Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zarządzenie Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)". Nr ref.: DSR-ZP-VIII-271.23.2021
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 27.09.2021 15:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane.pdf

153 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane-19.10.21.pdf

72 KB

5._Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_opublikowane-22.10.21.pdf

68 KB

Ogloszenie_o_zmianie_wyslane_21.10.2021.pdf

85 KB

Ogloszenie_o_zmianie_opublikowane-26.10.2021.pdf

81 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ-23.pdf

862 KB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SWZ.zip

6 MB

Zmiana SIWZ SST_-_D.pdf

4 MB

Zmiana_SWZ-19.10.21.pdf

447 KB

Zmiana_SWZ-21.10.2021.pdf

451 KB

Zal._nr_4_do_SWZ_-_Wykaz_robot-21.10.21.doc

273 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi_na_pytania_nr_1-3.pdf

253 KB

Odpowiedzi_na_pytania_nr_4-14.pdf

409 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybor_www..pdf

1 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania uniewaznienie_www.pdf

1,015 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

1 MB

Inne Informacje informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie.pdf

1 MB

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

3 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2)
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów (45112712-9)
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych (45233161-5)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty renowacyjne (45453100-8)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian