obrębie W-47 usytuowanego przy ul. Brzezińskiej polegającego na budowie sieci wodociągowej.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.02.2020 r. do 09.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 21.02.2020
DAR-UA-VI.6733.8.2020 33738.TG
Data dokumentu: 21.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 21 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.8.2020
33738.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożonego w dniu 14 stycznia 2020 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.48.P.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, relacji od RPZ Źródłowa do stacji 50982 Kamińskiego 10A na terenie przy ul. Źródłowej, ul. Gen. Józefa Dwernickiego ul. Północnej, ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 71/16, 82/10, 82/46, 82/45, 82/20, 82/21, obr. B-54, 64/7, 1/29, 1/21, 28/12, 62/1, 29/47, 102/1, obr. S-2.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 24 lutego do 9 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.02.2020
SKO.4151.13.2020; DAR-UA-VII.420.P.2019
Data dokumentu: 21.02.2020
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zawiadamiające o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VII.420.P.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. Listopadowej w Łodzi na terenie obejmującym działki nr 77/9, 77/13, 77/25 i fragment działki nr 77/24 w obrębie W-10 oraz fragment działki drogowej nr 334/52 w obrębie W-9

Pliki do pobrania: WUA_obw_sko_20200226.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 21.02.2020
DAR-UA-VIII.6730.336.2019 AJ
Data dokumentu: 20.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.02.2020 r.

DAR-UA-VIII.6730.336.2019
AJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 – tekst jednolity)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej 28 na działce nr ewid. 256 i 257 w obr. B-17.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.02.2020 r. do 5.03.2020 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 302 oraz wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia wydania decyzji.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 20.02.2020
DAR-UA-VIII.6730.335.2019 AJ
Data dokumentu: 20.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.02.2020 r.

DAR-UA-VIII.6730.335.2019
AJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 – tekst jednolity)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej 28 na działce nr ewid. 256 w obr. B-17.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.02.2020 r. do 5.03.2020 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 302 oraz wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia wydania decyzji.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 20.02.2020
DAR-UA-VIII.6730.334.2019 AJ
Data dokumentu: 20.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.02.2020 r.

DAR-UA-VIII.6730.334.2019
AJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 – tekst jednolity)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej 28 na działce nr ewid. 257 w obr. B-17.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.02.2020 r. do 5.03.2020 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 302 oraz wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia wydania decyzji.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 20.02.2020
DAR-UA-VI.6733.44.2020 96900.TG
Data dokumentu: 20.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.44.2020
96900.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 6 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN-15kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kablową) i mufami kablowymi SN, budowa linii kablowych nN oraz złącza kablowego nN, wymiana transformatora SN/nN i rozdzielni SN w ramach zadania: „Likwidacja napięcia zasilania 6 kV dla stacji nr 50499, ul. Cieszkowskiego 11a i stacji nr 50690, ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi” na terenie przy ul. Stefana Rogozińskiego, ul. Augusta Cieszkowskiego w rejonie ul. Przyszkole w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 12/4, 12/52, 13/53, 13/51, 12/51, 11, 21/11, obr. G-10.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 21 lutego do 6 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.02.2020
DAR-UA-VI.6733.43.2020 97246.KUW
Data dokumentu: 20.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.43.2020
97246.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 6 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Tajnego Nauczania oraz ul. Przepiórczej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 111 obręb geodezyjny B-10, 189/5 obręb B-11.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.02.2020 r. do 6.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 20.02.2020
DAR-UA-IX.6730.409.2019 MJS
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.02.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.409.2019
MJS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza oficyn i zmianie sposobu ich użytkowania na funkcję mieszkalną w budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Nawrot 56, na działce o numerze ewidencyjnym 29/1 w obrębie W – 24.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: 20.02.2020 - 4.03.2020 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204. oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 11.03.2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Maria Siemaszko
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-IX.6730.460.2019 MSZ
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19-02-2019 r.

DAR-UA-IX.6730.460.2019
MSZ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

zawiadamiam

że w dniu 10.02.2020 r. strona postępowania złożyła odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy Nr DAR-UA-IX.2187.2019 z dn. 31.12.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie do 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: instalacji wodnych ze studni głębinowych, instalacji kanalizacji wewnętrznych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle, instalacji elektrycznych) przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Malowniczej 122, na części działki o numerze ewidencyjnym 138 w obrębie W-43.
 W związku z powyższym akta postępowania dotyczące decyzji Nr DAR-UA-IX.2187.2019 z dnia 31.12.2019 r., zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2096) Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, 93-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.02.2020 r. do 04.03.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-VI.6733.404.2019 773435.KUW
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.404.2019
773435.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 19 lutego 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.45.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Olechowskiej i ul. Perkalowej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 111, 8/11 obręb geodezyjny G-19.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.02.2020 r. do 5.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-VI.6733.21.2020 61892.KUW
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.21.2020
61892.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 24 stycznia 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz kanalizacji teletechnicznej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rogozińskiego, ul. Tagore, ul. Cieszkowskiego, ul. Brzozowskiego, ul. Przyszkole, ul. Bohdanowicza w granicach działek ewidencyjnych nr 27/4, 27/5, 27/6, 26/2, 126/2, 125/33, 23/5, 22/29, 112/7, 113/4, 114/14, 101/6, 102/1, 101/7 obręb geodezyjny G-10.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.02.2020 r. do 5.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-VI.6733.34.2020
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.34.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 292/2, 762 w obrębie G-53 usytuowanego przy ul. Łaskowice polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE 100 SDR 11.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.02.2020 r. do 5.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-VI.6733.399.2019 S
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 lutego 2020 r.
DAR-UA-VI.6733.399.2019
S
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 grudnia 2019 r. złożonego przez Inwestora (tj. Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź ) – decyzją nr DAR-UA-VI.46.P.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia w/przy ul. Tadeusza Gajcego na działkach (lub częściach działek) o numerach ewidencyjnych 154/37, 154/75, 154/68, 143/1, 238, 237/1, 6/23, 5/3, 6/55, 6/9, 6/33, 40/3 znajdujących się w obrębie W-42

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 90/63 mm PE w / przy ul. Gajcego na działkach (lub częściach działek) o numerach ewidencyjnych 154/37, 154/75, 154/68, 143/1, 238, 237/1, 6/23, 5/3, 6/55, 6/9, 6/33, 40/3 znajdujących się w obrębie W-42.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniach od 20.02.2020 r. do 5.03.2020 r., Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-VI.6733.31.2020
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.31.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 27/15, 37/1 w obrębie G-19 usytuowanego przy ul. Śląskiej polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE 100 SDR 11, L=160 m.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.02.2020 r. do 5.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-V.6740.2.5.2020 107474.RJ
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 10 lutego 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffmanowej w Łodzi.
 Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

  1. działka położona w całości lub w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb G-23: dz. nr 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 243/1, 243/2, 243/3, 243/4;
  2. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęta projektem podziału: obręb G-23: dz. nr 243/2 (243/6, 243/5); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
  3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-23: dz. nr 166/24, 166/20, 97, 82/11, 82/15, 305/5, 306/1;
  4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-23: dz. nr 166/24, 166/20, 166/21, 97, 82/11, 82/12, 82/15, 305/5, 306/1.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
 Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77.
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 24 lutego 2020 r.
 Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2020
 107474.RJ

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-IX.6730.427.2019 MSZ
Data dokumentu: 19.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19-02-2019 r.

DAR-UA-IX.6730.427.2019
MSZ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

zawiadamiam

że w dniu 10.02.2020 r. strona postępowania złożyła odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy Nr DAR-UA-IX.2189.2019 z dn. 31.12.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Malowniczej, na działce o numerze ewidencyjnym 139 w obrębie W-43.
 W związku z powyższym akta postępowania dotyczące decyzji Nr DAR-UA-IX.2189.2019 z dnia 31.12.2019 r., zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2096) Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, 93-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.02.2020 r. do 04.03.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 19.02.2020
DAR-UA-VI.6733.22.2020 61893.TG
Data dokumentu: 18.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.22.2020
61893.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 24 stycznia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją kablową z RPZ Radogoszcz P.11 do stacji nr 10765 na terenie przy ul. Uroczej, ul. Tatarakowej, ul. Trzcinowej, ul. Wiklinowej, ul. Łozowej, ul. Zgierskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 126, 129/5, 129/3, 1/57, 1/71, 1/46, 1/56, 1/93, 123/2, 123/4, 123/8, 123/5, 128/1, 128/2, 123/6, 123/7, 130, 131, 132/1, 133, 142/2, 140/1, 148/4, 148/6, 151/12, 349,273/4, 175/2, 177/2, 193/4, 193/5, 205/2, 347, 231/2, 234/15, 234/16, 265, 266/2, 345/18, 345/19, 275/10, 275/14, obr. B-8.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 19 lutego do 4 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 18.02.2020
DAR-UA-IX.6733.6.2019 KTW
Data dokumentu: 18.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 lutego 2020 r.

DAR-UA-IX.6733.6.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wydano decyzję Nr DAR-UA-IX.44.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na realizacji zabudowy usługowej (w tym m.in. rozbudowy i przebudowy budynków A1 i A2, budowy budynku radioterapii, parkingu wielopoziomowego, zadaszenia istniejącego parkingu „Zielonej platformy”, lądowiska dla śmigłowców) wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu w ramach realizacji „Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, na działce nr 411 w obrębie W-14.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. pok. 205 (tel. 42 638-53-49).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.02.2020 r. do 3.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 18.02.2020
DAR-UA-IX.6730.450.2019 SW
Data dokumentu: 18.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18-02-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.450.2019
SW wg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 18.02.2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.251.2020 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych 24/9 i 24/14 w obrębie W-38.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p. tel. 42 638 55 67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.02.2020 - 04.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 18.02.2020
DAR-UA-VI.6733.51.2020 BW
Data dokumentu: 17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.51.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – VEOLIA ENERGIA Łódź S.A., 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Oblęgorskiej 7 (działka nr 13/1 w obrębie B-54).
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 19.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.52.2020 BW
Data dokumentu: 17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.52.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – VEOLIA ENERGIA Łódź S.A., 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Fabrycznej i Targowej (działki nr 42/6 i 42/12 w obrębie W-25).
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 19.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.2.2020 MS
Data dokumentu: 17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.2.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Archicom Polska S.A., ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.43.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej wraz z przebudową dwóch istniejących stanowisk słupowych przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Cieplarnianej, na działkach ewid. nr 50/2, 43/6 i 15/6 w obrębie P-01.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 17.02.2020

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.06.2020 10:54)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 41179

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.06.2020 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.06.2020 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony