Data dokumentu: 27.01.2020
Treść:

Łódź, dnia 27.01.2020 r.
Prezydent  Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-III.6740.679.2019
604617/2019.KC

Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego 

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.01.2020 r. zostało podjęte postępowanie w sprawie :

  • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.2489.2017 z dnia 11.12.2017 r. w części obejmującej zatwierdzenie  projektu budowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53 (działki nr ew. 14/3, 18/3 i część działki nr 16, obręb  W-25)
  • zatwierdzenia projektu budowlanego i  udzielenia pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53 (działki  nr ewid. 14/3, 18/4, 18/5, 16/1, 16/2 w obrębie W-25) .

 Obwieszczenie o podjęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.01.2020 r. do 10.02.2020 r. 
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 10.02.2020 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno
Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
Data opracowania: 27.01.2020