Data dokumentu: 20.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20-01-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.350.2019
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 20.01.2010 r. zostało wydane postanowienie nr DAR-UA-IX.9.2020 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji nr DAR-UA-IX.1881.2019 z dnia 05.11.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 32U i 1U 32/214 (apteka) z przeznaczeniem na żłobek, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Anny Jagiellonki 2 na części działki nr 182/21 w obrębie W-35.
Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.01.2020 r. do 04.02.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 20.01.2020