Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Jednym z głównych obszarów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest współpraca finansowa. Opiera się ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji. Formy realizacji zadań to powierzenie (finansowanie w całości zadania zleconego) lub wsparcie (dofinansowanie).

Różne tryby zlecenia zadań

Zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym najczęściej odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, którego zastosowanie jest preferowane dla zadań w obszarach szeroko rozumianego pożytku publicznego (wskazuje na to art. 11, ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Samorząd może przekazać środki na realizację zadania publicznego również w trybie pozakonkursowym, a także  w trybie zamówień publicznych (np. zakup usługi). W tym trybie organizacja zrównana jest z przedsiębiorcami w prawach do ubiegania się o realizację zadania. By móc ubiegać się o realizację zadania tym trybem organizacja musi prowadzić działalność gospodarczą (tzn. być wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym do rejestru przedsiębiorców) lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

Zasady otwartych konkursów ofert

Zasady ogłaszania konkursów ofert szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Na gruncie lokalnym zasady konkursowe szczegółowo są opisane w Zarządzeniu Prezydenta >>>. Zgodnie z tym dokumentem do 31 stycznia każdego roku przygotowywany jest Harmonogram konkursów ofert.

Ogłoszenia konkursów jak i ich wyniki publikowane są w BIP, na stronie portalu Łódź Aktywnych Obywateli i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. Oferty składane do konkursów przyjmowane są przez ich realizatorów w zamkniętych kopertach na stosownych formularzach.

Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezydenta (§ 8. pkt 3) każda organizacja składająca wniosek może liczyć na pomoc pracownika właściwego wydziału w sprawdzeniu zgodności danej oferty pod względem formalnym (taką pomoc można uzyskać najpóźniej na dwa dni przed terminem naboru).

Wyniki pracy Komisji Konkursowych, zawierające w szczególności propozycje rozstrzygnięcia konkursów ofert, przekazywane są Prezydentowi Miasta Łodzi, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.

Oferenci wskazani do realizacji zadań publicznych podpisują umowę, która doprecyzowuje warunki jego realizacji. Zadanie zlecone podlega kontroli dot. prawidłowości i terminowości ich realizacji, a jego rozliczenie następuje z chwilą zaakceptowania przez Urząd Miasta Łodzi sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Uwaga! Wnioski o realizację zadań publicznych oraz sprawozdania z ich realizacji składane są zgodnie ze wzorem oferty i sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Komisje konkursowe

W skład komisji konkursowej zgodnie z Art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego samorządu i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W zależności od przedmiotu konkursu ofert skład Komisji Konkursowej wynosi nie mniej niż pięć osób, w tym nie mniej niż dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta może zgłosić swojego przedstawiciela do prac w komisjach konkursowych. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać go do Biura Aktywności Miejskiej na adres  Łódź, ul. Piotrkowskia115 bądź poprzez e-mail: zespop@uml.lodz.pl.

Zobacz:


Metryka strony i historia zmian