Data dokumentu: 04.02.2020
Treść:

Prezydent miasta łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 04.02.2020 r.

DAR-UA-X.6730.344.2019
AKO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dzikich Pól na działce nr 125/13, G-55.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201. 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 04.02.2020 r. do 17.02.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Komar
Data opracowania: 04.02.2020