Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.16.2020 50795.KUW
Data dokumentu: 17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.16.2020
50795.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 21 stycznia 2020 r. (zmodyfikowany i uzupełniony dnia 13 lutego 2020 r.) wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją kablową, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Biedronkowej i ul. Złocieniowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 157/2, 157/4, 91/25, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14 obręb geodezyjny B-6.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.5.2020 M
Data dokumentu: 17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.5.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 03.01.2020 r. złożony przez Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, skorygowany w dniu 17.02.2020 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanego w Łodzi w rejonie ulicy Tokarskiej na terenie w granicach działek ewid. o numerach 46/1, 41/2, 41/8, 35/2, 34/2, 34/4 obręb B-47.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.26.2020 74259BN
Data dokumentu: 17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 luty 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.26.2020
74259BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Varitex Sp. z o.o., złożony w dniu 29.01.2020 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy działek przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Chocianowickiej, Południowej dz. nr: 32/3, 31, 2/1, 1/2 obręb G-34; dz. nr: 3/8, 3/11 obręb G-21; dz. nr 292/2 obręb G-53.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (I p. tel. 42-6385742) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.23.2020 66825BN
Data dokumentu: 17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 luty 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.23.2020
66825BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, złożony w dniu 27.01.2020 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na wyprowadzeniu linii kablowych SN 15KV z RPZ Nowa/Przejazd –etap 2, skablowanie odcinka linii napowietrznej 15KV (od P4 do 70104/5/1), budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN 15KV, linii kablowych nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN-15kV wraz z słupami, linii napowietrznej nN 0,4 KV wraz z słupami przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, Armiki dz. nr: 21/12, 22, obręb W-17, dz. nr 47/2 obręb W-44.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-6385742) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.402.2019 M
Data dokumentu: 14.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.402.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.42.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Tuszyńskiej w granicach działek ewid. o numerach: 121/4, 597/90 w obr. G-26.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17 lutego 2020 r. do 3 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 14.02.2020
DAR-UA-VI.6733.13.2020 BW
Data dokumentu: 13.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.13.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, w dniu 13.02.2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.41.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Oblęgorskiej - na działkach o nr ewidencyjnych 8/1, 9, 10 i 14/7 w obrębie B-54.
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.02.2020 r. do 27.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 13.02.2020
DAR-UA-VI.6733.39.2020 92123.KUW
Data dokumentu: 13.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.39.2020
92123.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 4 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Mysłowickiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 287, 86/14, 86/8 obręb geodezyjny G-19.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.02.2020 r. do 28.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 13.02.2020
DAR-UA-VIII.6733.1.2020 MBO
Data dokumentu: 13.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.02.2020 r.

DAR-UA-VIII.6733.1.2020
MBO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych: ok. 60 miejsc postojowych, utwardzona droga dojazdowa, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 116/118. na dz. nr 143/313 i 143/314 w obr. B-45.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 13.02.2020
DAR-UA-VI.6733.11.2020 45689BN
Data dokumentu: 12.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12 lutego 2020 r.
DAR-UA-VI.6733.11.2020
45689BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, złożony w dniu 17.01.2020 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii kablowych SN 15kv wraz z wymianą transformatora w stacji 50555 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Obywatelskiej, Cieszkowskiego, Pięknej dz. nr: 325/41, 260/37, 325/42, 319/9, 319/6, 317/18, 319/8, 259/18, 247/5 obręb G-1.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.02.2020 r. do 25.02.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 12.02.2020
DAR-UA-VI.6733.409.2019 776353.TG
Data dokumentu: 12.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.409.2019
776353.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w Łodzi 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17 złożonego w dniu 24 grudnia 2019 r., skorygowanego 10 i 16 stycznia 2020 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.40.P. 2020 z dnia 12 lutego 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy 150 mm wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem na terenie przy ul. Edwarda, ul. Lawinowej, w rejonie ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 318/42, obr. W-14, 16/5, 16/6, 16/3, 14/6, 14/9, obr. W-16.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 13 do 27 lutego 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 12.02.2020
DAR-UA-VI.6733.35.2020 87875.KUW
Data dokumentu: 12.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.35.2020
87875.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 3 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Blokowej, w granicach działki ewidencyjnej nr: 163/6 obręb geodezyjny G-40.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13.02.2020 r. do 27.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 12.02.2020
DAR-UA-VI.6733.37.2020 87877.TG
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.37.2020 87877.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 3 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Krośnieńskiej, ul. Sanockiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 31, 45/15, obr. G-12.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12 do 26 lutego 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 42 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-VI.6733.393.2019 746363.KUW
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.393.2019
746363.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 11 lutego 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.37.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rogowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 1/30, 70/14, 70/7, 70/10 obręb geodezyjny B-19.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58)
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.02.2020 r. do 26.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-VI.6733.36.2020 87876.TG
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.36.2020
87876.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 3 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Lewarowej, ul. Czechosłowackiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 44/31, 44/32, obr. W-15, 371/4, 371/2, 374, obr. W-14.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12 do 26 lutego 2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-VI.6733.395.2019 MS
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.395.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.36.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Drewnowskiej w Łodzi, na działkach ewid. nr 57/27, 56/3, 56/2, 57/32, 57/29, 57/25 w obrębie B-46.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 12.02.2020 r. do 26.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-VI.6733.382.2019 733085BN
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 luty 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.382.2019
733085BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PSG Sp. z o.o. w dniu 3 lutego 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.28.P.2020,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Iglastej, Jugosłowiańskiej, Henrykowskiej w Łodzi dz. nr: 48/1, 66 obręb W-44 oraz dz. nr 51/5 obręb W-17.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.02.2020 r. do 24.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-IX.6730.468.2019 KTW
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11.02.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.468.2019
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej, na działkach nr 27/21, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 26/8, 26/15, działkach drogowych nr 27/19, 27/18, 27/12, 26/14 oraz fragmencie działki drogowej nr 42/6 w obrębie W-4.

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 12.02.2020r. do 26.02.2020r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205 oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 04.03.2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-IX.6730.469.2019 KTW
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11.02.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.469.2019
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej, na działkach nr 27/21, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 26/2, 26/3, 26/11, 26/5, 26/8, 26/15, 26/14, działkach drogowych nr 27/19, 27/18, 27/12 oraz fragmencie działki drogowej nr 42/6 w obrębie W-4.

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 12.02.2020 r. do 26.02.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205 oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 04.03.2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-VI.6733.392.2019 745245BN
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 luty 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.392.2019
745245BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PSG Sp. z o.o. w dniu 11 lutego 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.34.P.2020,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej Sn wraz z kanalizacją kablową, słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym oraz demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Bakaliowej dz. nr: 458, 457, 461, 324/1,306 obręb W-38.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.02.2020 r. do 24.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-VI.6733.391.2019 745246BN
Data dokumentu: 11.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 luty 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.391.2019
745246BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PSG Sp. z o.o. w dniu 11 lutego 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.35.P.2020,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej Sn 15kv wraz z kanalizacją kablową przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Karolewskiej dz. nr: 45/6, 46/6, 46/7, 69/12 obręb P-18.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.02.2020 r. do 24.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 11.02.2020
DAR-UA-VI.6733.4.2020 997.KUW
Data dokumentu: 10.02.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.4.2020
997.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 10 lutego 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.32.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego średniego napięcia i linii kablowej średniego napięcia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Okulickiegow granicach działek ewidencyjnych nr: 5/7, 5/5, 21/1, 21/2, 34/16, 26/12 obręb B-7.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.02.2020 r. do 25.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 10.02.2020
SK0.4151.3.2020; DAR-UA-VI.385.P.2019
Data dokumentu: 10.02.2020
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zawiadamiające o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VI.385.P.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Biwakowej, Ikara, Szkutniczej, Załogowej, Pilotów, Latawcowej, Gwarków, Żaglowej, Bystrej w Łodzi, na działkach nr 177/3, 177/2, 239/4, 243, 241, 240, 206, 227/1, 191/1, 190/2, 218/2, 219, 248, 262, 256/20, 256/19, 256/10, 273/1, 273/2, 274, 275/1, obręb P-37.

