Data dokumentu: 13.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.01.2020 r.

DAR-UA-X.6730.388.2019
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 09.01.2020 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy numer DAR-UA-X.26.2020, dla inwestycji polegającej na : 

  • zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń o funkcji usługowej znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne

przewidzianej do realizacji na terenie położonym przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu 31, obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 610 w obrębie geodezyjnym numer G-8
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału w terminie od 14.01.2020 r. do 27.01.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 13.01.2020