Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Program „Zielone podwórka”

Program „Zielone podwórka”

W celu polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Łodzi, m.in. poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków Prezydent Miasta Łodzi w dniu 19 grudnia 2017 r. zarządzeniem Nr 7475/VII/17 Prezydent Miasta Łodzi zatwierdził Program „Zielone podwórka" Jest on adresowany do Wspólnot Mieszkaniowych i obejmuje swoim zakresem nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia. Zainteresowani udziałem w Programie winni przedłożyć w terminie do 31 marca danego roku do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi wniosek  złożony na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. i dokumenty, o których mowa w § 9 niniejszego Programu.

W oparciu o ww. Program Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw),  z wyłączeniem m.in. urządzania parkingów i miejsc parkingowych oraz urządzania i wyposażenia miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci. Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie Projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto.

Jednostkami realizującymi i nadzorującymi Program ze strony Miasta Łodzi są  Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w zakresie wyboru Projektów podlegających współfinansowaniu i Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zawarcia i realizacji umów o wykonanie Projektu i wyboru wykonawców Projektów.   

Zgodnie z ww. zarządzeniem Miasto Łódź corocznie ogłasza konkurs na wybór Projektów, które mają zostać objęte współfinansowaniem przez Miasto Łódź. Termin składania wniosków upływa z dniem  31 marca każdego roku. Natomiast do dnia 25 kwietnia danego roku Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi rozpatruje złożone wnioski. W tym celu Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi powołuje Komisję.

Lista Projektów wybranych przez komisję jest ogłaszana przez Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie do 30 kwietnia danego roku.

Wszelkich dodatkowych informacji w odniesieniu do złożenia wniosku udziela Wydział Dysponowania Mieniem (ul. Piotrkowska 104, IV piętro, budynek "D" pok. 450 i 450c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22), w zakresie zaś przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu UMŁ (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-57-65).

Pliki do pobrania:

Informacja o terminie rozpatrywania wniosków Wspólnot Mieszkaniowych, dotyczących współfinansowania przez Miasto Łódź w 2019 r. projektów opracowanych w ramach Programu "Zielone Podwórka" >>>

Informacja o Wspólnotach Mieszkaniowych, które wybrano do programu "Zielone Podwórka" (2018 r.) >>>

Informacja o Wspólnotach Mieszkaniowych, które wybrano do programu "Zielone Podwórka" (2019 r.) >>>


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (23.08.2017 13:41)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.04.2019 11:20)

Informację opracował(a): Iwona Sadowska (23.01.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 6687

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
30.04.2019 11:20 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.04.2019 14:23 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.04.2019 14:20 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.04.2019 14:18 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.04.2019 14:17 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.04.2019 14:16 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.04.2019 14:13 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.04.2019 14:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.04.2019 14:03 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.04.2019 13:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.01.2019 12:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.01.2019 12:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2018 15:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2018 15:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2018 15:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2018 15:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.12.2017 12:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.12.2017 10:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 09:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:51 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:43 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:43 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:42 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 13:41 Migracja danych Utworzenie strony