Strategiczna mapa akustyczna Łodzi

Projekt Opracowanie mapy akustycznej Łodzi był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska.

Strategiczna mapa akustyczna Łodzi

Prace nad stworzeniem mapy akustycznej Łodzi rozpoczęły się w roku 2003. Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do końca 2006 roku, zrealizowano pomiary hałasu środowiskowego w 260 punktach, zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia cyfrowych map akustycznych oraz model 3D Miasta, w którego skład wchodzą numeryczne modele terenu i budynków oraz ortofotomapa, a także sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zadania. Dalsza część projektu finansowana była z funduszy strukturalnych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ostatecznie prace związane z wykonaniem mapy akustycznej Łodzi zakończyły się 6 czerwca 2008 r.

Całkowity koszt opracowania mapy wyniósł 2 637 017,80 zł, z czego 75% środków, tj. 1 977 763,35 zł na realizację projektu pochodziło z funduszy UE, pozostałe 25% tj. 659 254,45 zł stanowiły krajowe środki publiczne.

Wykonawcą mapy było konsorcjum firm: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne „OPEGIEKA” sp. z o.o. w Elblągu, Politechnika Śląska w Gliwicach, Biuro Ekspertyz i Analiz Środowiskowych „EKO-NOISE” S.C. w Gliwicach oraz NEOKART GIS Sp. z o.o. w Warszawie.

Na podstawie przeprowadzonych w 2006 roku pomiarów natężenia ruchu drogowego, pomiarów hałasu zakładów przemysłowych oraz opracowaniu bazy danych mocy akustycznych taboru tramwajowego i kolejowego, stworzono model akustyczny miasta. Za pomocą oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych, sporządzono imisyjne mapy akustyczne hałasu drogowego, kolejowego i tramwajowego (łącznie szynowego) oraz pochodzącego ze źródeł przemysłowych i parkingów (łącznie przemysłowego). Po skorelowaniu map imisyjnych z modelem określającym typ użytkowania terenu, Wykonawca opracował mapy konfliktów akustycznych dla wszystkich powyżej wymienionych źródeł, wyznaczające obszary przekroczenia wartości dopuszczalnych długookresowych wskaźników poziomu dźwięku LDWN i LN.

Efektem opracowanej cyfrowej strategicznej mapy akustycznej jest szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz określona została liczba mieszkańców narażonych na hałas ponadnormatywny. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hałasem dla różnych typów źródeł (przemysłowy, drogowy, szynowy), wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik LN.

W ramach niniejszego zadania uruchomiono pierwszy w Polsce, na skalę miasta, całodobowy system monitoringu akustycznego składający się z dwóch stacji monitorujących, wykonujących pomiary ciągłe. Wyniki pomiarów gromadzone są na głównym serwerze mapy akustycznej miasta co pozwala na ciągłą aktualizację wskaźników długookresowych LDWN i LN, w oparciu o które wyliczono mapy hałasu.

Celem umożliwienia mieszkańcom miasta bezpośredniego dostępu do informacji o środowisku akustycznym miasta opracowano w ramach projektu portal GIS „Mapa Akustyczna Łodzi”. Za pomocą portalu możliwe jest uzyskanie danych z warstw map imisyjnych i map konfliktów akustycznych. Za pomocą narzędzi zawartych w portalu, określić można wartości natężenia hałasu oraz ich przekroczenia w stosunku do wartości dopuszczalnych dla dowolnej lokalizacji, od wszystkich źródeł hałasu, zarówno dla pory dnia jak i nocy. Dostęp do portalu możliwy jest za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych z zainstalowaną aktualną wtyczką Adobe Flash Player po adresem:

http://akustyczna.mapa.lodz.pl/

Miasto Łódź przystąpiło do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne. W ramach programu, po przeprowadzeniu identyfikacji obszarów zagrożonych akustycznie zaproponowane zostaną rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie hałasu.

Projekt pt. Opracowanie mapy akustycznej Łodzi - część opisowa >>>

Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
Inne podmioty: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi


Metryka strony i historia zmian