Data dokumentu: 16.01.2020
Treść:

Łódź, dnia 16 stycznia 2020 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-III.6740.791.2019
wp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

  • budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wod – kan, wentylacji mechanicznej, c.o., energii elektrycznej oraz zewnętrznymi instalacjami wod-kan i wlz energii elektrycznej,

na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Gminnej, działki ewid. o numerach: 22/20, 24/11, 24/14 w obrębie W-38.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. 
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 048 (parter, tel. 42 638 56 37) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 31 stycznia 2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Czyrznikowska
Data opracowania: 16.01.2020