Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego". Nr ref.: DSR-ZP-VIII.271.20.2021
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 24.09.2021 11:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 20-Ogłoszenie o zamówieniu

249 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-10-22

71 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wysłane do publikacji

71 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-10-27

67 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-10-29

71 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji

74 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-11-08

71 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wysłane do publikacji

74 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-11-15

71 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji

74 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-11-29

70 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji

74 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-12-07

70 KB

20-Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia wysłane do publikacji

74 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-12-15

69 KB

20-Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia wysłane do publikacji

74 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2021-12-20

29 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji

74 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-01-14

70 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji

74 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-01-28

69 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji

94 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-02-11

397 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wysłane do publiokacji

74 KB

20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-02-16

71 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 20-Specyfikacja Warunków Zamówienia

967 KB

Części załączników do SIWZ 20-Załączniki Nr 1-11 do SWZ

14 MB

20-Załaczniki 7a-c tekst ujednolicony WzUm cz1-3

4 MB

Zmiana SIWZ 20-Zmiana SWZ-1

288 KB

20-Zmiana SWZ-2

288 KB

20-Zmiana SWZ-3

288 KB

20-Zmiana SWZ-4

297 KB

20-Zmiana SWZ-5

288 KB

20-Zmiana SWZ-6

288 KB

20-Zmiana SWZ-7

288 KB

20-Zmiana SWZ-8

288 KB

20-Zmiana SWZ-9 zmiana banku i konta

347 KB

20-Zmiana SWZ-10

288 KB

20-Zmiana SWZ-11

319 KB

20-Zmiana SWZ-12

288 KB

20-Zmiana SWZ-13_2022-02-11

310 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 20-Pytania i odpowiedzi do SWZ_1-197

1 MB

20-Pytania i odpowiedzi do SWZ_198-221

600 KB

Informacja o Wyborze Oferty 20-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

436 KB

Informacja z otwarcia ofert 20-Informacja z otwarcia ofert

439 KB

Inne Informacje 20-Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

403 KB

20-Ogłoszenie o modyfikacji 2024-02-26

130 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty rozbiórkowe (45111300-1)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2)
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów (45112712-9)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty inżynieryjne i budowlane (45220000-5)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych (45231000-5)
Roboty budowlane w zakresie gazociągów (45231220-3)
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych (45231600-1)
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli (45232000-2)
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych (45232140-5)
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych (45232300-5)
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych (45233161-5)
Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg (45233129-9)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Instalowanie sygnalizacji drogowej (45233294-6)
Budowa torów (45234116-2)
Roboty w zakresie kolei tramwajowej (45234121-0)
Roboty związane z liniami tramwajowymi (45234126-5)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (45314000-1)
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych (45316000-5)
Instalowanie oznakowania drogowego (45316213-1)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Roboty instalacyjne gazowe (45333000-0)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty renowacyjne (45453100-8)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
Urządzenia do nadzoru wideo (32323500-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian