Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Program „Zielone podwórka”

Program „Zielone podwórka”

W celu polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Łodzi, m.in. poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków Prezydent Miasta Łodzi w dniu 19 grudnia 2017 r. zarządzeniem Nr 7475/VII/17 Prezydent Miasta Łodzi zatwierdził Program „Zielone podwórka" Jest on adresowany do Wspólnot Mieszkaniowych i obejmuje swoim zakresem nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia. Zainteresowani udziałem w Programie winni przedłożyć w terminie do 31 marca danego roku do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi wniosek  złożony na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. i dokumenty, o których mowa w § 9 niniejszego Programu.

W oparciu o ww. Program Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw),  z wyłączeniem urządzania parkingów i miejsc parkingowych oraz urządzania i wyposażenia miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci. Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie Projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto.

Jednostkami realizującymi i nadzorującymi Program ze strony Miasta Łodzi są  Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w zakresie wyboru Projektów podlegających współfinansowaniu i Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zawarcia i realizacji umów o wykonanie Projektu i wyboru wykonawców Projektów.    

Zgodnie z ww. zarządzeniem Miasto Łódź corocznie ogłasza konkurs na wybór Projektów, które mają zostać objęte współfinansowaniem przez Miasto Łódź. Termin składania wniosków upływa z dniem  31 marca każdego roku. Natomiast do dnia 25 kwietnia danego roku Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi rozpatruje złożone wnioski. W tym celu Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi powołuje Komisję.

Lista Projektów wybranych przez komisję jest ogłaszana przez Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie do 30 kwietnia danego roku.

Wszelkich dodatkowych informacji w odniesieniu do złożenia wniosku udziela Wydział Dysponowania Mieniem (ul. Piotrkowska 104, IV piętro, budynek "D" pok. 450 i 450c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22), w zakresie zaś przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-57-65).

Pliki do pobrania:

Realizacja programu "Zielone podwórka" w 2016 r. >>>

Informacja o Wspólnotach Mieszkaniowych, które wybrano do programu "Zielone Podwórka" (2018 r.) >>>  


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (23.08.2017 13:41)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (26.04.2018 15:19)

Informację opracował: Iwona Sadowska (28.12.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 2535

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
26.04.2018 15:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2018 15:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2018 15:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2018 15:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.12.2017 12:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.12.2017 10:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 09:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:51 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:43 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:43 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:42 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:41 Migracja danych Utworzenie strony