Data dokumentu: 14.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  14.01.2020 r.

DAR-UA-VIII.6730.121.2018
BH 

Obwieszczenie 

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 25.11.2019 r. nr SKO.4150.432.2019, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.10.2019 r. nr DAR-UA-VIII.1768.2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Świtezianki b.n. na fragmencie działki nr 93/80 (dawniej dz. nr 93/57) oraz fragmencie dz. dr nr 93/44 w obrębie B-9, Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi:

  • akta postępowania (Tom i I Tom II).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 15.01.2020 r. do 28.01.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Hańce
Data opracowania: 14.01.2020