Pliki do pobrania: WUA_obw_sko_biwakowa_20200211.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marek Gromski
Data opracowania: 10.02.2020
DAR-UA-VI.6733.394.2019 M
Data dokumentu: 10.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  10 lutego 2020 r 

DAR-UA-VI.6733.394.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.33.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wydmowej na terenie w granicach działek nr ewid.: nr 114/22, 114/24, 121/13, 114/19, 114/25 w obrębie W-5.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211  (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 10.02.2020
DAR-UA-VI.6733.17.2020 BW
Data dokumentu: 10.02.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.17.2020
BW                                                   

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Granatowej (działka nr 315/32 w obrębie W-47). 
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 11.02.2020 r. do 24.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 10.02.2020
DAR-UA-VI.6733.400.2019 757357.TG
Data dokumentu: 10.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 10 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.400.2019
757357.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 13 grudnia 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.31.P.2020 z dnia 10 lutego 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Jurczyńskiego, ul. Służbowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 102/5, 122/81, 207/34, 207/33, 207/12, 122/11, 203/9, 122/33 obr. W-19.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 11 do 25 lutego 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.02.2020
DAR-UA-X.6730.8.2018 Z
Data dokumentu: 07.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 07.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.8.2018
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że w dniu 07.02.2020 r. zostało wydane Postanowienie Nr DAR-UA-X.40.2020 podejmujące postępowanie administracyjne dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z garażami, miejscami parkingowymi, zjazdami oraz przyłączami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Nad Jasieniem 39 (działki nr: 331, 332/1, 333/2, 354, część działki dr nr 325/41 w obrębie G-1 oraz część działki dr nr 60/1 w obrębie G-10).
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.02.2020 r. do 24.02.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
 Z postanowieniem strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201. 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 07.02.2020
DAR-UA-X.6730.10.2018 Z
Data dokumentu: 07.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 07.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.10.2018
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że w dniu 07.02.2020 r. zostało wydane Postanowienie Nr DAR-UA-X.41.2020 podejmujące postępowanie administracyjne dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z garażami, miejscami parkingowymi, zjazdami oraz przyłączami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Nad Jasieniem 39 (działki nr: 331, 332/1, 333/2, 354, część działki dr nr 325/41 w obrębie G-1 oraz część działki dr nr 60/1 w obrębie G-10).
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.02.2020 r. do 24.02.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
Z postanowieniem strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201. 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 07.02.2020
DAR-UA-VI.6733.1.2020 806.TG
Data dokumentu: 06.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 6 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.1.2020
806.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożonego w dniu 2 stycznia 2020 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.29.P.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie w rejonie ul. Jugosłowiańskiej 58 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 338/22, obr. W-47.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 7 do 21 lutego 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 06.02.2020
DAR-UA-VI.6733.406.2019 M
Data dokumentu: 06.02.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.406.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Parandowskiego w granicach działek ewid. o nr: 222/5, 222/4, 223/5 w obr. W-42.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 07.02.2020 r. do 21.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 06.02.2020
DAR-UA-VI.6733.3.2020 995.KUW
Data dokumentu: 06.02.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.3.2020
995.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 6 lutego 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.30.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego średniego napięcia i linii kablowej średniego napięcia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej, w granicy działki ewidencyjnej nr: 260/3 obręb geodezyjny W-6.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 07.02.2020 r. do 21.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 06.02.2020
DAR-UA-IX.6730.546.2019 KTW
Data dokumentu: 06.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06-02-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.546.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.12.2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.182.2020

