Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Program „Zielone podwórka”

W celu polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Łodzi, m.in. poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 lutego 2020 r. zarządzeniem Nr 3357/VIII/20 Prezydent Miasta Łodzi zatwierdził Program „Zielone podwórka" Jest on adresowany do Wspólnot Mieszkaniowych i obejmuje swoim zakresem nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia. Zainteresowani udziałem w Programie w myśl zarządzenia Nr 3665/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone podwórka” winni przedłożyć w terminie do 30 kwietnia danego roku do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi wniosek  złożony na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. i dokumenty, o których mowa w § 9 niniejszego Programu.
W oparciu o ww. Program Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw),  z wyłączeniem m.in. urządzania parkingów i miejsc parkingowych oraz urządzania i wyposażenia miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci. Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie Projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto.
Komórkami realizującymi i nadzorującymi Program ze strony Miasta Łodzi są  Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu  w zakresie wyboru Projektów podlegających współfinansowaniu oraz Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zawarcia i realizacji umów o wykonanie Projektu i wyboru wykonawców Projektów.    
Zgodnie z ww. zarządzeniem Miasto Łódź corocznie ogłasza konkurs na wybór Projektów, które mają zostać objęte współfinansowaniem przez Miasto Łódź. Termin składania wniosków upływa z dniem  30 kwietnia każdego roku. Natomiast do dnia 25 maja danego roku Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi rozpatruje złożone wnioski. W tym celu Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi powołuje Komisję.
Lista Projektów wybranych przez komisję jest ogłaszana przez Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie do 29 maja danego roku.
Wszelkich dodatkowych informacji w odniesieniu do złożenia wniosku udziela Wydział Dysponowania Mieniem (ul. Piotrkowska 104, IV piętro, budynek "D" pok. 450 i 450c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22), w zakresie zaś przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-49-12).

Komunikat
dotyczący zmiany terminów realizacji programu „ Zielone podwórka"

Na podstawie zarządzenia Nr 3665/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 marca 2020 r. . zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone podwórka” informuję o zmianie następujących terminów określonych powyższym Programem:

  • termin składania wniosków - do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  • termin rozpatrywania złożonych wniosków - do dnia 25 maja 2020 r.
  • termin ogłoszenia listy projektów wybranych do realizacji - do dnia 29 maja 2020 r.

Metryka strony i historia zmian