Data dokumentu: 13.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.01.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.460.2019
MSZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że wydano decyzję nr DAR-UA-IX.2187.2020 

umarzającą w całości postępowanie 

w sprawie  ustalenia warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: instalacji wodnych ze studni głębinowych, instalacji kanalizacji wewnętrznych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle, instalacji elektrycznych) przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Malowniczej 122, na części działki o numerze ewidencyjnym 138 w  obrębie W-43
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (II p. tel. 42 638 54 57). 
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.01.2020 r. do 28.01.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 13.01.2020