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: ujęciem wody i kanalizacją lokalną), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Sołeckiej, na fragmencie działki nr 338/25 w  obrębie W-44.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07.02.2020 r. do 21.02.2020 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 06.02.2020
DAR-UA-X.6730.387.2019 MCH
Data dokumentu: 06.02.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

                   Łódź, dnia 06.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.387.2019
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że została wydana Decyzja o warunkach zabudowy nr DAR-UA-X.194.2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kilińskiego 227, na działce nr 293 w obrębie G-04.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 06.02.2020 r. do 19.02.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 06.02.2020
DAR-UA-III.6740.679.2019 604617/2019.KC
Data dokumentu: 06.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.02.2020 r.

DAR-UA-III.6740.679.2019
604617/2019.KC

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że wydano decyzję nr DAR-UA-III.282.2020 z dnia 05.02. 2020 r.

orzekającą

−        o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.2489.2017 z dnia 11.12.2017 r. w części obejmującej zatwierdzenie projektu budowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy  Targowej 53 (działki nr ew. 14/3, 18/3 i część działki nr 16, obręb   W-25)

−       o zatwierdzeniu projektu budowlanego i  udzieleniu pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy  Targowej 53 (działki  nr ewid. 14/3, 18/4, 18/5, 16/1, 16/2w obrębie W-25) − I etap, w ramach inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, nadbudowie i przebudowie budynku warsztatowo-biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalny wielorodzinny oraz budowie infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych.

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.02.2020 r. do 20.02.2020 r.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 20.02.2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
Data opracowania: 06.02.2020
DAR-UA-XIV.6740.176.2019 591981.EPG
Data dokumentu: 06.02.2020
Treść:

Łódź, dnia 06.02.2020 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-XIV.6740.176.2019
591981.EPG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej 

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora ORANGE POLSKA S.A. złożonego w dniu 03.10.2019 r., została wydana decyzja nr DAR-UA-XIV.285.2020 z dnia 06.02.2020 roku o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 

stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 17150 WLD_LODZ_Rowerowa 36/SB ZŁOTNO_NEW składającej się z wieży kratowej wraz z zasilaniem i urządzeniami telekomunikacyjnymi, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.  Pionierskiej  b.n. (u zbiegu z ul. Rowerową), działka nr  560/1 w obrębie P-5.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji dotyczącej umorzenia postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.02.2020 r. do 24.02.2020 roku. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 051 (parter, tel. 42 638 56 79).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Kierownika
Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego V

Daria Kmiecik

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Piech-Gaj
Data opracowania: 06.02.2020
DAR-UA-VI.6733.12.2020 46962.TG
Data dokumentu: 05.02.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.12.2020
46962.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora z dnia 17 stycznia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm na terenie przy ul. Marmurowej, ul. Nad Niemnem, ul. Moskuliki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 128/1, 127/4, 131/4, 5/6, obr. W-2, 145, 144, 141/1, 142/1, obr. B-60.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 6 do 20 lutego 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.02.2020
DAR-UA-V.6740.2.2.2020 773434.RJ
Data dokumentu: 05.02.2020
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 20 grudnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy:

 • ulicy bez nazwy oznaczonej symbolem 1KDGP, na odcinku od pik. 0+376,47 (dz. nr 27/1) do pik. 0+644,30 (dz. nr 43/6) wraz ze skrzyżowaniem ulic: 1KDGP/1KDG/6KDL oraz odcinkiem ulicy 6KDL od pik. 0+040,43 do pik. 0=163,87;
 • ulicy bez nazwy oznaczonej symbolem 1KDG, na odcinku od ul. Przyjacielskiej (wraz ze skrzyżowaniem) do ulicy o symbolu 1KDGP;
 • ulicy Przyjacielskiej, na odcinku od działki nr 26/11 do ul. Zygmunta (z włączeniem skrzyżowania z ulicą 1KDG) wraz z odcinkiem ulicy bez nazwy na działce nr 66, obręb G-48;

w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Miasta Łodzi dla obsługi terenów indywidualnych objętych uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/939/16”. 

