Data dokumentu: 19.05.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 .05.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.541.2019
AKL

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że zebrane zostały materiały i dowody w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich zawiązanych z hodowlą gołębi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 136, działka o numerze ewidencyjnym 52/7 w obrębie W-4.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.05.2020 r. do 5.06.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 3931/VIII/20 z dnia 4 maja 2020 r.).
 Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że z zebranymi materiałami i dowodami strony mogą zapoznać się po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu ( inspektora 42 – 638 44 80; kierownik – wt. od 9 do 17 i pt. od 8 do 16 638 44 32).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Klata
Data opracowania: 19.05.2020