Data dokumentu: 16.01.2020
Treść:

Łódź, dnia  16.01.2020 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-X.6730.214.2019/ ŻGJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 16.01.2020 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-X.56.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przewidzianej do  realizacji w Łodzi, ul. Narcyzy Żmichowskiej – na działkach o nr ewid. 389/3 i 330/35  oraz fragmentach działek drogowych 330/46, 555/7 i 555/1 obręb G-17.
 Z decyzją, strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 202 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.: 8.00-16.00 oraz we wtorki w godz.: 9.00-17.00. 
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 17.01.2020 r. do 30.01.2020 r. Prosimy o usunięcie w/w obwieszczenia po wskazanym okresie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 16.01.2020