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem: 

 1. działka położona w całości lub w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb G-31: dz. nr 27/1, 29/6, 29/12, 30/9, 32/3, 34/11, 35/5, 36/4, 37/4, 38/9, 39/5, 40/7, 40/6, 40/8, 41, 42/12, 42/18, 40/3, 42/9, 42/10, 42/8, 40/5, 40/4, 39/4, 39/3, 38/1, 26/11, 27/4, 29/2, 34/13, 35/3, 42/6, 42/14, 44/3, 46, 49/1, 49/7, 49/8, 50/12, obręb G-48: dz. nr 75/1, 121/8, 66;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: obręb G-31: dz. nr 40/6 (40/16, 40/17, 40/18), 40/8 (40/19, 40/20), 29/2 (29/19, 29/20), 38/1 (38/13, 38/14), 39/4 (39/10, 39/11), 41 (41/1, 41/2), 46 (46/3, 46/4), 49/1 (49/10, 49/11), obręb G-48: 66 (66/1, 66/2), 121/8 (121/32, 121/33);

  (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku  których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-31: dz. nr 20/8, 20/14, 22/15, 23/12, 25/4, 26/9, 21/2, 19/4, 18/11, 17/5, 16/9, 15/3, 43/6; obręb G-48: dz. nr 64/2;
 4. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy urządzeń wodnych: obręb G-30: dz. nr 243/1;
 5. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania przejścia przez tereny wód płynących: obręb G-48: dz. nr 247/3;
 6. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla której Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb G-48: dz. nr 55/2 i 75/1.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77.  

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 7 lutego 2020 r.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.  

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.2.2020
773434.RJ

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 05.02.2020
SKO.4151.9.2020; DAR-UA-VI.402.P.2019
Data dokumentu: 05.02.2020
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zawiadamiające o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VI.402.P.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN zasilającej stację transformatorową przewidzianej do realizacji w Łodzi w/przy ul. Pomorskiej, na fragmentach działek nr 99/5 w obrębie S-3 oraz nr 1/36, 1/10, 1/30, 1/31, 1/69, 1/27 i 132/19 w obrębie S-4.

Pliki do pobrania: WUA_obw_sko_pomorska_20200211.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 05.02.2020
DAR-UA-VI.6733.9.2020 40393.KUW
Data dokumentu: 05.02.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.9.2020
40393.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 15 stycznia 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Budy, w granicach działek ewidencyjnych nr: 89/1, 89/3 obręb geodezyjny W-4.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.02.2020 r. do 20.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 05.02.2020
DAR-UA-VI.6733.18.2020 S
Data dokumentu: 05.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.18.2020
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 stycznia 2020 r. Inwestora (–PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź) - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie złącza kablowego średniego napięcia – 15kV oraz linii kablowych średniego napięcia, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej 18, na działkach znajdujących się w obrębie S-1 o numerach ewidencyjnych: 187/4, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 188/8 oraz na części działki drogowej o numerze 128/8
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniach: od 06.02.2020 r. do 19.02.2020 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 05.02.2020
DAR-UA-X.6730.409.2019 JR
Data dokumentu: 04.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź,  04.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.409.2019
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 03.02.2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-X.168.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych, na działkach o numerach ewidencyjnych 105/51 i 105/52 w obrębie G-55.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42-638-54-44). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 04.02.2020 r. do 18.02.2020 r. (w tym dniu uznaje się je za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 04.02.2020
DAR-UA-X.6730.408.2019 JR
Data dokumentu: 04.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź,  04.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.408.2019
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 03.02.2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-X.167.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych, na działkach o numerach ewidencyjnych 105/51 i 105/52 w obrębie G-55.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42-638-54-44). 
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 04.02.2020 r. do 18.02.2020 r. (w tym dniu uznaje się je za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 04.02.2020
DAR-UA-X.6730.344.2019 AKO
Data dokumentu: 04.02.2020
Treść:

Prezydent miasta łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 04.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.344.2019
AKO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dzikich Pól na działce nr 125/13, G-55.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201. 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 04.02.2020 r. do 17.02.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Komar
Data opracowania: 04.02.2020
DAR-UA-VI.6733.19.2020
Data dokumentu: 04.02.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.19.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 24/4, 25/5, 25/4 w obrębie B-20 usytuowanego przy ul. Kryształowej polegającego na budowie sieci wodociągowej  Ø 160.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: 06.02.2020 r. do 20.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.02.2020
DAR-UA-X.6730.386.2019 DM
Data dokumentu: 03.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 03.02.2020.r.

DAR-UA-X.6730.386.2019
DM

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Inwestora wydano Postanowienie Nr DAR-UA-X.36.2020 w dniu 03.02.2020r.

o zawieszeniu postępowania na żądanie strony

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i urządzeniami budowlanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do  realizacji w Łodzi przy ul. Wazów na części działki o numerze ewidencyjnym 628/12 w  obrębie G 42, 139/16, 139/5 w  obrębie G 52.,
 Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 202 (II p., tel. 42 / 638-56-93).
 Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu o zawieszeniu ww. postępowania zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 04.02.2020.r. do 18.02.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Kowalczyk
Data opracowania: 03.02.2020
DAR-UA-VI.6733.386.2019 M
Data dokumentu: 03.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  3 lutego 2020 r 

DAR-UA-VI.6733.386.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.27.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Wrześnieńskiej / ul. Wrocławskiej / ul. Piwnej w granicach działek ewid. o numerach: 125/29, 171/48, 170/16 w obr. B-46.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 4 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 03.02.2020
DAR-UA-X.6733.1.2020 Z
Data dokumentu: 31.01.2020
Treść:

Łódź, dnia 31-01-2020 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926  Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-X.6733.1.2020
Z

Obwieszczenie
o wszczeciu postępowania adminisrtracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096

obwieszczam

że na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, 91-746 Łódź, ul. Staszica 1/3, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku wraz ze zmianą jego funkcji (zmianą sposobu użytkowania) z budynku przeznaczonego na cele edukacyjne na budynek, w którym zlokalizowany będzie dom pomocy społecznej wraz z przebudową, rozbudowę i przebudową urządzeń budowlanych 

przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 na terenie obejmującym działkę nr 328/6 w obrębie G-40.

Z aktami sprawy, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – w pokoju 201 (budynek G - wejście z Pasażu Schillera), w godzinach: w poniedziałki oraz od środy do piątku od 8.00 do 16.00 a we wtorki od 9.00 do 17.00 oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 31.01.2020 r. do 14.02.2020 r.. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia,

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 31.01.2020
DAR-UA-VI.6733.401.2019 757359.KUW
Data dokumentu: 30.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.401.2019
757359.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 30 stycznia 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.26.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Retkińskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 71/82, 71/88, 71/70, 71/69, 71/68, 71/64, 71/28 obręb geodezyjny P-25.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 31.01.2020 r. do 14.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 30.01.2020
DAR-UA-X.6730.266.2019 Z
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  

Łódź dn. 29.01.2020 r.

DAR-UA-X.6730.266.2019
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez Wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jachowicza 15 (działka nr 35/1, części działek dr nr: 22/24, 24/2, 24/3,  obręb G-14)
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 30.01.2020 r. do 12.02.2020 r.. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się (zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa) w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G w pok. 201 - z zebranymi materiałami i  dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie, co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od  12.01.2020 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): DAR-UA-X.6730.266.2019 Z
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-VI.6733.350.2019 M
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  29.01.2020 r 

DAR-UA-VI.6733.350.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.20.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Okólnej w granicach działek ewid. o nr: 84, 1/3 w obr. B 18 i 2/2, 2/3, 3/3 w obr. B-60.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211  (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27.01.2020 r. do 10.02.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Matusiak Małgorzata
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-VI.6733.353.2019 M
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  29.01.2020 r 

DAR-UA-VI.6733.353.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.23.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Okólnej / Strykowskiej / Sawickiego w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 5/2, 5/1, 7/2, 9, 11/3, 11/1, 12/5. 12/3, w obr. B-60 i nr 1/3, 91, 90/3, 90/6 w obr. B-18.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211  (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.01.2020 r. do 13.02.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-VI.6733.351.2019 M
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  29.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.351.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.21.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Strykowskiej w Łodzi nr działki 87/13 w obr. B-18.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.01.2020 r. do 13.02.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-VI.6733.354.2019 M
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  29.01.2020 r. 

DAR-UA-VI.6733.354.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.24.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Okólnej / Strykowskiej w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 33 w obr. B-60 i nr 45/9, 39/2, 40/5 w obr. W-1.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.01.2020 r. do 13.02.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-VI.6733.385.2019 MS
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:
Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
Łódź, dnia 29.01.2020 r.
DAR-UA-VI.6733.385.2019                                                            
MSObwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18 90-042 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.25.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Lansjerów na działkach nr 1/10, 1/19 w obrębie P-01.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 31.01.2020 r. do 13.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-IX.6730.445.2019 KS
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29-01-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.445.2019
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 29.01.2020 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-IX.137.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Iglastej na działce nr 42/28 w obrębie W-44.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30.01.2020 r. do 12.02.2020 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-IX.6730.444.2019 KS
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29-01-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.444.2019
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 29.01.2020 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-IX.136.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Iglastej na działce nr 42/27 w obrębie W-44.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 30.01.2020 r. do 12.02.2020 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-VI.6733.352.2019 M
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  29.01.2020 r 

DAR-UA-VI.6733.352.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.22.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Strykowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 15/1, 16, 17, 18/5, 18/4, 19/1, 19/2, 21, 31, 32/4, 33, 34, 35, 36/1, 37/1 w obr. W-1.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.01.2020 r. do 13.02.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-VI.6733.25.2020
Data dokumentu: 29.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.25.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa  sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie  w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 254/33, 254/15, 254/19, 254/27, 254/32, 254/24, 254/25, 254/26 w obrębie G-25 usytuowanego przy ul. Widnej polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø90 PEHD.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 31.01.2020 r. do 13.02.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 29.01.2020
DAR-UA-VI.6733.384.2019 MS
Data dokumentu: 28.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.384.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18 90-042 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.19.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Podchorążych na działce nr 40/10 w obrębie P-03.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.01.2020 r. do 13.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 28.01.2020
DAR-UA-VI.6733.2.2020 MS
Data dokumentu: 27.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.2.2020
MS                                                   

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Archicom Polska S.A., ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej wraz z przebudową dwóch istniejących stanowisk słupowych na terenie przy ul. Cieplarnianej w Łodzi, na działkach ewid. nr  50/2, 43/6 i 15/6  w obrębie P-01.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.01.2020 r. do 11.02.2020 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 27.01.2020
DAR-UA-III.6740.679.2019 604617/2019.KC
Data dokumentu: 27.01.2020
Treść:

Łódź, dnia 27.01.2020 r.
Prezydent  Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-III.6740.679.2019
604617/2019.KC

Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego 

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.01.2020 r. zostało podjęte postępowanie w sprawie :

 • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.2489.2017 z dnia 11.12.2017 r. w części obejmującej zatwierdzenie  projektu budowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53 (działki nr ew. 14/3, 18/3 i część działki nr 16, obręb  W-25)
 • zatwierdzenia projektu budowlanego i  udzielenia pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53 (działki  nr ewid. 14/3, 18/4, 18/5, 16/1, 16/2 w obrębie W-25) .

 Obwieszczenie o podjęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.01.2020 r. do 10.02.2020 r. 
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 10.02.2020 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno
Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
Data opracowania: 27.01.2020

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.06.2020 10:54)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 41172

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.06.2020 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.06.2020 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony